index modeller ..... fuld skærm / forside

Oversigt teoretiske modeller
0. Oprindelige modeller i empirien - oversigt 1978 -->

ANALYTISKE BILLEDER I ANALYSEN
4. Analytiske billeder i analysen - samlet 1,2,3
3. Empiriens mindste-enheder <--> typografi-elementer
2. Model-udkast --> analyse-model
1. Model-skitser <-- indførte modeller
0.1 Oprindelige empiri som illustration


Modeller i struktur

Tavleblik

Analyseniveauer i modellen som genstand for analyse

0. Oprindelige modeller i empirien - oversigt
1. Model-skitser <-- indførte modeller
2. Model-udkast --> analyse-model
3. Empiriens mindste-enheder <--> typografi-elementer
4. Modeller der tilføres analysen - samlet 1,2,3 --> analytiske billeder i analysen på et givent tidspunkt

Modellers oprindelige indførelse i analysen

 

0. Oprindelige modeller i empirien - oversigt

Modellerne er fra det empiriske materiale, hvor de er ' trukket ud'. Modeller lokaliseres gennem deres billede, som forankres i dets empiriske tilknytning til materialet. Modeller gives, om muligt, en dato-bestemmelse, og de listes i datoorden til en første oversigt.

Det er ikke muligt "bare" at søge efter modeller i det empiriske materiale, for hvad er en 'model'? Der vil således, både i udgangspunkt med en første udtrukket oversigt, og senere, komme 'modeller' til, som vil give anledning til, hvad der skal forstås ved en 'model'. Hvordan vælge fra eller til. Hvordan bringe orden blandt de, der synes at være oprindelige, og de der kommer til, eller må det accepteres, at der er en vilkårlighed i empiriindsamlingen. Nej, for det vil ikke være helt tilfældigt, hvordan de enkelte modeller er trukket ud af empirien. Der har været noget på spil. Det er i selve tilgangen til empirien, at en første lokalisering foretages, og denne tilgang kan gentages, udvides eller indsnævres. Men ud over de virkeligt oversete, eller de helt fejlplacerede, så afgøres dette imidlertid af, hvad der forstås ved en model. Bestemmelsen kan blive så favnende, at den fjerner substansen i, at tale om modeller. Modeller kan også udtrækkes så snævert, at de miskrediterer den samlede empiri. Der er mao. brug for begreber om det rum og den akt, der kan ordne dem, ud fra sig selv. Det er det 5.dimensionelle rum, som også er analysens grundlæggende udgangspunkt. At bestemme en model, omhandler en bestemmelse i alle dens 5 dimensioner - som det givet må være tilfældet for tavlen også.
For i analysen ikke at gå vilkårligt frem, selv om empirien i analysen vilkårligt kommer til i en eller anden udstrækning - som der endnu ikke er begreb om, jf. ovenstående - må overgangen fra modeller i deres første form, og deres efterfølgende indtræden i analysen, selv bestemmes i begrebets form. Dette gøres ved, når de optræder i analysen, at de samtidig benævnes gennem den bevægelse, der har gjort dem til model af særlig opkomst.

1. Model-skitser <-- indførte modeller

At indføre en "oprindelig model" i analysen, giver modellen en konceptuel værdi, der selv må udredes og bestemmes i sin teoretiske begrundelsessammenhæng med genstanden på tale. De modeller, der på denne måde inddrages fra empiriens modeller, gives betegnelse "model-skitse" og en fortløbende benævnelse.

2. Model-udkast --> analyse-modeller

Modeller må også komme til fra analysens ståsted. Der vil vedvarende blive krævet nye 'billeder' om de grundforhold, vi søger greb om. De nye billeder, som analysen udvikler sig igennem, skal benævnes med "model-udkast", og ligeledes med en fortløbende benævnelse.

3. Empiriens mindste-enheder <--> typografi-elementer

Analysen har også vist, at det ikke er så enkelt at afklare hvad der er i modellerne, som det kunne ønskes. Problemet om hvad en model er, stiller sig vel særligt igennem dets indholdselementer, og hvordan lokalisere disse.
Empirien er på den ene side teoretisk båret, på den anden side taler empirien også sit eget sprog. Der er eller kommer en 'orden' til empirien, som over tid danner sin egen form, former og omskifteligheder. Empirien er ikke bare bundet af den teoretiske indfaldsvinkel, eller går restløs op i denne, men vil også fremvise en eller anden art af kontinuitet i, hvordan dens elementer optræder gennem den historiske fremstillingsproces. Dette har ført til analyse af de empiriske mindste-enheder, som materialet synes at træde frem igennem i sin billedmæssige form. Disse er benævnt med 'typografi-elementer', og deres indtræden i analysen, skal ligeledes medreflekteres i begrebet om dem.

4. Modeller der tilføres analysen = analytiske billeder i analysen

Der udformes samtidig en samlet oversigt over modeller, der indgår i analysen. Samlet skal de bestemmes som de 'analytiske billeder', der på et givent tidspunkt indgår i analysen. De ordnes ud fra tidspunkt for deres optræden i analysen. Materialet for 'modellen' i analysen, består aktuelt af de listede links øverst til højre i dette dokument top Eller nedenfor.

Modellers oprindelige indførelse i analysen

I starten med kpc, blev der dannet en første oversigt over modeller ud fra, hvordan de syntes at knytte sig sammen om en genstand og på hvilket niveau, de virker. Oversigten er her modeller i struktur 2011-03-09. De er sat ind i den sammenhæng, de umiddelbart syntes at danne, og den er vilkårlig. Inddelingens anskueliggørelse og dens status kan allerhøjest være - at være "spiseseddel" for modeller, god eller dårlig!
Der er siden kommet flere modeller til. Bevægelsen hvorigennem de kommer til, skal selv præciseres. Denne bevægelse har hidtil fremvist 4 overgange. Fra 'oprindelige modeller', der tilføres analysen som materiale, og herigennem indføres i analysen, og til de 'analyse-modeller' analysen selv må skabe for at bringe sig fremad, til overhovedet forestillinger om de 'mindste-enheder', der arbejdes ud fra.

*

De følgende links indeholder de tilgængelige "modeller" på analysens nuværende tidspunkt. Linkene ordner modellerne ud fra deres opkomst-historie.

0. Oprindelige modeller i empirien - oversigt
0.1 Oprindelig empiri som illustration
1. Model-skitser <-- indførte modeller

2. Model-udkast --> analyse-model
3. Empiriens mindste-enheder <--> typografi-elementer
4. Analytiske billeder i analyse- samlet 0.1,1,2,3

De modeller, der som billeder tilføres analysen, og som finder en umiddelbar imdplacering som 'illustration', viser sig at være af helt forskellig karakter