Visitationens totale karakter      

      - En undersøgelse af selvbestemmelse og

         brugerinddragelse, i psykiatrien.

 

psychiatry cartoons, psychiatry cartoon, psychiatry picture, psychiatry pictures, psychiatry image, psychiatry images, psychiatry illustration, psychiatry illustrations

 

 

 

                                       Bachelor – essay, Vinter 2010     

Tina Rye Hansen.

Vejleder: Zacha Whyte.

 

 

 

 

 

 

 

Abstract

 

 

This essay examines the psychiatrical fields´ power and prestige, and seeks to capture how it influences the way patients are treated and categorized. This is being examined with focus on the role of visitation, in the light of the psychiatrical fields´ development, from the hospital psychiatry to the psychiatry in the region.

This development gives rise to new demands, with user participation and self-determination as the chore of the treatment. These social and psychological aspects, seems to collide with the biological facts, given rise through the diagnosis.

 

I argue that it seems almost impossible to implement “a humane aspect” in the psychiatrical structure, and that the good intention ends up in three paradoxes when the idea meets the practical, local reality. It is found, that new locale categories are being developed, in the psychiatrical field, when the patients do not show that they are wilily to get treatment. I argue that these locale categories are developed from the psychiatrically defined categories, through the diagnosis, and from the expectations from which the roles as a client and a practitioner gives rise.

 

Finally, I conclude that the psychiatrically organisational structure is forming an asymmetrical relation between the client and the practitioner, which complicates a real user-participation, as it seems to exclude the client in decision-making.

 

 

 

 

 

 

 

 

Indholdsfortegnelse

 

1. Indledning…………………………………………………………………..1-2

1.1. Afgrænsning…………………………………………………………………………...3

1.2. Problemformulering…………………………………………………………………...3

1.3. Opgavens opbygning……………………………………………………………….3-5

 

2. Behandlingspsykiatriens kulturelle felter…………………………………5-7

   2.1. Visitationens betydning……………………………………………………………….7

   2.2. Tre paradokser……………………………………………………………………..8-10

  

3. At blive klient i psykiatrien……………………………………………...10-12

3.1. Den asymmetriske klient/behandler relation…………………………………..13-16

   3.2. Vilje til personlig forandring……………………………………………………..16-19

   3.3. Brugerinddragelse………………………………………………………………..19-23

 

4. Institutionens moralske afgørelser…………………………………….23-24

   4.1 At blive et moralsk individ……………………………………………………………25

 

5. Institutionens totale karakter…………………………………………...26-27

5.1 Distriktspsykiatriens rolle – mindre fremmedgørende?.......................................27

 

6. Konklusion……………………………………………………………….28-29

 

Litteratur……………………………………………………………………..30-31

 

 

 

 

1. Indledning

Indenfor de seneste årtier er sygehuspsykiatrien, i Danmark, blevet udvidet med distriktspsykiatrien og socialpsykiatrien. Med denne udvidelse har fulgt forskellige sundheds – og psykiatripolitiske tiltag, som samlet har til formål, at forbedre indsatsen for hjælp og støtte til sindslidende, både før, under og efter endt behandling. En hjælp og støtte, hvor hensigten er at sætte borgeren i centrum. Således kan nævnes psykiatriaftalen 2007-10, psykiatriplan for region sjælland fra 2007 og National strategi for psykiatrien, 2009.

Samlet set skal disse tiltag styrke den samlede indsats, for borgere med sindslidelse, med udgangspunkt i inddragelse af hele personen. Mens strategien er retningsangivende giver psykiatriplanen og psykiatriaftalen handleanvisninger, rettet mod praksis.

National strategi for 2009 blev udarbejdet, på baggrund af WHO`s ministerkonference, ”Mental health”, 2005, hvor det blev konkluderet, at antallet af personer med psykiske lidelser var stigende. Her blev en deklaration vedtaget, som pålagde psykiatrien krav om at der i behandlingen ”lægges vægt på recovery, aktiv bekæmpelse af stigmatisering, diskrimination og social udstødning” (s. 5)

http://www.sst.dk/Udgivelser/2009/National%20strategi%20for%20psykiatri.aspx.

 

National strategi for psykiatrien 2009 blev, i forlængelse af denne konference, udarbejdet, for at skabe retningslinjer for psykiatrien i Danmark. Målet her er således, at:

 

”Sikre at personer med psykisk lidelse modtager en lettilgængelig, tilstrækkelig og effektiv diagnostik, behandling, rehabilitering og opfølgning af høj kvalitet og med højest mulig inddragelse og respekt for den enkeltes patients autonomi og selvbestemmelse”(s.7) http://www.sst.dk/Udgivelser/2009/National%20strategi%20for%20psykiatri.aspx.

 

Ligeledes udtrykkes, at psykiatrisk behandling bør ”tage udgangspunkt i et samarbejde og en åben dialog, med respekt for patientens autonomi og selvbestemmelse” (s. 20-21)

http://www.sst.dk/Udgivelser/2009/National%20strategi%20for%20psykiatri.aspx.

Begreberne autonomi og selvbestemmelse tillægges stor betydning. Dette søges ligeledes omsat til praksis, gennem en plan for psykiatrien.

Således kan man læse i psykiatriplanens værdigrundlag, for psykiatrisk behandling, om behandlingen:

 

”Patientens sygdom skal ses i en bred sammenhæng, hvor både biologiske, psykologiske og sociale forhold spiller ind. Behandlingen skal derfor tage udgangspunkt, i alle tre faktorer. Brugeren af psykiatrien skal sikres afgørende bestemmelse over sit behandlingsforløb” (s.9)

http://www.regionsjaelland.dk/regionensopgaver/psykiatrien2/Sider/default.aspx.

 

Og i forlængelse af dette bliver ”åben dialog” en værdi for psykiatrisk praksis, her ”tilrettelægges behandlingen med udgangspunkt i patientens egen oplevelse af problemerne” (s.9).

Den sociale lovgivning i 1990erne præsenterede i samme ånd nye krav om brugerinddragelse i behandlingen. Brugerinddragelse eller brugerindflydelse nævnes da også i psykiatriplanen, hvor man kan se at:

”Tendensen inden for psykiatri går, lige som inden for andre specialer, i retning af mere brugerindflydelse,”http://www.regionsjaelland.dk/regionensopgaver/psykiatrien2/Sider/default.aspx.

 

Således synes psykiatrien, at være blevet udvidet med ideologiske og organisatoriske rammer, som skulle muliggøre et mere menneskeligt aspekt, og det kunne se ud som om en mere humanvidenskabelig tilgang i psykiatrien er ved at udvikle sig. Men man kan spørge om der er mening, bag disse flotte ord. Er det muligt at omsætte ideologien i praksis?

 

Jeg efterlades med spørgsmålet om hvordan brugerinddragelse og selvbestemmelse kan integreres i en praksis, der bygger på kategorisering af klienter, gennem visitation? Udvikling mod distriktspsykiatrien, udbygget med socialpsykiatrien, synes alene at have påvirket den organisatoriske udbygning af psykiatrien, mens det menneskelige aspekt stadig besværliggøres, da visitation placerer behandler og klient i en asymmetrisk relation.

 

1.1. Afgrænsning

Jeg vil med denne opgave anskueliggøre, hvordan der i det psykiatriske felt bliver formet og udviklet nye kategorier, på baggrund af en asymmetrisk relation mellem behandler og klient. Således skriver min opgave sig ind i den medicinske antropologi.

Jeg vil sætte fokus på visitationsproceduren i behandlingspsykiatrien, som den struktur der afgør relationen, mellem behandler og klient.

