index 0600 tavleark, forrige udgave, første udgave 0600

0600 i uddrag: 0600 tavlen / 0600 modellen / 0600 øvelsen / 0600 kroppen ................. .fuld skærm / forside
0600 Oprindelig A4-format
0600 Format 160*160

Under konstruktion. Til forholdet mellem tavle - råempri - og første begreb(er) fuld skærm

Nr. Dato Mindsteenhed Objekt Segment Tavlerækken  
0600

2005-09-01 tavle 0600_Side_334

 

2012-02 Første analyseforsøg
diff

TAVLE --> 'tegn' // 'tegnet'
Element
objekt
figur
-->
ELEMENT

Elementer i tavlen:
- ansvar
- person og socialt kollelktiv
- pres og stress
- social // psyke // soma
- komme overens // acceptsøgende
- selvfjendskab
- ansvar og pligt ift. generationer

*******

Analyseovervejelser: - fra tavle til elementnavn/e.
Indførelse af begrebsparret 'tegn' // 'tegnet' som elementers tilsynekomst i materialet

En tavle består af 'objekt-figurer' - eller kan være singularis, hvad dog kun den tomme tavle er. Alle tavler indeholder derfor flere objekt-figurer, end deres enkeltvise fremhævelse. En tavle med en prik, er pga. dens indbundethed i en praktisk akt, mere end bare en prik! Formidlingsniveauet i tavlerne er mao. dobbelt; der er selve tavlerne, som de umiddelbart fremtræder for enhver - også den tomme tavle - og der er hver enkelts subjektive tolkning af hvad den udtrykker, eller hvad der kan være på spil.

Dette er et formidlingsniveau, som ikke er begrebssat i den hidtidige analyse. Det omhandler selve overgangen mellem en tavle og dens repræsentation i begrebets form, som et element med et egennavn eller beskrivende ordstilling. Nok består en tavle af 'elementer' for os, men i den sammenhæng, der fører til objekter og figurer, og til deres benævnelse som 'elementnavn'. Men tavlen er større end intenderet i situationen, eller af subjektet eller subjekterne, der analyserer dem. Den indeholder mere og andet end bevidst foregrebet billedvirksomhed. Den kan være det, men den er først og fremmest en personlig 'psykisk akt', hvor tavlens billede også vender tilbage til subjektet, der udfører det, og genstanden den omhandlede. Tavlens funktion kan ikke tolkes frit. Den fremstillede i større eller mindre grad en betydningsenhed, som efterfølgende blev glemt på tavlen, eller fik almengørende betydning de implicerede subjekter.

For at fange denne proces, er der brug for et begreb, der er større end det, der "spontant tænkes i", bevidst eller uintenderet, og som samtidig ikke udelukker noget andet i selve materialet, eller pådutter den en orden, der er det fremmed.

Vores forforståelse er i 'elementer', med dettes aflede former 'objekter' og 'figurer, som vi analyserer det empiriske materiale igennem, jf. "enkeltelementer, for herigennem at identificere elementet gennem egennavne, analysens produkt. Men elementerne, der analyseres for identifikation, er selv teori-immanent bestemt, hvorfor det teori-immanente må brydes op, og selv ses som noget bestemt udviklet.

Overgangen mellem 'tavle' og 'element' skal med andre ord selv særskilt bestemmes i begrebets form. Begrebet herfor skal kaldes 'tegn', altså at en tavle i sin fremkomst i analysen, først og fremmest viser sig som 'tegn' - i ental som i flertal. Samtidig ligger der i tavlen, at den er en afsluttet enhed, og at den derfor også har en afsluttet form. Tavlen kan være et udtryk for, hvad der blev tilbage af væsentlig erkendelse om situationen og om omverdenen - eller spild af kridt!

'Tegn' // 'Tegnet'

Det væsentlige, der kan samle en tavle - gennem enkeltelementerne i tavlen, og/eller gennem dennes objekt-figurer - skal benævnes 'tegnet'. Mellem 'tegn' og 'tegnet' er en stadig occilerende bevægelse, et stadigt bevægende subjektivt modsigelsesforhold. En tavle, kan består af flere "enkelt"-tavler, og vil typisk udgøre det. En tavles enkelte elementer, behøver ikke at være relateret til hinanden, men er særskilte "tavleudtryk" - problemstillinger i selve situationen - som måske, måske ikke, har nogen sammenhæng med hinanden, eller der blev ikke spurgt efter den. Lige så kan "enkelt"-tavler, der ikke elementmæssigt er relateret til hinanden inden for samme tavle, være tæt relateret og dele af samme element-objekt --> figur. Endelig kan "enkelt"-tavler, umiddelbart uden forbindelse, ses som forskellige elemeneter, der hænger sammen på nærmere bestemt måde.

En tavle kan være uden mening, men bestemmes en objekt-figur, bl.a. ud fra hvordan den strukturerer sit materiale, ud fra sig selv og sig selv i sit omgivende felt, kan den gives en 'betydnings'-bestemmelse. En 'betydning' er, hvad der slår en individuel mening an, om hvad noget tredje udtrykker. Den bliver diskuterbar, og dermed bevægelig.

Tilgangen til tavlen er følgelig 'subjektiv', båret af den, der fremhæver 'tegn i tavlen'. Hvis også tavlen er tegnet af subjektet selv, i en tidligere situation, så bliver det vel endnu mere "subjektivt", hvad der fremhæves?
Kun hvis overgangen mellem 'tegn', 'tegnet' og tavlens enkelte elementer, står ubegrundet tilbage. Den kan på den ene side analytisk sigtes gennem dens kildemateriale. Hvad er situationen i, at det dukker op som tavle? Hvad er dens baggrund i tiden og i situationen? Men det kræver at der er tilgang hertil, og det er væsentligt. På den anden side, er det objekt-figurer, der danner sig egen logik med sammenlignelige andre.

Den empriske person

Der kan ikke abstraheres fra det konkrete kildemateriale, altså at tavler i brugermaterialet kommer fra et møde med en konkret person. Men det er ikke her analysen leder efter nye svar. Derimod, hvad de fælles forhold i materialet kan være?

Svar på 'tavlens sande betydning' er end ikke i sidste ende et anliggende kun om personens egen udtale og vurdering. En udtale kan kun gøres "efterfølgende", og en sådan er en 'tilbageerindring', ikke falsk, men heller ikke sand i sig selv. Det gælder også selve tolkningen i denne analyseproces! Det må kræves, at den kan "sætte sig ud over" det umiddelbart forefundne, i dag og dengang, Og at den må gøre det i generaliseret og almengørende form, hvor de enkelte ikke bare kan genkende sig selv, men først og fremmest se sig selv igennem det mere eller større, der også var til stede.

Problemet skal benævnes med et "almengørelsesproblem", som analysen må bestemme nærmere.

 

typo2005-09-01 tavle 0600_Side_334.1

ansvar --egetansvar for eget velbefindende

typo2005-09-01 tavle 0600_Side_334.2

pligt og ansvar, børn og voksne

 

 

objekt2005-09-01 tavle 0600_Side_334.1


det sociale kollektiv, under kapitalismen, og pres og stress

objekt2005-09-01 tavle 0600_Side_334.2


Pres og stres -> opspænding i socialt, psyke og soma

objekt2005-09-01 tavle 0600_Side_334.3

ikke være god nok, at komme overens, være acceptsøgende i sit pres og stress, og at kunne ende i 'selvfjendskab'

typo2005-09-01 tavle 0600_Side_334.3
selvfjendskab

2005-09-01 0600

2005-09-01 tavle 0600_Side_334

 

 


 

 

 

tavle2005-09-01 tavle 0600_Side_334

Tavlen består af flere elementer, der alle er relateret til hinanden.