Med visitation som tema, vil jeg bidrage med en forståelse af det psykiatriske system, som et kulturelt rum, hvor mening skabes og udvikles, Jeg vil argumentere for, at klientgørelse og passivering af klienten er en uundgåelig konsekvens, da kategorisering gennem visitation, gør at patientens selvbestemmelse ikke altid kan medtænkes, inden for den psykiatriske behandlingsramme, da der her synes at være fokus på klientens moralske udvikling. Hvad jeg i det følgende skal argumentere for.

 

 

1.2. Problemformulering

 

Med denne opgave vil jeg altså bestræbe mig på at besvare følgende:

 

Hvordan påvirker visitation i psykiatrien og den følgende kategorisering klientens personlige selvbestemmelse? Hvilken betydning har organisationens struktur, for efterlevelse af politisk formuleret krav om brugerinddragelse?

 

 

1.3. Opgavens opbygning

Først en kort redegørelse for sygehuspsykiatrien, distriktspsykiatrien og socialpsykiatrien. Og visitationens betydning. Derefter en beskrivelse af tre paradokser i det psykiatriske felt.

 

 

 

 

 

 

Herefter følger opgavens tre hovedkapitler.

 

Første kapitel At blive klient i psykiatrien vil ”sætte scenen.” Med elementer af sociologen Erving Goffmans teorier (Goffman 1983 [1959]; 1967) vil jeg analysere behandler/klient relationen og den kommunikationsramme, der skabes ved visitation. Med dette blik anskueliggøres det hvordan en person, positioneres i rollen som klient. Jeg vil inddrage det fysiske rums betydning, for de enkelte aktørers kommunikations – og handlemuligheder. Mit sigte, gennem opgaven vil søge at indfange den historiske udvikling, som behandlingspsykiatrien har været under, fra at være under hospitalsvæsenet, til at blive udvidet med distrikts – og socialpsykiatrien. Jeg vil søge at anskueliggøre dette skifts betydning, gennem en analyse af rummet, hvori visitation og behandling finder sted.

Begreberne backstage og frontstage, hentet fra Goffman (1983 [1959]), anvendes for at belyse hvordan roller formes og udvikles, både i en relation og via de muligheder og begrænsninger, der ligger i det fysiske rum. Samtidig vil det her være muligt yderligere at anskueliggøre, hvordan rollerne skaber en kommunikationsramme, hvorunder klientens udtryksmuligheder, forstået både verbalt og som handling, begrænses. 

 

Opgavens anden del; organisationens moralske afgørelser, vil omhandle behandlingspsykiatrien som organisation. Med elementer af Hasenfelds analyse om borgerservicerende organisationer (Hasenfeld 1983), vil behandlingspsykiatrien blive belyst udefra. Gennem dette blik vil jeg kunne tydeliggøre, hvilken betydning behandlerens rolle som systemrepræsentant har for relationen mellem behandler og klient. En undersøgelse af dette forhold vil sætte lys på betydningen af moralske afgørelser, forstået som de implicitte begrænsninger og muligheder, der ligger i forhold til moralsk korrekt adfærd, i den pågældende organisation. Hovedpointen er her at tydeliggøre, hvordan en klient i en organisation underligges krav og regler, gennem behandlingen, der ydes som en service. Her vil samtidig åbnes op for en diskussion af magt, i det psykiatriske system.

 

Tredje kapitel Institutionens totale karakter, vil belyse de aspekter ved nutidens psykiatriske institutioner, som jeg mener stadig at kunne have en total karakter. Jeg vil søge at anskueliggøre hvordan Goffmans begreb total karakter, som han benytter i forhold til den totale institutions fysiske barriere mellem en hjemlig verden og institutionens verden, i dag snarere kan forstås som den psykiske eller sociale barriere, der skabes ved den asymmetriske relation, mellem behandler og klient. Visitationen vil blive belyst som det aspekt ved behandlingen, der synes at forme ”moralske mure”, mellem behandler og klient.

Dette afsnit vil være en opsamling på de to forrige afsnit, hvor jeg i forlængelse af min analyse af den asymmetriske relation og af den psykiatriske behandlingsrammes organisatoriske struktur, vil belyse hvilken betydning visitationen har for disse aspekter, og dermed argumentere for dens totale karakter. En total karakter, der synes umulig at ændre, indenfor det psykiatriske system, med den nuværende struktur.

 

 

2. Behandlingspsykiatriens kulturelle felter

Inden jeg går videre til en redegørelse for visitationens betydning, vil jeg kort redegøre for sygehuspsykiatriens udvidelse, med distriktspsykiatrien og socialpsykiatrien. Dette følges op senere i opgaven, gennem analyse af den psykiatriske organisation som et kulturelt rum, hvor viden formes og udvikles.

Sygehuspsykiatrien er blevet udvidet med distriktspsykiatrien, ud fra et ønske om at nå flere borgere med sociale og psykiske problemer, og med mål om at skabe en ramme, hvor henvendelsen kan ske udenfor sygehuspsykiatrien. Samtidig var målet at styrke et tværfagligt samarbejde, gennem en decentralisering af sygehuspsykiatrien. 

I Psykiatriplanen defineres distriktspsykiatri som:

 

”Den ambulante psykiatriske behandling af borgere over 18 år i et givet geografisk område. Distriktspsykiatrien udgør sammen med den sengebaserede psykiatri hovedfunktionen/basisydelsen i behandlingspsykiatrien.”

http://www.regionsjaelland.dk/regionens-opgaver/psykiatrien2/Sider/default.aspx.

 

Overlæge Per Vendsborg fra psykiatrifonden beskriver i bogen Distriktspsykiatri – nu og i fremtiden (1998), distriktspsykiatrien som en behandling, der har til opgave at hjælpe mennesker, i det ”almindelige samfund.” En hjælp der ydes skal bringes ud til mennesker i deres miljø og som ikke ”må ikke gribe mere ind i dagligdagen end nødvendigt” (Vendsborg 1998:7). Ligeledes står der: ”Den psykisk syge ses som en borger på lige fod med andre borgere. Distriktspsykiatrien forsøger at afhjælpe de problemer og handicap, som den psykiske lidelse forårsager. Idealet er, at de psykiatriske behandlingsmetoder tilpasses og respekterer den sindslidendes eget valg af tilværelse ” (Ibid 1998:7).

 

Socialpsykiatrien kan beskrives med dette citat:

 

”Socialpsykiatrien handler om alt det, der sker når man er udskrevet og skal have en hverdag til at hænge sammen. Den omfatter alle former for sociale tilbud til sindslidende. Det kan eksempelvis være botilbud, væresteder, støtte- kontaktpersonordninger og beskæftigelse. Det vil sige, den hjæp og støtte, som ydes, når man skal klare sig i hverdagen. Begrebet Socialpsykiatri kan oversættes til "socialt arbejde med sindslidende". Udgangspunktet er her at støtte den enkelte sindslidende - som ikke længere er indlagt på et psykiatrisk hospital - til at kunne håndtere hverdagslivet. Det kan også sammenfattes som støtte til personlig og social mestring” http://www.socialpsykiatri.dk/socialpsykiatri/hvad_er_Socialpsykiatri.

 

Samlet set skal denne udvidelse af sygehuspsykiatrien være med til at forbedre livet, for de som har et langt sygdomsforløb, og støtte dem til et bedre hverdagsliv, ved at man sikrer ”akut selvhenvendelse” (Ibid:7, 15).