- ansvar -- eget ansvar for velbefindende;
- person - sag --socaialt kollektiv, løn, fritidsforhold
- ikke god nok, pres / stress
- at kommeoverens, acceptsøgende
- indiviv - socialt/psyke/soma og deres gensidige forbindelser
- selvfjendskab
- individ, pligt / ansvar, børn / voksne

 

 

 

 
 

2005-09-04 krop 0600_Side_333

 

2005-09-04 krop 0600_Side_333

 

2005-09-04 krop 0600_Side_333

 


segment2005-09-01 tavle 0600_Side_333.1

 

segment2005-09-01 tavle 0600_Side_333.2


2005-09-04 krop 0600_Side_333

Afs. forsnak
- processen har taget 2 mænd fra dig
- og min mor, der er blevet overfladisk
- Havnet i et komplekst ingenmandsland

Afs. på bagside
- v/h - svag, fraværende
- hrp - svag
- ID+/-
- massage arme, skuldre, ryg, lænf - skulderblade generelt spændte
- hrp+: av går ind i åndedrættet; har tit ondt "her"
- det gjorde lidt ondt

Afs. forside
- v/h
- benryst
- armrryst
- hovedløft/drej - fri, oplevelse af afslapning

Efterstund
- ligger lidt

 
 

2005-09-04 tavle 0600_Side_327

 

2005-09-04 tavle 0600_Side_327

objekt2005-09-04 tavle 0600_Side_327.1

 

objekt2005-09-04 tavle 0600_Side_327.1


2005-09-04 tavle 0600_Side_327 2005-09-04 tavle 0600_Side_327

Tavlen består af flere elemeter.

- yogisk / tantisk -- vilje // hengivelse -- på vej mod sag/fænomen/genstand
- egenkraft

Selvfølgeligheder:
- > at finde en mening ved livet
- > jeg bør lave noget
- > kan eje til veninder fortælle om "befindende"
- > for følsom
- > bør handle

 
 

2005-09-08 tavle 0600_Side_323

 

2005-09-08 tavle 0600_Side_323

objekt2005-09-08 tavle 0600_Side_323.1


"at være sin egen begrundelse, ud fra interesser, behov og lyst

objekt2005-09-08 tavle 0600_Side_323.2
Q: Egenskabstilskrivning --- "svag karakter"

 

objekt2005-09-08 tavle 0600_Side_323.2

'person-sag-socialt kollektiv'

2005-09-08 tavle 0600_Side_323 2005-09-08 tavle 0600_Side_323

Tavlen er en sammenhæng, bestående af flere figurer.

Den "lange streg" er symbol for "at være sin egen begrundelse, ud fra interesser, behov og lyst", som er en kendt model.

En person med sag i sit sociale kollektiv

Q: Egenskabstilskrivning --- "svag karakter"

 
 

2005-09-13 krop 0600_Side_321

 

2005-09-13 krop 0600_Side_321

2005-09-13 krop 0600_Side_321

segment2005-09-13 krop 0600_Side_321.1

Spørgmål til videre: kroppen? Afs. på ryggen
- v/h - fla
- hrp - varm mod ID
- ID+/-
- benvip
- på højre skulder: klamt, stivner, ubehag - som også senere lokaliseres på forsiden
- på øvre ryg: kan ikke få vejret
- en område med "vente"

 

segment2005-09-13 krop 0600_Side_321.2

Afs. på forsiden
- venstre nakkemuskel - her det klamme
- v/h
- benryst/drej - forbehold, ydre energi
- armeryst/drej
- nakken - fjern
- hoved - OK, megen spænding i kæbe og kinder
- helhed- Venstre side underspændt, højre overspændt

Efterstund
- ligger lidt

2005-09-13 krop 0600_Side_321

En afspænding

Spørgmål til videre: kroppen?

Afs. på ryggen
- v/h - fla
- hrp - varm mod ID
- ID+/-
- benvip
- på højre skulder: klamt, stivner, ubehag - som også senere lokaliseres på forsiden
- på øvre ryg: kan ikke få vejret
- en område med "vente"

Afs. på forsiden
- venstre nakkemuskel - her det klamme
- v/h
- benryst/drej - forbehold, ydre energi
- armeryst/drej
- nakken - fjern
- hoved - OK, megen spænding i kæbe og kinder
- helhed- Venstre side underspændt, højre overspændt

Efterstund
- ligger lidt


 
 

2005-09-13 tavle 0600_Side_322

 

2005-09-13 tavle 0600_Side_322

objekt2005-09-13 tavle 0600_Side_322.1

 

 

objekt2005-09-13 tavle 0600_Side_322.2

 

objekt2005-09-13 tavle 0600_Side_322.3

 

objekt2005-09-13 tavle 0600_Side_322.4

 

objekt2005-09-13 tavle 0600_Side_322.5

 

objekt2005-09-13 tavle 0600_Side_322.6

 

 

2005-09-13 tavle 0600_Side_322 2005-09-13 tavle 0600_Side_322

Tavlen består af flere forskellige elementer.

Hukommelse -- at huske med sit sociale rum (at se sig i det)

Problem ? -> forandre din verdensanskuelse / forandre din personlighed

Person i samfund: at se sig som hel - og anskue om "Nex Age" med dens polære tænkning om "Østens energiser" og "Vestens eksperimentalvidenskabelige erfaringer"
Konstatering: at "New Age" gør hel eksistens til "halv"

 
 

2005-09-20 krop 0600_Side_316

 

2005-09-20 krop 0600_Side_316

2005-09-20 krop 0600_Side_316

segment2005-09-20 krop 0600_Side_316.1

Afs. ryggen
- v/h; hrp; ID+/-; varme begge veje mellem disse tre; arme, skuldre, ryg, sider og skulderblade; ben
- ved venstre skulderblad: ulidelig smerte, ind i åndedrættet og ubehag
- højre skulderblad: energi/smerte går op i hjernen
- højre låryderside: fastlåst
- ligger lidt

 

segment2005-09-20 krop 0600_Side_316.2
Afs. forside
- v/h; hrp; benryst/drej - h -lukker men giver sig; v - lukker
- armeryst/drej - h: ok; v - - kontrol;
- hovedmassage
- hovedløft og drej - fri
- hrp+: lukker indad, beskytter mod flere følelser

Efterstund
- det var rart

2005-09-20 krop 0600_Side_316

Afs. ryggen
- v/h; hrp; ID+/-; varme begge veje mellem disse tre; arme, skuldre, ryg, sider og skulderblade; ben
- ved venstre skulderblad: ulidelig smerte, ind i åndedrættet og ubehag
- højre skulderblad: energi/smerte går op i hjernen
- højre låryderside: fastlåst
- ligger lidt

Afs. forside
- v/h; hrp; benryst/drej - h -lukker men giver sig; v - lukker
- armeryst/drej - h: ok; v - - kontrol;
- hovedmassage
- hovedløft og drej - fri
- hrp+: lukker indad, beskytter mod flere følelser

Efterstund
- det var rart

 
 

2005-09-20 tavle 0600_Side_314

 

2005-09-20 tavle 0600_Side_314

objekt2005-09-20 tavle 0600_Side_314
'1. Sociale sagsforhold er problematiske
2. Fokus på handleevne
3. Løsning/perspektiv går gennem velbefindende og pligt '
2005-09-20 tavle 0600_Side_314 2005-09-20 tavle 0600_Side_314

Ttavlen består af 3 problemstillinger.