Den ”sengebaserede psykiatri” eller sygehuspsykiatriens opgave, i forhold til sinds­lidende, er at tilbyde undersøgelse, diagnosticering og behandling ved indlæggelse. Hvorimod en distriktspsykiatrisk enhed giver ambulant, tværfaglig psykiatrisk behandling. Den er etableret lokalt, men tilknyttet sygehuspsykiatrien

http://www.socialpsykiatri.dk/socialpsykiatri/hvad_er_Socialpsykiatri.

Man kan således se, at der ligger en forskel i den organisatoriske struktur, men samtidig udgør sygehus- og distriktspsykiatrien basisydelsen i psykiatrisk behandling. Distriktspsykiatrien er altså tilknyttet sygehuspsykiatrien, hvilket gør at en afgørende struktur som visitationsproceduren er uændret.

Denne udvidelse af behandlingspsykiatrien har således kun resulteret i en udvidelse af dens organisatoriske struktur, mens den faglige diagnose stadig bliver udført af psykiateren, da visitationsproceduren er central, uanset om borgeren henvender sig på en psykiatrisk afdeling, på et hospital eller på et distriktspsykiatrisk center. Den tværfaglige del af projektet, hvor pædagoger, psykologer og socialarbejdere inddrages, bliver således på psykiatriens præmisser, da andre fagpersoner skal handle indenfor rammen af psykiatrien. I national strategi for psykiatrien, står der: ”Der bør kontinuerligt arbejdes med udvikling af personalets psykiatriske viden, indsigt og handlemuligheder, herunder diagnostiske og behandlingsmæssige kompetencer samt viden om en flerhed af metoder og redskaber”(s.25). Samtidig med at det er nødvendigt at indsatsen dokumenteres og ”gøres synlig og målbar og dermed tilgængelig for kvalitetsudvikling” (s. 27). Andre faggrupper skal kun integreres, i en vis grad, da ”der er brug for en øget specialisering, men specialiseringen må ikke føre til, at patienter, som ikke passer ind, falder imellem ´to stole` eller, at den brede almene psykiatriske indsats rettet mod forskellige patientkategorier og - behov taber opmærksomhed og prestige” (s. 17)

http://www.sst.dk/Udgivelser/2009/National%20strategi%20for%20psykiatri.aspx.

Således bliver andre faggrupper underlagt psykiatriens ”prestige.” Dette synes at hænge sammen med dennes førsteret til at identificere klientens problem. Hvilket resulterer i tre paradokser, som jeg vil forfølge i min analyse. Først beskrives visitationens betydning kort.

 

 

2.1. Visitationens betydning

Mit fokus i denne opgave, med visitation som tema, muliggør et bredere sigte på den kategoriseringsproces, der foregår på psykiatriske behandlingsinstitutioner.

Som nævnt i forrige afsnit har visitationsproceduren stadig en afgørende betydning for en person, der søger hjælp i det psykiatriske behandlingssystem. Jeg vil argumentere for, at dette skaber en kulturel forskydning. En kulturel forskydning mellem personens oplevede sociale problemer og systemets kulturelle felt. De nye krav om brugerinddragelse og selvbestemmelse synes at kollidere med de øgede krav om diagnosticering. Modstridende interesser der resulterer i tre uløselige paradokser.

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

 

2.2. Paradokser i psykiatrien

I ”Den nationale strategi for psykiatrien” ligges der fokus på, at behandlingen skal være ”Individualiseret behandling”, som skal bygge på en ”respekt mellem behandler og klient.”

Nye tiltag bliver sat i værk, da der har været udtrykt kritik fra mange patienter, en kritik der netop bygger på relationen, mellem behandler og klient, hvor patienter mener, at der er en ”manglende mulighed for tid til samtale og meningsfuld aktivitet” og samtidig, at der er en ”manglende respekt for patientens tid og problemer” (s. 21)

http://www.sst.dk/Udgivelser/2009/National%20strategi%20for%20psykiatri.aspx.

Da disse kritiske udtalelser, omhandler de sociale og psykiske aspekter ved behandlingen, sættes nye tiltag i værk, med fokus på disse forhold. En respektfuld relation mellem behandler og patient søges realiseret, gennem implementering af brugerinddragelse, og ved at patienten gives selvbestemmelse.

Som der står skrevet i mine indledende ord, indbefatter de nye krav til psykiatrisk behandling, både en forbedret diagnostik, og på den anden side, at man indfører brugerinddragelse, og giver mulighed for at patienten får selvbestemmelse. Dette bliver pålagt psykiatrien, gennem en diskursiv praksis, hvor sproget er udformet, på baggrund af en allerede defineret viden indenfor et system. Et system, hvor det ikke er muligt at ændre den faglige diagnose, men hvor man indfører nye tiltag, for at forbedre det menneskelige aspekt.

Dette resulterer i tre paradokser, når teori møder praksis. Paradokser der synes uløselige, indenfor den psykiatriske struktur. Og resulterer i at nye kategorier opstår.

Det første paradoks opstår, i forlængelse af visitationen, hvor en person forvandles til en patient. Behandleren placeres i et dilemma, når kravet i behandling er, at ”både biologiske, psykologiske og sociale forhold spiller ind” og at ”behandlingen skal (…) tage udgangspunkt i alle tre faktorer.” hvor ”brugeren af psykiatrien skal sikres afgørende bestemmelse over sit behandlingsforløb”

http://www.regionsjaelland.dk/regionensopgaver/psykiatrien2/Sider/default.aspx

Det biologiske forhold indbefatter den psykiatriske diagnose, som synes at udelukke sociale og psykiske forhold, da behandleren får afgørende bestemmelse, da kategoriseringen af patienten positionerer behandler og patient i en asymmetrisk relation. En kvinde fra distriktspsykiatrien udtaler: ”Jeg har ikke haft nogen indflydelse på behandlingsformen, det er bare om at tage imod. De visiterer en, og så siger de hvad man har behov for, og jeg havde så åbenbart behov for en psykolog, så det har jeg taget imod” (Jensen 1996:93). Samtidig viser et andet eksempel fra en patient, en tydelig asymmetri mellem behandler og klient. Personen udtaler følgende om sin privatpraktiserende psykiater: ”han skulle hele tiden fortælle mig, hvad der var i vejen. Han lyttede ikke til, hvad jeg havde at sige om det. Jeg fik bare nogle piller” og om sin egen personlige vurdering af situationen, udtaler hun følgende: ”Der var simpelthen ingen, der troede på det jeg havde at sige. Der var ingen, der ville tro på mig, når jeg snakkede om, at det var mit forhold til min mand, der var problemet”(Jensen 1996:94). Jeg vil understrege, at disse eksempler ikke skal søge at illustrere at den enes opfattelse af situationen er mere rigtig end den anden. Udtalelserne skal derimod tydeliggøre, hvordan der tilsyneladende er begrænsninger ved kravet fra psykiatriplanen om, at ”brugeren sikres afgørende bestemmelse over sit behandlingsforløb”, da den sociale side af problemet synes overset, ud fra psykiaterens rolle som fagperson.

De sociale og psykiske forhold kommer så udelukkende til at hænge sammen med, at brugeren skal have selvbestemmelse, i behandlingsforløbet.

Læser man psykiatriplanen grundigt kan det se ud som om, at selvbestemmelse hænger sammen med brugerinddragelse.  Her står der skrevet, at der ikke er et misforhold mellem en evidensbaseret praksis, og begreber, som autonomi og selvbestemmelse, ”idet udgangspunktet er, at patienten tilbydes evidensbaserede behandlingstilbud, som vedkommende med rådgivning fra behandlerpersonalet kan vælge at tage imod. Der kan således tilbydes en psykiatri, som lever op til både at tilfredsstille brugernes ønske om egenbestemmelse og samtidig bevarer nyttiggørelsen af den evidens, som til stadighed findes” http://www.regionsjaelland.dk/regionensopgaver/psykiatrien2/Sider/default.aspx.