1. Sociale sagsforhold er problematiske
2. Fokus på handleevne
3. Løsning/perspektiv går gennem velbefindende og pligt

 
 

2005-09-26 tavle 0600_Side_311

 

2005-09-26 tavle 0600_Side_311

objekt2005-09-26 tavle 0600_Side_311.1

 

objekt2005-09-26 tavle 0600_Side_311.2

 

objekt2005-09-26 tavle 0600_Side_311.3

2005-09-26 tavle 0600_Side_311 2005-09-26 tavle 0600_Side_311

Tavlen er en enhed. Alle elementer er relateret til hinanden.

Q: at tænke selv // regler, love, routiner

Privatindividet spændt ud imellem ansvar og pligt, og iemmel at klare sig (i et samfund) overfor at klare sig selv

Pligt -- motivationsproblem, pligt til hvad?

 
 

2005-10-02 krop 0600_Side_310

 

2005-10-02 krop 0600_Side_310

objekt2005-10-02 krop 0600_Side_310

segment2005-10-02 krop 0600_Side_310.1

segment2005-10-02 krop 0600_Side_31021

2005-10-02 krop 0600_Side_310

Afs. på bagsiden
- v/h; hrp; ID+/- (varme mellem hrp og her); benvip; arme/ryg/lænd-massage; hals/nakk -- oplevelse af klamt/gult -- problematisk da, det er en tung fave ift. blå, d4r skal være i hals
- halekryds - sårbart område;
- klamt område findes ved ryggens solarpleksus;
- venstre skulder -- tager hele kroppen med i sin spænding

Afs. på forsiden
- v/h; armeryst/drej - ok; benryst/drej - forbehold, åndedræt - ligger højt; hals/nakke -- at hjælpe med, højre = flugt; hobvedløft/drej


 
 

2005-10-02 tavle 0600_Side_306

 

2005-10-02 tavle 0600_Side_306

2005-10-02 tavle 0600_Side_306
segment2005-10-02 tavle 0600_Side_306.1

Tavlen spejler en kropfigur, der kan være talt ud fra, eller som er lokaliserret gennem en afspænding.

- h/v; hrp+/- er tegnet ind; hrp+h - energi mod højre

2005-10-02 tavle 0600_Side_306

Tavlen spejler en kropfigur, der kan være talt ud fra, eller som er lokaliserret gennem en afspænding.

- h/v; hrp+/- er tegnet ind; hrp+h - energi mod højre

 
 

2005-10-10 krop 0600_Side_305

 

2005-10-10 krop 0600_Side_305

2005-10-10 krop 0600_Side_305

segment2005-10-10 krop 0600_Side_305.1

 

segment2005-10-10 krop 0600_Side_305.2

2005-10-10 krop 0600_Side_305

Afs. på bagsiden
- v/h, hrp, ID+/- -- varmemellem dem, begge veje; benvip - h - forbehold, v -ok; armeud; ryg, arme; nakken - kender følelsen på mange niveauer: ikke at føle sig hjemme, ikke som vanlig;
- Har menustration, men ikke som vanlig smerter; så må du ha sluppet spændinger;

Afs. på forsiden
- v/h; hrp - svag/svag - problem: opgave om handlerumspotentiale
- ID+/- - ?
- armeryst - h-v - kontrol i albueled;
- benryst - h-v - trækkr mod højre, flugt;
- hovedløft/drej - frit, men opgså forbehold:
- højre arm: av, vil væk; censtre arm/skulder: av, gå væk;
højre og venstre lår: yderlig styrke, skal integreres (:uklar på egne ressourcer)

 
 

2005-10-18 tavle 0600_Side_300

 

2005-10-18 tavle 0600_Side_300

objekt2005-10-18 tavle 0600_Side_300.1

 

objekt2005-10-18 tavle 0600_Side_300.2

 

objekt2005-10-18 tavle 0600_Side_300.3

 

objekt2005-10-18 tavle 0600_Side_300.4

2005-10-18 tavle 0600_Side_300

2005-10-18 tavle 0600_Side_300

Tavler består af elementer i en social problemstilling.

- -> dobbeltspil til start på bistandshjælp;

- 1. Kontakt til Griffenfeldtsgade vedr. Stolpegården; 2. Nyt dobbeltspil! (minus rettethed)

- Rettehed! -> Problem ? -> et spæg. om store modsigelser at integrere -> tilbage til enposition, hvor der kan tænkes frit.

- individ i box af: socialt rum og arbejde/lære/uddanne sig - og ud fra det "sociale rum/projekter" - omhandlende at blive noget, eller gennem aktiviteter, at være noget

 
 

2005-10-23 tavle 0600_Side_296

 

2005-10-23 tavle 0600_Side_296

objekt2005-10-23 tavle 0600_Side_296.1

 

objekt2005-10-23 tavle 0600_Side_296.2

 

2005-10-23 tavle 0600_Side_296 2005-10-23 tavle 0600_Side_296

Tavlen består af to elementer:

Asymmetri -> projektiv identifikation -> opdrage ved at knægte, en herre-knægt-logik

En problemstilling: skisma mellem interessekampsfelt og styrkeforholdsfelt.

 
 

2005-10-27 krop 0600_Side_295

 

2005-10-27 krop 0600_Side_295

objekt2005-10-27 krop 0600_Side_295.1

segment2005-10-27 krop 0600_Side_295.1

objekt2005-10-27 krop 0600_Side_295.1

2005-10-27 krop 0600_Side_295

Afs. på forsiden
- v/h - svag; hrp - svag; varme fra v/h til hrp; ID+/- - fri; benryst og drej - afventende; srmeryst og drej - har sluppet kontrol; tillidspkt.er og bryst; nakke - forsigtig; hoved/løft - fri, varm, kinder og kæbe går op i nakken.

Afs. på bagsiden
- v/h; benvip; ryg; sindssyg ondt mellem skulderblade

 
 

2005-10-27 tavle 0600_Side_291

 

2005-10-27 tavle 0600_Side_291

objekt2005-10-27 tavle 0600_Side_291.1
2005-10-27 tavle 0600_Side_291 2005-10-27 tavle 0600_Side_291

Tavlen består af et element.

At stå i en klemme med at svare, tage stilling:
1. Undlade at svare Stolpegården -> brev til sagsbehandler; 2. Svare Stolpegården: "behov for pause (evt. nyt forløb til januar)"-> brev til sagsbehandler; 3 - ....?...

 
 

2005-10-30 tavle 0600_Side_249

 

2005-10-30 tavle 0600_Side_249

objekt2005-10-30 tavle 0600_Side_249.1

 

bjekt2005-10-30 tavle 0600_Side_249.2

2005-10-30 tavle 0600_Side_249 2005-10-30 tavle 0600_Side_249

Tavlen består af to elementer.

På kort sigt: Person1-sag1-socialt kollektiv1 og en anden person2-sag2-socialt kollektiv2, der ud fra "mangel på kvalitet" kalder på person 1;
(På lang sigt), ifamilieliv, forelskelse -> kærlighed

Individ med sag i skisma: gensidig respekt for/med den anden, og åbnes sociale liv, fortrolighed overfor kringle hinanden.