En bruger af psykiatrien har således ikke afgørende mulighed for selvbestemmelse, men kan vælge et behandlingstilbud til eller fra. Selvbestemmelsen synes at findes i praksis, gennem brugerinddragelse.

Men her ser det ud til, at de foki behandleren pålægges, gennem de sundhedspolitiske krav, fordrer et dobbeltblik, som resulterer i et andet paradoks. Da brugerinddragelse ikke er defineret, ud fra sig selv, men hænger sammen med krav om evidens, viser eksempler fra en socialpsykiatrisk praksis, at brugerinddragelse bliver på behandlerens præmisser (Bjerge & Selmer 2007), som synes at hænge sammen med at magt, i psykiatrien er baseret på professionalisme (Hasenfeld 1983:213) og et ”organisationsdiagram”, der bygger på rationalitet, orden og kontrol (Ibid:229).

De opridsede paradokser, som vil blive uddybet senere, synes at hænge sammen med kategoriseringens altdominerende funktion, som er med til at definere relationen mellem behandler og klient som asymmetrisk. Denne asymmetri kommer i stand, da den ene har magten til at definere den anden. I forlængelse af dette kan kontrol blive en legitim magtudøvelse, der retfærdiggøres gennem behandlerens rolle som fagperson og de implicitte regler om adfærd der ligger i en psykiatrisk organisation.

I psykiatriplanen står der, at man skal sikre ”beskyttelse af patientens autonomi”, men at tvang samtidig er en nødvendig foranstaltning, hvis patienten ikke har indsigt i egen situation, og her vil man kunne tvinge patienten til krav om aktivitet, gennem behandling.

http://www.regionsjaelland.dk/regionensopgaver/psykiatrien2/Sider/default.aspx

Dette skaber et sidste og tredje paradoks i praksis, hvor den faglige omsorg og personens selvbestemmelse bliver to modsatrettede interesser.

Jeg vil komme med en uddybelse af de tre paradoksers betydning, for efterlevelse af politisk formuleret krav om respekt for patientens selvbestemmelse og krav om brugerinddragelse. Først en introduktion til det psykiatriske kulturelle felt, hvor en person forvandles til en klient. 

 

 

3. At blive klient i psykiatrien

En ”face to face” interaktion indeholder, ifølge Goffman (1983 [1959]), elementer, hvor der tages hensyn til den anden samtalepart, men er samtidig en aktivitet, som indeholder en reciprok indflydelse. En indflydelse der baseres på, at begge parter forsøger at definere situationen. Men begge med respekt for den anden (Goffman 1983 [1959]:26).

Denne reciprokke udveksling bestemmes samtidig via den sociale situation, og begrænses også via de fysiske rammer. I en psykiatrisk organisation, som kan forstås som en service-organisation, vil relationen dog ikke være reciprok, da ”the specialist often maintains an image of disinterested involvement in the problem of the client” (Ibid:21). Respekten er således ikke gensidig og defineres ud fra interesseforhold. Denne relation bliver en påtvungen social relation, hvor patienten er afhængig af behandleren (Goffman 1967:28).

Til forskel fra en samtale i hverdagen, hvor relationen er ligeværdig, da den ikke er tvungen, bliver relationen her tvungen og mister derved sin reciprokke karakter, da den ikke længere bygger på gensidig respekt. ”Nærheden” bygger snarere på observation og klassifikation, og ikke på dialog (Foucault, red. Khalfa 2006:487). Og heller ikke på ærlighed. Behandleren kan forstås som en ”kynisk performer”, hvis interesser ikke tydeliggøres (Goffman 1983 [1959]:29), og visse aspekter ved behandlingen defineres gennem krav, som stilles til patienten, gennem diagnosen. Krav som dog kan siges at være skjulte, eller ikke tydeliggøres for patienten, men hvori der ligger implicitte forventninger om at klienten tager ansvar, for sine handlinger, og i praksis resulterer dette i, at patienten skal vise villighed til behandling (Mik-Meyer 2003; Bjerge & Selmer 2007; Goffman 1967; Schepelern Johansen 2007).

Men hvad vil det egentlig sige at være patient og hvordan skabes kategorier i det psykiatriske behandlingsfelt. Goffman skrev i 1967:

 

Psykiatrien definerer psykiske forstyrrelser som noget, der kan have sin rod i patientens tidligste barndom, viser sine symptomer gennem hele hans livsforløb og trænger ind i næsten alle områder, af hans øjeblikkelige aktivitet. Der er således ikke nogen del af hans fortid og nutid, som behøver at falde udenfor psykiatriens myndighedsområde. Statshospitaler institutionaliserer på bureaukratisk vis dette meget omfattende mandat ved formelt, at basere deres behandling af patienten, på hans diagnose (Goffman 1967: 116-17).

 

Behandlingen bygger på diagnosen, og på det aspekt, at der sker en institutionalisering, gennem indlæggelse på et hospital.

Citatet er fra 1967 og behandlingspsykiatrien har udviklet sig siden da. Distriktspsykiatrien har haft en betydelig rolle, imod en udvikling væk fra institutionalisering, og hen mod en behandling, der inddrager personlige og sociale forhold i behandlingen.

Jeg vil dog argumentere for at visitering, og dermed kategorisering, stadig har en afgørende rolle og at kategoriseringen umuliggør en reel brugerinddragelse, og respekt for personens selvbestemmelse. Først og fremmest fordi det ikke er muligt at indgå i en dialog om behandlingsform. Følgende citat fra en klient i distriktspsykiatrien viser en modsætning mellem behandler og klient: ”Jeg begyndte at gå til en privatpraktiserende psykiater, men han var […] med til at bringe mig ud i tovene. Han skulle hele tiden fortælle mig, hvad der var i vejen. Han lyttede ikke til, hvad jeg havde at sige om det. Jeg fik bare nogle piller…” (Jensen 1996:101). Det er tydeligvis ikke klientens ”sociale fortælling,” der kommer i forgrunden.

I forlængelse af dette modsætningsforhold mellem de biologiske og sociale aspekter, hvor psykiatrien finder sine begrænsninger, med implementering af brugerinddragelse eller efterlevelse af krav om respekt for personens selvbestemmelse, er der en tendens til at nye kategorier opstår. Dette skal tydeliggøres i et andet afsnit. Her følger først et rids over kategoriseringen indenfor psykiatrien.

Der eksisterer nemlig, ud over den faglige diagnose også andre former for kategorisering. Kategoriseringsprocessen deles her op i tre forskellige kategorier. 1. De eksisterende kategorier, som er de faglige kategorier, 2. De overordnede kategorier, som klient, bruger eller patient, som har til formål at placere personen i et system og 3. De lokale kategorier, som er min betegnelse for kategorier der opstår i mødet mellem behandler og klient.

Der har eksisteret institutionelle kategoriseringsprocesser lige siden de første statshospitaler blev bygget, i midten af 1800-tallet. Derudover eksisterer samfundskategorier, som ”den fremmede” eller "normal” overfor ”unormal.” Kategorier der er opstået i kraft af institutionalisering, og behovet for eksklusion af dem, hvis livsførsel, adskiller sig fra de skrevne normer (Foucault, red. Khalfa: 2006). Med afinstitutionaliseringen i Danmark i 1970´erne, i kraft af at nye psykologiske og pædagogiske metoder vandt indpas, blev psykiatrien udsat for megen kritik. Det blev påvist at ”institutionslivet i sig selv havde en skadelig virkning på de sindslidendes udfoldelse” (Vendsborg 1998:9).

I takt med afinstitutionaliseringen blev distriktspsykiatrien udviklet og samtidig kom der øgede krav til psykiatrisk behandling.

Krav om fokus på personens autonomi, selvbestemmelse og en øget brugerinddragelse. Dette for at bekæmpe stigmatisering. Men det ser ud til at dette krav ikke kan efterleves, men derimod resulterer de nye krav blot i at behandleren stilles afmægtig. Og i at nye lokale kategorier opstår. Disse kategorier opstår på baggrund af de eksisterende eller faglige kategorier og synes at retfærdiggøres gennem de overordnede kategorier, hvor der ligger et implicit krav om at en person lever op til sin rolle, som patient, bruger eller klient.

 

3.1 Den asymmetriske relation

 

“Behind the calm order of medical analyses a difficult relationship is at work, where historical becoming comes into being: this is the relation between unreason, as the ultimate meaning of madness, and rationality as the form of its truth” (Foucault, red. Khalfa 2006:251).

 

I dag taler vi ikke længere om gale men derimod om sindslidende, så en forestilling om de syge som besat af onde ånder og ufornuft som meningen for galskab, som i middelalderen. I national strategi for psykiatrien står der: ”Årsagerne til psykiske lidelser er komplekse, multifaktorielle og kun til dels kendte,” (s. 10) og samtidig at: ”psykiatriske patienter kan præsentere sig med mange forskellige, karakteristika, problemstillinger og behov” (s. 17)

http://www.sst.dk/Udgivelser/2009/National%20strategi%20for%20psykiatri.aspx.

Man kan ikke længere tale om ”the sicknesses of the head” eller om ufornuft overfor fornuft (Foucault, red. Khalfa 2006:298), men ideen om at de sindslidende har en ”svag vilje” er stadig gældende (Ibid:133).

Der er ligeledes stadig en skelnen, mellem klient og behandler, som synes at bygge på en asymmetrisk reciprocitet, hvor moralsk ukorrekt adfærd placeres overfor behandlerens rationale. Psykiatrien synes at bygge på en viden hvor sproget kan ses som ”a language without response” (Foucault, red. Khalfa:488). Det skyldes, at den psykiatriske institution er et socialt rum hvor sproget bygger på information, snarere end kommunikation og hvor det fysiske rum sætter begrænsninger for aktørernes handlemuligheder.

Med begreberne backstage og frontstage viser Goffman (1983 [1959]) at en person altid er begrænset i sin væremåde, i forhold til det rum han eller hun befinder sig i. Her udspiller en person visse roller, som er positioneret i rummet, gennem den kulturelle viden der er indlejret her. Frontstage er de rum hvor man agerer på en måde, som er i overensstemmelse med gældende normer og regler for rigtig eller forkert adfærd. Mens backstage hører til i fysiske rum, hvor man kan ”smide masken” og ”være sig selv” (Goffman 1983 [1959]:107-9).

En visitationssamtale kan siges at være indledningen til personens ”moralske karriere” (Goffman 1967). Visitationen foregår både i sygehus – og distriktspsykiatrien i fysiske rammer, som er udenfor personens private rum, og hvor relationen bygger på at få informationer ud af personen der søger hjælp og informere om mulig behandling. Som illustreret med eksempler fra distriktspsykiatrien, inddrages her ikke altid personlige, psykiske eller sociale forhold. Samtidig er der krav om en bestemt opførsel.

Den psykiatriske institution er et rum, hvor man skal agere frontstage og hvor meget lidt aktivitet foregår backstage. Frontstage aktivitet synes at være tæt forbundet med manner i behandlingspsykiatrien. Manner kan oversættes som høflighed og er et aspekt ved det som Goffman betegner som Decorum, som er etikette, sømmelig optræden, værdighed, anstændig adfærd. Decorum er det som tages for givet, en selvfølgelighed (Goffman 1983 [1959]:109-11). Rollerne mellem behandler og klient synes ikke mulige at forhandle. Og hvis ikke uskrevne regler efterleves legitimeres sanktioner eller kontrol. Og som jeg vil tydeliggøre, synes lokale diagnoser at opstå.  

Disse regler om adfærd som positionerer behandler og klient hænger sammen med den altoverskyggende asymmetriske relation, som udspringer fra visitationssamtalen. Klienten og behandlerens opfattelse er ikke pr. definition forskellige, men det er tydeligt at der er en tendens til at klienten vil se sin sygdom ud fra et personligt perspektiv, mens behandleren for at leve op til sin rolle som fagperson, vil se personens fortælling som en ”sygehistorie.”   

Klientens opfattelse af sygdom kunne beskrives som at ”lidelsen hører hjemme i et begrebsunivers, hvor subjektet forsøger at forstå sin tilstand og gøre den meningsfuld, socialt og kulturelt” (Elsass & Hastrup 1986:11). Eksempler fra distriktspsykiatrien, viser da også at mange har en kritik af det psykiatriske behandlingssystem, som går på at behandlerne ikke lytter til klienternes ”sociale fortællinger”, som ifølge dem selv kan være årsag til deres sygdom. Samtidig oplever mange at de ikke bliver hørt, hvis de er kritiske eller udviser vrede (Jensen 1996:81-101).

Psykiaterens opfattelse af sygdom, bygger modsat på en viden, der skal formidles for at opnå det ønskede resultat: at gøre patienten rask. Psykiaterne baserer behandlingen på rationaler, da de ”er uddannet med en sygdomsklassifikation, der er baseret på taksonomiske ordnede sygdomsenheder, baseret på ætiologi og patogenese” (Elsass & Hastrup 1996:11). De forskellige parter har således hver deres måde at tale ud fra. Den forståelsesramme, som psykiatrien tænker indenfor resulterer i at ”aspekter af klienternes biografier giver sociale betydninger, der bekræfter eller ændrer klienternes moralske status” (Hasenfeld 1983:166).

Ved visitationssamtalen, skabes altså en asymmetrisk relation, da behandleren har magt til at kategorisere personen. Først og fremmest gennem en faglig diagnose, som er adgangsgivende til behandling.

Relationen mellem behandler og klient bliver asymmetrisk, da behandlerens status eller rolle som behandler ikke bliver påvirket, hvorimod en person, der søger hjælp defineres gennem en diagnose og derved får rollen som klient, patient eller bruger i det psykiatriske system.

Som jeg skriver i mine indledende ord, står der skrevet i psykiatriplanen, at psykiatrisk behandling bør ”tage udgangspunkt i et samarbejde og en åben dialog, med respekt for patientens autonomi og selvbestemmelse”

http://www.sst.dk/Udgivelser/2009/National%20strategi%20for%20psykiatri.aspx.

Men pga. ”moralsystemet” indenfor det psykiatriske felt bliver selvbestemmelse på behandlerens præmisser. Dette hænger ligeledes sammen med at der er minimale muligheder for at fravælge tilbud og ikke mulighed for at afprøve et tilbud (Bjerge & Selmer 2007:62).

Derved kan behandleren siges at have magt i den pågældende situation. Magt til at bestemme behandlingsform og magt gennem diagnosen, hvor patienten tilskrives sociale værdier og får en position som kvasimedlem, hvilket fordrer en samarbejdsvillighed (Hasenfeld 1983:249). I samme takt kan journalføring ses som en legitim magt, hvor ”aspekter af klienternes biografier giver sociale betydninger, der bekræfter eller ændrer klienters moralske status” (Hasenfeld 1983:166).