 
 

2005-11-03 tavle 0600_Side_245

 

2005-11-03 tavle 0600_Side_245

objekt2005-11-03 tavle 0600_Side_245.1

 

 

objekt2005-11-03 tavle 0600_Side_245.2

 

objekt2005-11-03 tavle 0600_Side_245.3

2005-11-03 tavle 0600_Side_245 2005-11-03 tavle 0600_Side_245

tavlen består af 3 elementer:

Individ i skisma: at blive forladt // at blive svigtet - og heraf: et "aldrig mere"

Hvor kommer det fra; figur med spg. "hvorfra?"; a. Fars "barnlighed, b. Forældres konflikter, c. Mors fravær, d. Værenskrav: Klar jer selv, fetér os/mif, plus differentiering voksen/barn

Individ overfor sag og sociale andre

 
  2005-11-13 tavle 0600_Side_235

2005-11-13 tavle 0600_Side_235

objekt2005-11-13 tavle 0600_Side_235.1

objekt2005-11-13 tavle 0600_Side_235.2

objekt2005-11-13 tavle 0600_Side_235.3

segment2005-11-13 tavle 0600_Side_235 2005-11-13 tavle 0600_Side_235

Tavlen består af fire elementer:

Indiviv i positionen "omsorg", og med en fokuserende social voksenramme om sig.

Individ i relation til andet individ/kæreste - og i relateringen "anonyme sociale hjælpesystemer".

Individ i rettethed mod mål, der udvikler sig i muligheder og krav.

Snak om næste gang: At snakke sagsbehandler, arbejde, skole og lejlighed.

 
 

2005-11-16 tavle 0600_Side_233

 

2005-11-16 tavle 0600_Side_233

objekt2005-11-16 tavle 0600_Side_233.1

 

objekt2005-11-16 tavle 0600_Side_233.2

 

objekt2005-11-16 tavle 0600_Side_233.3

 

2005-11-16 tavle 0600_Side_233 2005-11-16 tavle 0600_Side_233

Tavlen består af 3 elementer:

Individ i problemsituation: relation mod "ankue" og "falde ud, ud i de andre, i forsøg på at opbygge".

Iagttagende subjekt i personligt rum, og anskuelse er i fokus.

En maveproblemstilling - benævnt med "et ubehag" - for det iagttagende subjekt: tage sig sammen, viljemæssigt -> kan være en konstruktion, eller det kan dreje sig om at tage en beslutning, hvilket på den ene side er hårdt arbejde, og på den anden side noget at leve op til. Det "viljemæssige" går godt et stykke tid - så forfra

 
 

2005-11-20 krop 0600_Side_232

 

2005-11-20 krop 0600_Side_232

2005-11-20 krop 0600_Side_232

segment2005-11-20 krop 0600_Side_232.1

segment2005-11-20 krop 0600_Side_232.2

2005-11-20 krop 0600_Side_232

Afspænding

Forsnak
- spænding associeres til "spiseforstyrrelse"
- der er nogt dybere i det. Tror jeg har "færdighistorier"

Afs. forsiden
- v/h; hrp; ID+/- -> 1. ..?..; 2. Pendulet -> sårbart: hjerte, solar - kvalme, hara; benryst/drej/mass - h - opgivelse, v - kontrolleret; armeryst - ok; - hoved.

Efterstund: - får ondt i ryggen; - ligger lidt bagefter.

 
 

2005-11-20 krop 0600_Side_232

 

2005-11-20 krop 0600_Side_232

objekt2005-11-20 krop 0600_Side_232.0 2005-11-20 krop 0600_Side_232 2005-11-20 krop 0600_Side_232

Tavlen er en helhed.

Indvideet står med sin tidslinie foran sig.

På den ene side er der familer og der skoler -> her kan strejkes;

På den anden side er der spærgsmålet om systemet, der strejke.

 
 

2005-11-25 krop 0600_Side_227

 

2005-11-25 krop 0600_Side_227

2005-11-25 krop 0600_Side_227

segment2005-11-25 krop 0600_Side_227.1

 

segment2005-11-25 krop 0600_Side_227.2

 

segment2005-11-25 krop 0600_Side_227.3

2005-11-25 krop 0600_Side_227

Afspænding.

Forsnak
- et ubehag/ulyst --> hvad at gøre for ikke at være ttil besvær.
- i dag bare ubehag ved tanken om at præstere noget.
- fortæller om mor, der godt vidste at hun kastede op, men ikke sagde noget, og stedfader der moppede mig med det.

Afs. på forsiden
- v/h - fraværende/svag/væk; hrp - svag; ID+/- megen energi, ingen pendul; hjerte-hara - ubehag -> og fra far: tryghed; benryst/drej - 90% kontrol; benryst/drej -> h - ok, v - minus ok; hals; hoved.
Konstatering fra rådgiver: Som om der er split mellem krop og hoved.

Afs. på bagsiden
- ryggen - med en trekant af smerepå vestre skulder, skulderblad og op mod nakken. Der er ingen farver heri, evt. nuancer i sort.

Næste gang: At tage tillidspunkterne med?

 
 

2005-11-25 tavle 0600_Side_224

 

2005-11-25 tavle 0600_Side_224

objekt2005-11-25 tavle 0600_Side_224.1

 

objekt2005-11-25 tavle 0600_Side_224.2

 

objekt2005-11-25 tavle 0600_Side_224.3

2005-11-25 tavle 0600_Side_224 2005-11-25 tavle 0600_Side_224

Tavlen består af flere elementer, der er relaterre til hiannden, eller er uddybninger af dele heraf.

Udgangspunktet synes at være i konstateringen af en gentagelse i sit liv: på den ene side at skulle tilgive = et paradoks, når man stadig står i følgerne, på den anden side at klippe navlestrengen hertil. I begge tilfælde ingen fremskridt eller forandringer, og heraf BRÆK-BRÆK. Personen står her på afstand af sin fædrenede og mødrende ophav, med følelserne svigt, vrede og sorg.
Problemsstillingen har tilknyttet kvaliteterne lyst/ulyst og behag/ubehag, samt figuren der er benævnt med "tærskelmanden". "Tærskelmanden" err en allerede kendt figur, så fx.
Personen synes at være holdt fast i, ikke at kunne forandre sig. Noget spærrer for at gå ignnem processen, og der stilles spærgsmålet om hjælpemidler heril: at finde stor rum, Kirker, store pladser, tage stofefr, ...?....

I billedet balnde sig et skarpt hjørne: kærestens ex-kæreste -> en dominoeffekt.

 
 

2005-12-01 tavle 0600_Side_220

 

2005-12-01 tavle 0600_Side_220

objekt2005-12-01 tavle 0600_Side_220.1

 

objekt2005-12-01 tavle 0600_Side_220.2

 

objekt2005-12-01 tavle 0600_Side_220.3

 

objekt2005-12-01 tavle 0600_Side_220..4

2005-12-01 tavle 0600_Side_220 2005-12-01 tavle 0600_Side_220

Tavlen består af flere elementer.

Individet spændt ud mellem mor og stedfar på den ene side, og far på den anden side.

Individet selv, opleverr fordømmelse kommende fra venstre side/rum, og en forfulgthed i forholdet til højre side/rum.

I individet synes at være sprinfænomenet.

Individet sår med tiden foran sig. Bliver mørkeræd, flakker rundt -> spærger til om hun (:mor) er her? Og igen mørkeræd.

 
 

2005-12-06 krop 0600_Side_219

 

mindsteenhed2005-12-06 krop 0600_Side_219

2005-12-06 krop 0600_Side_219 segment2005-12-06 krop 0600_Side_219 2005-12-06 krop 0600_Side_219

Afspænding ryggen på en stol

- mass. på øvre ryg, venstre tillidspunkt, lænd.

 
 

2005-12-06 tavle 0600_Side_215

 

2005-12-06 tavle 0600_Side_215

objekt2005-12-06 tavle 0600_Side_215.1

 

objekt2005-12-06 tavle 0600_Side_215.2

segment2005-12-06 tavle 0600_Side_215.1 2005-12-06 tavle 0600_Side_215

Tavlen består af to tavler, en tavle bestående af et element, og en tavle med en to kropfigur fra afspænding.

Tavle 1. Tavle

Vejen frem, rundt og videre i kendt område. Tegningen spejler at fare vild, og i sin orienteringsløshed, bare strejfe videre, ooverfor det mulige i at vinde orientering ved, det sted man er faret vild, agt orientere sig hele vejen rrundtt, dvs. alle 360grader. Så er dette sted i det mindste lokaliseret if. dets omgivelserr og position i landskabet.

Tavle 2. Kropfigur

Individet i sit rum, hvor der kropsligt lokaliseres en angst i hara-solar. Flikflakkende i figurer, er angstens oplevede udstrækning. Der er medtaget afs. af tillidspunkter, og venstre lænd, går om i ryggen, til hjertet og i åndedrættet.

Der er en ukendt figur i kropfiguren, den som spejler hvad angsten gør ved indvidet.

 
 

2005-12-11 krop 0600_Side_214

 

mindsteenhed2005-12-11 krop 0600_Side_214

2005-12-11 krop 0600_Side_214 segment2005-12-11 krop 0600_Side_214 2005-12-11 krop 0600_Side_214

Afspænding ryggen på en stol

- øvre ryg: anledningssmerte på venstre side, og en "være på flugt følelse" på højre side.

 
 

2005-12-11 tavle 0600_Side_209

 

2005-12-11 tavle 0600_Side_209

 

objekt2005-12-11 tavle 0600_Side_209.1

 

objekt2005-12-11 tavle 0600_Side_209.2

2005-12-11 tavle 0600_Side_209 2005-12-11 tavle 0600_Side_209

Tavlen spejler en problemstilling, der udvikler sig.

Der konsgateres mangler:
- minus rum, minus plads, minus ikke at blive hørt, minus ikke at blive taget alvorligt. Dette klares udadtil med et smil, men indadtil et det"dybt, dybt ulykkeligt", og dette synes at gentage sig.
Der kan ehr konsateres en disharmoni mellem det udtrykte og dett indeholdte, hvilket er tegnet som en person, der snakker i en lukket bobbel.

 
 

2005-12-15 krop 0600_Side_208

 

mindsteenhed2005-12-15 krop 0600_Side_208

2005-12-15 krop 0600_Side_208 segment2005-12-15 krop 0600_Side_208

2005-12-15 krop 0600_Side_208

Afspæning på stol.

Afs. på bagsiden, med fokus på lænd og øvre ryg.

 
 

2005-12-15 tavle 0600_Side_204

 

mindsteenhed2005-12-15 tavle 0600_Side_204

objekt2005-12-15 tavle 0600_Side_204.1

 

objekt2005-12-15 tavle 0600_Side_204.2

 

 

2005-12-15 tavle 0600_Side_204 2005-12-15 tavle 0600_Side_204

Tavlen består af to elementer.

Individet i sin relation til en anden socialt og sagsmæssigt, hvor der errfares "springfænomener", dvs. udløsning af utilsigtede handletilskyndelser grundet for stor spænding mellem det indre og det ydre. Det omhandleer også ag være spændt op i forsvar, hvor ens grænser bliver permeable på særlig vis.

Individet i sin problemstilling: Det gamle er utilstrækkeligt, dett nye endnu er uden for rækkevidde. Dette element genkendes i flere tavlerrækker, blandt andet i 0699s01, hvor elementet er delt i to problemstillinger.

 
 

2005-12-22 oevelse 0600_Side_200

 

2005-12-22 oevelse 0600_Side_200

objekt2005-12-22 oevelse 0600_Side_200.0 segment2005-12-22 oevelse 0600_Side_200.0 2005-12-22 oevelse 0600_Side_200

Tavlen er en øvelse - og den første øvelse som analysen skal kigge på. Øvelsen har i praksis fået navnet "rumøvelse".

I midten af rummet er brugeren, og i de forskellige grænser rundt om brugeren, går råpdgiveren, centimeter for centimer, skridt for skidt, hele vejen rundt (hvilket kan gøres med fosiden vendt mod brugeren, eller med ryggen til). Dette gentages for hver grænse, og det noteres hvad den psykiske oplevelseskvalitet er.

Det er ikke til at læse ud af avlen, hvilke benævnelser der kom først.

Elementer knyttet til personen i midten: føler pres, kritik af at kunne gøre det anderledes (ondt i lænden) og utrygt.

Elementer i den personlige grænse, 3/4 meter ude ca, noteret mod urets retning startende in front:
- frontalt, ubeskyttet/uberegneligt/roterer mod venstre , pres, ikke noget, kriller i brystet -> drejer højre om for at orientere sig, nok ok, ok, lidt handlekraft, en vandt situation.

Elementer i den sociale grænse, 3 1/4 m ude ca:
- kom an, "ok" (= forbehold), ubestemmeligt, ubehag/følsom og minus en selvfølgelig sikkerhed, helt uudholdeligt = holder på åndedrættet, ansigtet er udtryksløst, føler ikke noget men ej tryg, ok, påtaget sikkerhed, noget at leve op til, som-om-forhold, at være tvunget ind i det.

 
 

2006-01-06 krop 0600_Side_195

 

2006-01-06 krop 0600_Side_195

objekt2006-01-06 krop 0600_Side_195.0 2006-01-06 krop 0600_Side_195 2006-01-06 krop 0600_Side_195

Tavlen består af en tegning af stress, og hvordan det sætter sig i hjernen

- stress

 
 

 

2006-01-06 krop 0600_Side_197

2006-01-06 krop 0600_Side_197

2006-01-06 krop 0600_Side_197

segment2006-01-06 krop 0600_Side_197.1

 

segment2006-01-06 krop 0600_Side_197.2

2006-01-06 krop 0600_Side_197

Afspænding.

Forsnak:
- der er sket en ulykke i Ungeren -->at måtte finde sine egne ben heri. Kroppen i dag ? Ja, ryggen som sidst.

Afs. på ryggen

- øvre ryg er "betændt"; skulderbladspunk gør AV, og går i åndedrættet, og samme forhold findes ved venstre lænd;, og som beskrives af bruegr som "havende at gøre med "vridet i kroppen"; nedre del af ryggen - mulada-hara-solar -er oevrspændt.

Eftersnak:
- If. juleaften: Du bed skeer med en svær problemstilling, svært at være alene.

 
 

2006-01-19 krop 0600_Side_194

 

2006-01-19 krop 0600_Side_194

2006-01-19 krop 0600_Side_194

segment2006-01-19 krop 0600_Side_194.1

 

segment2006-01-19 krop 0600_Side_194.2

2006-01-19 krop 0600_Side_194

Afspænding ryggen og på stol.

Øvre solar er som at få et bistik, stor smerte.

Eftersnak
- herjtesmerte, ydmyhed og ærbødighed. Hvem har svigtet dig?
- mine forældre; somvigtede mig -> Skuffende -> Tænker på: Hvilket ansvar at tage overfor at sætte børn i verden.

 
  2006-01-19 tavle 0600_Side_190

2006-01-19 tavle 0600_Side_190

objekt2006-01-19 tavle 0600_Side_190.1

 

objekt2006-01-19 tavle 0600_Side_190.2

2006-01-19 tavle 0600_Side_190 2006-01-19 tavle 0600_Side_190

Tavlren består af to elementer.