Magt handler altså ikke om en magt, hvor tvang eller kontrol bliver styringsmekanismer for at påvirke klienten, men om hvordan klienter iagttages, beskrives og kategoriseres (Foucault 1969). Denne mere subtile magtform, som journalføring, udarbejdelse af sygehistorie, beskrives ifølge Goffman som en krænkelse af personligheden, da en sådan historie kun indeholder de ”vanærende” aspekter ved patientens historie (Goffman 1967:18-25). Denne sygehistorie bliver begyndelsen til klientens ”moralske karriere”, et psykisk udviklingsforløb, hvor klienten skal vise villighed til behandling (Ibid:19). Her skal patienten ”udleve rollen som den perfekte klient” og surhed, foragt og manglende respekt bliver et udtryk for en ”uforsonlig klient” (Ibid:51-52). Hvilket resulterer i det første paradoks hvor de biologiske forhold bliver styrende for de sociale forhold ved behandlingen, og dermed vil klienten ikke kunne få reel selvbestemmelse.

Et halvt århundrede efter Goffman, med udvikling mod mere åbne rammer eksisterer stadig et ”moralsk klima” på en psykiatrisk institution og et krav om at klienten viser villighed til forandring, og vilje til at indgå i bestemte aktiviteter. Hvorfor er dette aspekt så vigtigt og hvilken rolle har de organisatoriske rammer og den psykiatriske teknologi, som indbefatter diagnosen?

 

 

3.2 Vilje til personlig forandring

Med den faglige diagnose følger krav og regler om adfærd. Krav om personlig udvikling synes ikke at være vigtigste fokus, men derimod om patienten kan tilpasse sig sin kategorisering. Hvis ikke følger lokale kategorier, eller det besværliggør patientens mulighed, for at få brugerinddragelse og medbestemmelse, idet at medbestemmelse ikke er mulig, da brugerinddragelse ”formes af frontansattes faglige erfaringer og kundskaber samt det psykiatriske områdes historie” (Bjerge & Selmer 2007:57). Som Mik-Meyer beskriver det skal et ”hjælpsøgende individ” være villig til forandring. Hvilket ligger til grund i det forhold at ingen ”institution kan forholde sig til alle aspekter ved et menneskes liv”, og de derved er nødsaget til at ”omdefinere og kategorisere personen, og hans eller hendes problemer” (Mik-Meyer 2003:54).

”Klienter som, af en eller anden årsag befinder sig på tværs af (…) problemidentiteter, kan derfor (min anmærkning) have store vanskeligheder, med at opbygge et tilhørsforhold til det institutionelle landskab” (Mik-Meyer 2006:54).

Institutionens organisatoriske opbygning kræver altså, at individet får en ”problemidentitet”, som ligeledes bliver kommunikationsramme, indenfor hvilken behandleren kan kontrollere klienten mod den ”rigtige” personlige udvikling (Mik-Meyer 2006:9-16).

Sociologen Erving Goffman (1967) beskrev allerede på sin tid, hvordan en manglende villighed mod behandling, gøres til et sygdomstegn. På samme vis viser nutidige antropologiske og sociologiske undersøgelser, at patient – eller klientrollen indenfor den psykiatriske forståelsesramme, anskues som passiv og samtidig ligger det implicit at klienten skal vise villighed til behandling og personlig forandring (Mik-Meyer 2003; 2006;Hasenfeld 1983; Bjerge & Selmer 2007). Således kan man læse hvordan personer, der visiteres til en revalideringsinstitution, bliver kategoriseret ud fra andet end en specifik faglig diagnose. ”Flytbar” eller ”fastlåst” bliver kategorier som patienten tillægges, set i forhold til den enkeltes vilje til behandling (Mik-Meyer 2003). Og et andet eksempel viser at alkoholikere, på en psykiatrisk afdeling, først kan få behandling, når de er ”indstillet på at tage et moralsk ansvar for deres problemer” (Ibid:33). Herved får de en kategorisering i forhold til moralsk ansvar, ”uafklaret” overfor ”ansvarlig” (Mik-Meyer 2006:34). Om en af klienterne står der ligeledes at han har ”svært ved at tilpasse sig”, men hans egen udtalelse udtrykkes her ”jeg kan ikke acceptere, at personalet skal bestemme det hele” (ibid:34).  At han, ifølge behandlerne, har svært ved at tilpasse sig hænger sammen med hans manglende villighed, da dette bliver et udtryk for at han ikke har ”evne til at mestre sin egen situation” (Ibid:57).

Der ligger en doxa i det psykiatriske behandlingsarbejde, en doxa om moralsk korrekt adfærd. Doxa er et begreb, som Pierre Bourdieu bruger til at benævne de specifikke spilleregler for, hvad der er rigtigt og forkert, i et bestemt felt. Det er regler som konstant reproduceres, men som anerkendes af feltets individer og er dets ”fælles overbevisning” (Bourdieu 1994: 137). Om et individ passer ind i et felts doxa afhænger af individets habitus, som er den ramme, hvorpå den enkelte aktør oplever, tænker og handler, og sammenfatter altså både aktørens position i det sociale rum og aktørens mentale position (Ibid: 23).

Ifølge Bourdieu (1994) består samfundet af sociale autonome rum, som udgør et mikro -kosmos, disse betegnes felter. Disse sociale rum består af et netværk af sociale relationer mellem positioner af aktører, der er fastlagt i forhold til disses fordeling af den magt og kapital (ressourcer), der er anerkendt i det pågældende felt (Bourdieu 1994:53). Dette betyder, at der her er en speciel orden, bundet sammen af love, værdier og interesser (Ibid:161). Denne orden kan forstås som de positioner, adgang til viden former. Positioner som de enkelte individer så kan kommunikere og handle fra.

Relationen i psykiatrien bygger ikke på interesse og respekt, som hos Goffman, (1959) men snarere på en udveksling af viden, hvori en person gøres til genstand for den ”sande viden.” Dette forudsætter at en patient må tilpasses institutionens rammer og qua den sociale position og klientgørelsen er det næsten umuligt at handle kritisk i det psykiatriske felt.  

Samtidig er det heller ikke muligt, i det psykiatriske system, at inddrage ”hele mennesket”, da den ”sande viden” bygger på et sprog, der retfærdiggør tvang, når det hænger sammen med omsorg: I psykiatriplanen står der, at man skal sikre ”beskyttelse af patientens autonomi”, men at tvang samtidig er en nødvendig foranstaltning, hvis patienten ikke har indsigt i egen situation, og her vil man kunne tvinge patienten til behandling eller omsorg

http://www.regionsjaelland.dk/regionensopgaver/psykiatrien2/Sider/default.aspx.

Denne viden, eller habitus, er skjult for klienten i måden man former behandlingen, i det at den ikke bliver informeret til borgeren. Dette begrænser den individuelle udfoldelse, som defineres i situationen, gennem det som Goffman betegner som definitionsmagt. Denne magt defineres i det rum hvor en situation udspiller sig, hvor forskellige individer er positioneret forskelligt. Som nævnt i forrige afsnit skal man agere frontstage i en psykiatrisk insitution, hvilket vil sige at både behandler og klient må tilbageholde visse udtryk og handlemuligheder.  

Både behandler og klient har en frontstage og en backstage -aktivitet. Backstage knyttes an til rummet, men kan samtidig forstås som en backstage-aktivitet, der udspilles, hvor personen kan være sig selv eller ”smide masken.” Frontstage kan forstås som den adfærd, som flertallet har besluttet er korrekt adfærd. Og bliver derved også en social front. Goffmans pointe er at personens væremåde tit knyttes an til rummet, idet at visse steder kræver at man spiller visse roller. Goffman mener at rollen er en integreret del af personligheden, således at en aktør er vidende om hvornår han eller hun bør ”tage masken på” og performe. Og dette udføres ubevidst (Goffman 1983 [1959]:30). Det psykiatriske felt er et socialt eller kulturelt setting hvori roller udspilles. Roller der vel at mærke, nærmest kan tages på eller af, afhængig af konteksten. Hvis man altså vel at mærke har magten til at definere situationen, og derved sin egen rolle i feltet, hvori handlingen udspilles. Individets ”handlingsøkonomi” bliver her stærkt begrænset og de klienter, der ikke er sig sin rolle bevidst, tvinges til at handle med en social front. De sociale koder ændrer sig tilsyneladende i forlængelse af diagnosen da det man kan kalde selvvalgt udtryksadfærd minimeres. Det ser ud til at ”klienternes besværligheder med en organisation bliver set som et udslag af klientens egne psykologiske og mellemmenneskelige problemer” (Hasenfeld 1983:251).

De lokale kategorier kunne så have til formål at skulle påvirke klientens udtryksadfærd, mod den rette moralske udvikling. Herved skabes en kommunikationsramme som besværliggør at brugerne kan få reel indflydelse på behandlingsforløbet. Med mindre de tilpasser sig.

At en klient skal vise villighed til forandring kan forklares ud fra de organisatoriske forhold. Man kan måske sige at ”organisationens interne struktur [er] skabt til at modsvare de usikkerheder, der frembydes af teknologien” (Hasenfeld 1983:211). Diagnosen kan ses som den psykiatriske teknologi og organisationen er psykiatriske hospitaler og distrikts – og socialpsykiatriske centre. Praksis hvori idealet om respekt for personlig selvbestemmelse og brugerinddragelse skal efterleves.

Lad os nu se nærmere på personlig selvbestemmelse gennem brugerinddragelse. Her synes kategoriseringen ikke at give meget spillerum for hverken behandler eller klient. Og dette resulterer i det andet paradoks, hvor krav om evidens kolliderer med reel brugerinddragelse.

Behandlerne på en psykiatrisk institution, indbefatter psykiatere, psykologer og social arbejdere, som pædagoger o.a. Førstnævnte kan betegnes som professionelle mens sidstnævnte er semiprofessionelle (Hasenfeld 1983:230). Denne sondren resulterer i distinkte arbejdsdelinger, hvor førstnævntes prestige former de andres arbejdsopgaver. Psykiatrien får sin magt, da den som profession ”opnår rettigheder ved at være imødekommende overfor staten, idet den kontrollerer afvigere, opretholder dominerende værdier og ideologier” (Ibid:230) og de semiprofessionelle har den funktion at være ”stødpuder mellem klienter og prestigefyldte professionelle” (Ibid:232). Således får diagnosen status og hermed bliver det at blive kategoriseret en selvfølgelighed, som ikke stilles spørgsmålstegn ved. Hvordan påvirker disse forhold kravet om brugerinddragelse?

 

 

3.3 Brugerinddragelse

Undersøgelser viser at klienters modvilje, kritik, egenforståelse af sygdom, sommetider koblet til en følelse af vrede eller aggression, ikke møder anerkendelse og herved ikke åbner mulighed for at klienten kan få indflydelse, på sin situation. Derimod tolkes visse følelser eller meninger, som et udtryk for, at klienten ikke viser vilje til behandling og samtidig ser det ud til, at vrede eller kritik af institutionelle forhold opfattes som manglende ansvarlighed for eget liv (Jensen 1996; Mik-Meyer 2003; 2006; Bjerge & Selmer 2007).

Således viser en undersøgelse om brugerinddragelse på socialpsykiatriske botilbud, at hvis dette skal efterleves kræver det ”at man i et vist omfang kan strukturere sin hverdag, møde til tiden, tale høfligt og ikke mindst finde rundt i det offentlige system.” Brugerinddragelse hænger altså sammen med at tage ansvar, om at ”beherske diskursen” og at ”leve op til normer” (Bjerge & Selmer 2007: 7-18).

Da brugerinddragelse hænger sammen med ansvar for eget liv og som middel til at opnå selvudvikling ”oplevede nogle beboere, at det var svært at komme igennem med deres ønsker om at få mere støtte til den daglige husførelse eller til at etablere sociale netværk” (Ibid: 67).

Der ligger således et moralsk ansvar for den enkelte om at medvirke i sin behandling. Men denne medvirken synes at være forankret i organisationens struktur, hvor kategorisering bruges som instrument til at navigere klienten, og lade ham eller hende forstå hvornår de er trådt ved siden af.  Således beskriver en medarbejder på et socialpsykiatrisk botilbud at det er ”svært at inddrage brugerne, hvis de ikke bryder sig om eller forstår de regler, der er” (Bjerge & Selmer 2007:29-32).

En kritik eller modstand mod behandlingen, som lige såvel kunne tænkes at være et udtryk for personens personlige autonomi, og derved kan afspejle klienters handleevne, bliver kategoriseret som et sygdomstegn eller en manglende villighed til behandling, som resulterer i at nye kategorier opstår. Kategorier som ”flytbar” og ”fastlåst,” bliver en måde hvorpå man kan definere klienters villighed mod den behandling, der tilbydes på en revalideringsinstitution. De ”fastlåste” er også dem med ”modstand på” (Mik-Meyer 2006). Sidstnævnte udviser vrede eller kritik af institutionens behandling eller de mener ikke at de er syge, ifølge den diagnose de har fået.

I en lignende undersøgelse i distriktspsykiatrien, af relationen mellem behandler og klient, får vrede en betydning, for sindslidendes måde at forholde sig, til sin situation. Således beskriver en af de interviewede: ” Jeg har meget vrede i forhold til det psykiatriske system. Men jeg holder det for mig selv. Behandlerne ville tage det som udtryk for at jeg var ved at blive dårlig og så skal jeg bare have mere medicin” (Jensen 1996:83).

Vrede bliver således et sygdomstegn, måske fordi det er en del af sygdomsforståelsen, idet at visse følelser forbindes med symptomer på specifikke sindslidelser. Men det kunne altså ligeledes se ud som om at vrede eller kritik, holdes nede eller underkendes, da det er et udtryk for at klienten ikke har tilpasset sig rollen, som villig og ansvarlig klient.

Om brugeren kan inddrages hænger ligeledes sammen med det andet paradoks, hvor den faglige rolle kolliderer med brugerinddragelse.

På et socialpsykiatrisk aktivitetscenter føler behandlerne sig splittet mellem to concerns, deres rolle som fagperson overfor ”brugernes her og nu situationer.” Det faglige fokus handler om at udvikle den ”aktive brugertype med ansvar for eget liv”, mens sidstnævnte bygger på omsorg (Bjerge & Selmer:82). Brugerinddragelse bliver således her defineret og anvendt ud fra fagpersonens rolle, snarere end med udgangspunkt i personens selvbestemmelse. Brugerens behov og ønsker defineres ud fra fagpersonens concerns, og aktiviteter bliver valgt af medarbejdere (Ibid:60). Der er således begrænsninger ved den faglige diagnose, i forhold til at kunne inddrage personen, som autonomt individ. Et tredje paradoks hvor faglig omsorg sættes højere end personlig selvbestemmelse.