En tegning, der er benævnt med "at være sin egen begrundelse respektive gå i selvsving, når binære modsigelser tager over", se også modellen i Ordnede modeller.
Til tegningen/modellen/konceptet er konnekteret: - at komme fra fælles, fra kollektiv, fra det spirituelle. Imellem de to "stammer" bliver vrede dæmmet inde, når de binære modsigelsesforhold lukekr sig om sig selv (-> på vej mod selvsving), hvor sand/høj/rigtig står kontrærtt overfor falsk, lav/forkert.

Mindsteenhed: person-sag som virksomhedsform (Ved mindsteenhed forstås her, den analytiske mindsteenhed for adækvat/genstandsrelateret anelyse, eksempelvis kan indvidet ikke analyseres alene ud fra sig selv, da det ontologisk er bestemt i sin relation til sin socialetet, sin samfundsmæssighed. Påagtes mindsteenehden ikke, fører det til utilladelige abstraktioner, der betyder konstruktionen af det abstrakte menneske, der ikke eksisterer, fremfor til arbejdet med abstrakte begreber om det konkrete individ).

 
 

2006-01-22 tavle 0600_Side_184

 

2006-01-22 tavle 0600_Side_184

objekt2006-01-22 tavle 0600_Side_184.0 2006-01-22 tavle 0600_Side_184 2006-01-22 tavle 0600_Side_184

Tavlen består af et element med mange bestemmelser.

Individet i sig selv, kreativ (fra far), og i relation til: mor, der er omsorgssvigtet, og hvis mor begår selvmord. Moderen var et uænsket barn, kom på kostskole, blev kreativ, sjov, laver one-up, one-down; Individet i relation til far: Far har behov for accept, synes ikke at få den, skal ha den på sin måde; Individet i relation til faster gange 2: her har indvidet et positivt billede.

Individet er "oversøster", bliver "lillesøster"som 18 årig. Individet har en dialogpartner i "morfaren"

 
 

2006-01-29 tavle 0600_Side_172

 

2006-01-29 tavle 0600_Side_172

objekt2006-01-29 tavle 0600_Side_172.1

 

objekt2006-01-29 tavle 0600_Side_172.2

2006-01-29 tavle 0600_Side_172 2006-01-29 tavle 0600_Side_172

Tavlen består af to elementer

En privat//offentlig tegning med "indvidet" -ny typografi? - i aktuel livsførelse, der står overfor morgenfed og ansvar overfor helheden. Med morgenfed kan man slå sin dag i stykker; med ansvar ryger individet ned i ny livsførelse og angst forbudnet hermed. I midten mellem morgenfed og ansvar, sgtår at kaste op, som er at være på forkerte veje.

Individet i sin relation til sig selv, når det drikker alkohol eller ryger en fed. Der sker en forskuppelse eller nærmere en fordobling af kroppens energi-legeme (typisk) til højre, ved en fed, mens alkohol kradser huller i auraen, hvor følelelser kan titte frem.

 
 

2006-02-03 tavle 0600_Side_161

 

2006-02-03 tavle 0600_Side_161

objekt2006-02-03 tavle 0600_Side_161.1

 

objekt2006-02-03 tavle 0600_Side_161.2

 

objekt2006-02-03 tavle 0600_Side_161.3

2006-02-03 tavle 0600_Side_161 2006-02-03 tavle 0600_Side_161

Tavlen består af flere elementer to trin.

1. Personen i sin rettethed - men buret inde i en box - mod den tredje sag, hvor der kan arbejdes sammen med andre sagsmæssigt. Men det bliver mere til ping-pong respektive at være eksistentiel nøgen overfor nære, end til samarbejdsforhold, hvilket fører til en spænding: deres udholden mig! Det samme forhold, findes i indvidets forhold til det sagsmæssige: kan de udholde mig! Her er samtidig spørgsmålet om hvori min rettethed er - lyst, ..?.., ..?.. - til at gå på Højskole, samt .....?...... Springet mellem det nuværende og hjskole, er "for stort et spring".

Baggrunden herfor beskrives med udgangspunkt i betingelsesgrundlaget for befindende: 1. I 5.-6.te klasse at få stillet "privat ansvar"; 2. 3 gange skoleskift, hvorigennem "privat ansvar" forfines yderligere (øverste illustration til vesntre); 3. Far har det svært, og skilles ved moderens mellemkomst ad, da brugeren er 12 år.

2. Tegning af person-sagsmæssig relaering.

 
 

2006-02-16 krop 0600_Side_143

 

2006-02-16 krop 0600_Side_143

2006-02-16 krop 0600_Side_143

segment2006-02-16 krop 0600_Side_143.1

 

segment2006-02-16 krop 0600_Side_143.2

 

segment2006-02-16 krop 0600_Side_143.3

2006-02-16 krop 0600_Side_143

En afspændingsgang.

Forsnak
- ja, svært at indrømme /ubehageligt, ej ben i næsen, overset);
- når skyggen af "opkast" er væk, hvad så?
- større handlerum! Så kan jeg godt gå ned i kiosken, sætte vask over, besøge nogen.
Spændinger bygegs op ud fra, hvad der er i vente.
Oplevede i går en masse gøremål, så ej problemer med mad.
Gøremål!! Kjole. Godt humør hele dagen, men ned om aftenen.

Afs. ryggen, bruger på stol.

Næste gang: Prioritere kroppen, maven og ryggen.

 
 

2006-02-16 tavle 0600_Side_135

 

2006-02-16 tavle 0600_Side_135

objekt2006-02-16 tavle 0600_Side_135.0 2006-02-16 tavle 0600_Side_135 2006-02-16 tavle 0600_Side_135

Tavlen fortæller om en hændelsessnak.

Individet har råderet over et hus, og har endog en skjult nøgle hertil, men ej råderett herover, og har problemer: Vil gerne, men tør ikke. Heril 2 forhold.
1. En byge af ulyst, det er provokerende, ikke lyst, ..?.., det er også en rigtig god mulighed, som en anden kan tale på brugers vejne).
2. At gå på Teknisk Skole, overfor at gå ind i andet, et andet rum, med avisomdeling, ...?...

 
 

2006-03-13 tavle 0600_Side_128

 

2006-03-13 tavle 0600_Side_128

objekt2006-03-13 tavle 0600_Side_128.0 2006-03-13 tavle 0600_Side_128 2006-03-13 tavle 0600_Side_128

Tavlen er en enhed.

Udgangspunkt i en parrelation: spætgsmåle er: fornægter du noget? sexualiteten? Og jordforbindelsevia via kæresten. Reproduktion af sig selv, hver især heri, og hvordan have relation udad og indadtil her.

 
 

2006-03-19 tavle 0600_Side_110

 

2006-03-19 tavle 0600_Side_110

objekt2006-03-19 tavle 0600_Side_110.1

 

objekt2006-03-19 tavle 0600_Side_110.2

2006-03-19 tavle 0600_Side_110 2006-03-19 tavle 0600_Side_110

Tavlen består af en figur med bestemmelser, samt et påtænkt hændelsesforløb. Tavlen omhandler en anden end brugeren selv.

1. Individet i sin box - med gå ikke, selvmord - og kæresterelation i et åbent forhold. Noget skæres af den anden i forholdet.
2. tager til Sverige
3. kommer hjem, vildt glad. Fortæller at en bestemt person har voldtaget hende for ½ år siden. Brugerperson studser på historien.
4. "Andre" tager over.
5. Brugerperson udelukkes fra det kommende hændelsdesforløb.

 
 

2006-03-23 tavle 0600_Side_106

 

2006-03-23 tavle 0600_Side_106

objekt2006-03-23 tavle 0600_Side_106.1

 

objekt2006-03-23 tavle 0600_Side_106.2

 

objekt2006-03-23 tavle 0600_Side_106.3

 

2006-03-23 tavle 0600_Side_106 2006-03-23 tavle 0600_Side_106

Tavlen er en enhed af forskellige elementer.

Individet står i en uløst og ubestemt (?) situation.

På den ene side med/i uoverskuelige forhold til fader, ..?.., ..?.. Heri tegner sig et skrækscenarie, og at være determineret heraf. Der liigegr her "manifest angst", og dette i konceptet "skrækken tilstand" fra A.Lehmann 1918.

På den anden side er der opgaven om problemudvikling -> problemformulering-> problemløsning - der også er en metodisk problemstilling.
Problemudvikling og problemformulering, fører til at blive student, mens problemløsning, har før til ændringer og mig ind i en sygerolle, med prædikatet: hvad skal der bliver af mig?

Skrækscenariet har en tegning/figur om sig - at være stillet i et kryds.

Nederste figur: hvordan bryde? Har et liv med aktiviteter, men at gå ind i nyt - ved siden af, eller parallelt - er et spærgsmål, om det hele.

 
 

2006-05-05 tavle 0600_Side_098

 

2006-05-05 tavle 0600_Side_098

objekt2006-05-05 tavle 0600_Side_098.1

 

objekt2006-05-05 tavle 0600_Side_098.2

 

objekt2006-05-05 tavle 0600_Side_098.3

2006-05-05 tavle 0600_Side_098 2006-05-05 tavle 0600_Side_098

Tavlen består af flere sammenhængende elementer:

Individet bestemt i sin kvalitet: at stå ved sig selv som sin egen ressource -jf. model vvvv - men indvidet vågner også med stress. Noget hiver opmærksomhed, kraft eller rettehed, væk fra individet, og det ender op i skyld og skam: altid noget, som jeg burde ta mig til. Det gælder o krav: Passe sig ind; leve op til.

problemstilling relateres til intentionalitetstilskrivning, som kan lokaliseres ved 13 års alderen, hvor brugeren også er præget af "rastløshed". Motivationen som 13 årig: "Bliv voksen, af sted - far"

 
 

2006-06-30 tavle 0600_Side_074

 

2006-06-30 tavle 0600_Side_074

objekt2006-06-30 tavle 0600_Side_074.1

 

objekt2006-06-30 tavle 0600_Side_074.2

 

objekt2006-06-30 tavle 0600_Side_074.3

2006-06-30 tavle 0600_Side_074 2006-06-30 tavle 0600_Side_074

Tavlen består af et element -et tegning med bestemmelser - der selv er givet en bestemmelse

Individ på vej - mod kærlighed. Der er to sider her: en fri side -> ansøgninger; en aktiverringsside: ½-1år

Bestemmelse som kvalitet Q: En gordisk knude.

Følge: Diskussion/snak med medarbejder mandag

 
 

2006-08-08 krop 0600_Side_067

 

2006-08-08 krop 0600_Side_067

2006-08-08 krop 0600_Side_067 segment2006-08-08 krop 0600_Side_067 2006-08-08 krop 0600_Side_067

Afs. på forsiden
- v/h; hrp; ID; arme; ben h - underspændt, v - overspændt; klump i halsen! Ked af det; -eftersnak: er diffus; rådgiver vedr. h-ben? Handlet forker? Undladt at handle? Bruegr - undlade a melde ud, undlade at gå, men at ha måttet sluge ting, dvs. gå rundt med frustration i kroppen.

 
 

2006-08-08 tavle 0600_Side_066

 

2006-08-08 tavle 0600_Side_066

objekt2006-08-08 tavle 0600_Side_066.0 2006-08-08 tavle 0600_Side_066 2006-08-08 tavle 0600_Side_066

Tavlen er et element, der består af flere relaterede dele.

En kavlitetesdel, nebævnt med "invation": en oplvelse/følelse af at eksistere som bobler, uden at kende eget center eller rum, og hvortil der kommer flere yderfor;

En personlighedsdel, hvor personligheden har spærgsmål til sin intentionelle rettethed, på baggrund af at være invaderet i sit personlige rum, som der stilles spærgsmå til.

 
 

2006-08-10 tavle 0600_Side_065

 

2006-08-10 tavle 0600_Side_065

 

objekt2006-08-10 tavle 0600_Side_065.1

 

objekt2006-08-10 tavle 0600_Side_065.2

 

objekt2006-08-10 tavle 0600_Side_065.3

 

objekt2006-08-10 tavle 0600_Side_065.4

 

objekt2006-08-10 tavle 0600_Side_065.5

2006-08-10 tavle 0600_Side_065 2006-08-10 tavle 0600_Side_065

Tavlen består af fire elementer.

Individ i skisma: hvornår er hun der (:mor)? // ved ikke hvornår han er der? Herigennem relatrer individet sig til sin sag.

Person med "invation af personligt rum" (elementet findes også i 0600s.066) med spørgsmålet: Hvad holder du tilbage? hvad at gøre kropsligt ved låstheden i "invation" respektive myoserne: at går i hashklub, til fysioteraput, elelr tage hotpans på til afspændingen/massagen. Ved kropssnak har brugerr "haft kvalme siddende i hals-bryst siden sidste afspænding og ehaft behov for at kaste op.

Individ på kloden: Der kan ses til horisonten, hvor det på den anden side, er ukendt (i modsætning til ubevidst), og hvad at gøre ved låstheden af

 
 

2006-08-16 krop 0600_Side_060

 

2006-08-16 krop 0600_Side_060

2006-08-16 krop 0600_Side_060

segment2006-08-16 krop 0600_Side_060.1

segment2006-08-16 krop 0600_Side_060.2

2006-08-16 krop 0600_Side_060

Indledende snak
-> Min kæreste luftede sin bekymring for mig
-> er du eksistentiel vågen, nøgen til det?
- En stor del af mig vil ikke acceptere det svage

Afs. på forsiden
- v/h, hrp, ID+/-, ben og arme - ryst;
- hals og øvre bryst i højre side: stærkt ubehag, nærmest en....?.., samtidig er "kvalmen" i dag mindre, men grå, og nu er kvalmen større

Samlet: at være i en "skrækken tilstand" - et begreb fra A. Lehman 1918. Kommentar fra bruger: mig i en nøddeskald.

 
 

2006-08-20 tavle 0600_Side_061

 

2006-08-20 tavle 0600_Side_061

objekt2006-08-20 tavle 0600_Side_061.1

 

objekt2006-08-20 tavle 0600_Side_061.2

2006-08-20 tavle 0600_Side_061 2006-08-20 tavle 0600_Side_061

Tavlen indeholder flere elemeter i sig.

Individ - i relation til sig selv: 1. er ikke noget værd; 2. kan ikke gå fra "kæresten" - hvilket fører til problemstillingen: 1. På hvilket område er du uspændende? 2. Krymper sig, på hvad ?

Individ ift. til andre individer: henviser hele tiden til en begrænsning overfor at sætte sin egen dagsorden, og spørgsmålet hvilke "hellige køer", der er påspil: - princip; normer; ha det , udelukket.
Individ i midten af sociale cirkel: et hop fra tue, isflage, til næste

 
 

2006-08-21 krop 0600_Side_059

 

2006-08-21 krop 0600_Side_059

2006-08-21 krop 0600_Side_059

segment2006-08-21 krop 0600_Side_059.1.1

 

segment2006-08-21 krop 0600_Side_059.1.2

2006-08-21 krop 0600_Side_059

Afs. på forsiden
- har meget ondt i arme, kun lidt kvalme, men det går op og ned, i halsen;- v/h; hrp; ID+/-; bevip - h - alarm, v - sårbar, vrede; -mass. øvre arme; - mas. maven

Opsamling:
- hvor er dit tungsind?
- ved ikke, en veninde har sagt "mine øjne er døde"

 
 

2006-08-25 tavle 0600_Side_056

 

2006-08-25 tavle 0600_Side_056

objekt2006-08-25 tavle 0600_Side_056.1

 

objekt2006-08-25 tavle 0600_Side_056.2

2006-08-25 tavle 0600_Side_056 2006-08-25 tavle 0600_Side_056

Tavlen består af to elementer, hvor nederste element sandsynligvis har været startelementet.

1 nedeste element: Individet står med intersser - ift. sag - men disrespekterer dem selv. Det er et Waterloo i anden potens. Ser det som den samme figur som sin far. Specielt heri er: kæreste, mor, far, stedfar

2 øverste element: Heri ligger en retning/stræben efter, sådan lokalt set, at være med en/min kærste. Jeg har brug for "global sikkerhed", for at få "frihed til"

 
 

2006-09-19 tavle 0600_Side_052

 

2006-09-19 tavle 0600_Side_052

objekt2006-09-19 tavle 0600_Side_052.1

 

objekt2006-09-19 tavle 0600_Side_052.2

 

objekt2006-09-19 tavle 0600_Side_052.3

2006-09-19 tavle 0600_Side_052 2006-09-19 tavle 0600_Side_052

Tavlen er en helhed.

Overordnet: systemet og tiden, mig som indvid, og hvor jeg kommer fra.

- systemet og tiden, der slår ned
- indvidet er bange, ved ikke hvad at gøre, bange for at forlade sig selv, og føler sig forladt, og spændt op i socialt-psyke-soma: hvad skal til at studere, arbejde, eller være kreativ? Og det tynger eller trækker, at jeg i ft. til min familiebaggrund, er hungrende efter tryghed

 
 

2006-09-30 tavle 0600_Side_048

 

2006-09-30 tavle 0600_Side_048

objekt2006-09-30 tavle 0600_Side_048.1

 

objekt2006-09-30 tavle 0600_Side_048.2

 

objekt2006-09-30 tavle 0600_Side_048.3

 

objekt2006-09-30 tavle 0600_Side_048.4

2006-09-30 tavle 0600_Side_048 2006-09-30 tavle 0600_Side_048

Tavlen består af tre elementer, hvoraf to hænger direkte sammen

1. Individet i sit skisme/alternativ: tage sig af andre, der har det sværere, overfor at tage sig af sig selv, more sig lev - evt. en form for ego (isme), mne

2. Der står noget i vejen, selvkontrol: ved ikke hvordan tage mig af mig selv, og selvkontrollen som sociale kontrol betyder afvisning af seksualisering (tage sexuel kontakt).

3. At udfinde ig selv: at anskue i formerne registrere, bemærke og observere sine ytringer.

 
 

2006-10-9 tavle 0600_Side_042

 

2006-10-9 tavle 0600_Side_042

objekt2006-10-9 tavle 0600_Side_042.1

 

objekt2006-10-9 tavle 0600_Side_042.2

 

objekt2006-10-9 tavle 0600_Side_042.3

2006-10-9 tavle 0600_Side_042 2006-10-9 tavle 0600_Side_042

Tavlen er sammensat tavle, med flere elementer.

1. person/sag- spørgsmål om uudviklet -> fører til to forhold:

2. Et socialt univers af familie og bekendte/venner/kærste, og spørgsmålet om den fælles sag heri der er punkt 3
- kreds i socialt rum: farfar - kontakt om bolig; far - svinger i sin stabilitet; morfar - spg. om konflikt; andre - hvad på spil?; en bekendt - en hjemløsedreng; en anden bekendt

3. Den fælles/tredje sag - hvad er det? hvad binder den sammen? - et uudviklet forhold mellem personligt ego, og sagen.

Næst: 1. Er der flere isflager? Hvilke? 2. Hvornår har trukturen sidt vært i dit liv?

 
 

2006-11-05 tavle 0600_Side_036

 

2006-11-05 tavle 0600_Side_036

 

objekt2006-11-05 tavle 0600_Side_036.1

 

objekt2006-11-05 tavle 0600_Side_036.2

 

 

2006-11-05 tavle 0600_Side_036 2006-11-05 tavle 0600_Side_036

Tavlen en helhed med flere elementer.

Individet i sit personlige udviklingrum, med udgangspunkt i det essentielle: pdes. hvori er min motivation?! pdas hvori er min spontane rettethed!? -> min nysgerrighed

Samlet, med det særlige: hvordan skabe motivation!? en problemstilling indeholdt eller karakteristisk for "Humanistisk psykologi"

 
 

2006-11-18 tavle 0600_Side_032

 

mindsteenhed2006-11-18 tavle 0600_Side_032

objekt2006-11-18 tavle 0600_Side_032.0 2006-11-18 tavle 0600_Side_032 2006-11-18 tavle 0600_Side_032

Tavlen er en helhed med flere elemeter i sig.

Individet i midten mellem at det gamle er utilstrækkeligt, og det nye endnu udenfor rækkevidde. Individet har en sag, tager sig sammen om den eller det, men eer orienteringsløs eller personliggjort overfor sagen.

En midterakse - tidligere i 0699 døbt 'lille mig i det sociale' - ender i et rum, der pejes ind i. Aksen har med den oplede sammenhæng med andre, at disse i midten, i springet, er forfærdeligt langt væk, og man er selv en lille een, det hele afhænger af.

Kopi af "lille mig i det sociale", i sin sammenhæng med den anden akse - at komme fra det utilstrækkelige, og det nye er endnu uden for rækkevidde
typo0699s01 1

'at stå i midten'

typo0699s01 2

'niveauforskel og individuel udvklingsopgave'.

 
 

2006-12-03 model 0600_Side_031

 

2006-12-03 model 0600_Side_031

2006-12-03 model 0600_Side_031 segment2006-12-03 model 0600_Side_031.0 2006-12-03 model 0600_Side_031

Indførelse af model om "konkrete angstformer".

Modellen findes i "Modeller" her Ordnede modeller

 
 

2006-12-10 tavle 0600_Side_022

 

2006-12-10 tavle 0600_Side_022

objekt2006-12-10 tavle 0600_Side_022.1

 

objekt2006-12-10 tavle 0600_Side_022.2

2006-12-10 tavle 0600_Side_022 2006-12-10 tavle 0600_Side_022

Tavlen er en enhed.

Individet på vej, med et problem: kan ikke komme videre med, kan ikke komme bidere uden.

Individet på vej - op eller ind i noget, et levende hus, hvor nederste edl af "noget" er en maveproblemstilling, der snørrer sig sammen.

 
 

2007-03-09 tavle 0600_Side_019

 

2007-03-09 tavle 0600_Side_019

objekt2007-03-09 tavle 0600_Side_019.0 2007-03-09 tavle 0600_Side_019 2007-03-09 tavle 0600_Side_019

Tavlen er en enhed, hvor der kan skilles forskellige figurer ud.

- Ulyst ift. personligt rum, og "tærskelmanden" at skull gå igennem, men afvisning/fornægtelse af den nye person(lighed)

 
 

2007-05-04 tavle 0600_Side_014

 

2007-05-04 tavle 0600_Side_014

objekt2007-05-04 tavle 0600_Side_014.1

objekt2007-05-04 tavle 0600_Side_014.2

 

2007-05-04 tavle 0600_Side_014 2007-05-04 tavle 0600_Side_014

En blomst

- Låst i alle henseender
- -> brev