Her giver en medarbejder udtryk for sin egen faglige ekspertises legitimering, for at kunne være den der tager beslutningen: ”Jeg synes da, at hvis man selv kunne vælge, hvis man bare sagde, det var op til beboerne, vi skulle kun give dem det, de vil have, så tror jeg ikke de ville få så godt et tilbud som det, jeg synes de får. Fordi de får noget mere end det de vil have” (Bjerge & Selmer: 63). På samme måde resulterer det faglige aspekt i at medarbejderne integrerer brugerinddragelse, fordi ”det er skam en skal ting. Så træning i brugerindflydelse er træning i at forholde sig til ens sociale omgivelser” (Bjerge & Selmer:66). På den måde bliver brugerinddragelse en forpligtelse, som ligger i organisationens struktur og i krav til den faglige rolle og dette resulterer i at patienterne reelt ikke inddrages. De har ”ikke mulighed for at vælge møderne til og fra, som de havde lyst” (Ibid:66) og de er ”forpligtet til at modtage kollektiv træning i samtalegrupper” (Ibid:66). Brugerne oplever, at de ikke kan komme igennem med deres ønsker. Brugerinddragelse i praksis tolkes forskelligt afhængig af behandlerens faglige udgangspunkt, for at handle i forhold til patientens diagnose. Dette resulterer i at nogle ønsker og behov ikke kan medtænkes ”i de ansattes begreber om brugerinddragelse.” (Bjerge & Selmer:67). Der er således to modsatrettede interesser. Der er et hensyn til omsorg for patienten og på den anden side et hensyn til faglige prioriteringer. Sidstnævnte tager udgangspunkt i diagnosen, som forhindrer behandleren i at anskue en patient som en person. Patienten bliver i stedet reduceret til ”en sag”. Dette gør at individet ikke længere ses som en unik patient, men samtidig som en klient, som skal serviceres af organisationen. Og ”Hvis fx brugerinddragelse fravælges i en bestemt situation, fordi brugernes her-og-nu situation bevirker, at personalet er bange for at begå omsorgssvigt, så er det muligt at finde en videnstradition, som støtter og forklarer denne beslutning: ”personalet kan fx henvise til en brugers psykiatriske diagnose (…) som begrundelse for, at det ikke er hensigtsmæssigt at brugerinddrage” (Bjerge & Selmer 2007:84). Brugerinddragelse bliver altså på behandlerens præmisser, da behandlerne er medarbejdere i en organisatorisk struktur, som forudsætter at deres faglige kompetencer anvendes, for at hjælpe og støtte patienten bedst muligt.

Den psykiatriske organisation anvender det som Hasenfeld (1983) betegner som menneskedefinerende teknologier og menneskeforandrende teknologier. Førstnævnte kan beskrive det psykiatriske felts anvendelse af diagnoser, da denne teknologi er med til at give individet en social etiket og samtidig give dem en officiel status (Hasenfeld 1983:20-21). Her ønsker man at transformere klienterne så de er mulige at ”aflæse”, for andre sociale enheder.  Denne sociale etiket, som her forstås som diagnosen, ændrer ikke direkte på patientens personlige egenskaber og er således ikke direkte overensstemmende med den menneskeforandrende teknologi. Men der synes at være en sammenhæng mellem disse to teknologiers legitime anvendelse i en psykiatrisk praksis og diagnosen. Den faglige diagnose former praksis, idet at den bliver altafgørende i forhold til de moralske overvejelser om en patients liv, samtidig med at der implicit lægges krav til patienten om ansvar og villighed til behandling. Den psykiatriske praksis kan således anskues som en menneskeforandrende teknologi, da den søger, med legitimering gennem diagnosen, at ”ændre klienters individuelle egenskaber for at forbedre deres velbefindende” (Hasenfeld 1983:20-21).

Den førnævnte undersøgelse på et socialpsykiatrisk center viser eksempler, hvor brugeren ikke kan inddrages, hvis han eller hun står meget svagt, hvilket vil sige at behandleren definerer individet, som en der ikke kan tage ansvar. Således bliver kategoriseringsprocessen en måde at pege på det ”gode”, det ”rigtige,” samtidig med at den sætter begrænsninger op for klientens handlemuligheder. Nogle synes umulige at inddrage pga. deres udtryk for kritik eller hvis de ikke forstår organisationens struktur. Og på samme måde viser en undersøgelse fra en psykiatrisk afdeling at patienter først kan få behandling, når de er ”indstillet på at tage et moralsk ansvar for deres problemer” (Mik-Meyer 2003:33).

Man søger altså at ændre klientens individuelle egenskaber, frem for at ligge fokus på de fysiske eller organisatoriske rammers begrænsninger. Således bliver klienten defineret og kategoriseret og samtidig udsat for ekstra pres, oveni sin sygdom. Der opstår kategoriseringsprocesser i forhold til moralsk ansvar. Den faglige eller overordnede diagnosticering, er blevet udvidet med flere kategorier. Kategorier der synes at have afsæt i organisationens moralske forankring, og i visse implicitte krav og regler. Disse kategorier har jeg valgt at kalde lokale kategorier, da de synes at opstå, inden for rammerne af en specifik kulturel kontekst.

Brugerinddragelse synes at være en balance mellem magtudøvelse og individets selvbestemmelsesret (Bjerge & Selmer:51). Men dette synes at have en social slagside, da alle ikke magter at gå i dialog (Bjerge & Selmer:45).  Det ser ud til, at institutionens moralske forankring resulterer i at de, som ikke passer ind i psykiatrien, ind i deres diagnose vel at mærke, synes at være overladt til et grænseland, hvor det ikke er muligt at hjælpe dem i den psykiatriske behandlingsramme.

Her beskrives en gruppe af sindslidende der er svære at aktivere. ”Det er sådan lidt en udefinerbar gruppe, kan man sige, (…) som er afklarede fra stedet har, men der findes ikke rigtig noget tilbud der passer til dem” (Bjerge og selmer 2007:61), og her beskrives nogle strukturelle begrænsninger: ”Man har skåret så meget ned i hospitalsregi, for at sige, det kun er de allermest akutte tilfælde, der skal være på hospitalerne. Så skal resten klare sig i socialpsykiatrien, men byggeriet har ikke kunne følge med. Så man har reelt ikke kunne kategorisere folk på den måde, som de egentlig har brug for” (Ibid:61).

Man har således her øje for de fysiske rammer, men kun i det omfang at klienten er tilpasset og afklaret eller hvis det ikke er muligt at udføre kategorisering. Men pga. det moralske aspekt vendes behandlerens afmagt mod patienten. Og patientens mening underkendes.

 

 

4. Institutionens moralske afgørelser

Man henviser sjældent en klient i psykiatrien til et andet behandlingstilbud. På trods af at mange klienter selv beder om det eller stiller sig utilfreds overfor den psykiatriske behandling. En mand fra distriktspsykiatrien udtaler” Jeg har ikke haft nogen indflydelse på behandlingsformen, det er bare om at tage imod. De visiterer en, og så siger de hvad man har behov for, og jeg havde så åbenbart behov for en psykolog, så det har jeg taget imod” (Jensen 1996:93). Mens en anden udtrykker ønske om anden og bredere hjælp, ud over sin medicin. Hun mener ikke at den faglige diagnose dækker hele hendes situation. Hun udtaler: ”det er ikke bare min psykiske situation, det er også min boligsituation og min økonomiske situation” (Jensen 1996:101). Mens en tredje udtrykker dyb utilfredshed med behandlingsformen: ”Det, der tæller er, om man har det godt i sin krop, og det får man ikke af al den medicin, jeg får. […] Du får en helt anden identitet af al den medicin, man ved dårligt nok, hvem man selv er til sidst ” (Jensen 1996:93).

Man henviser ikke klienter til andre organisationer, da antallet af klienter er af stor vigtighed for ”borgerservicerende organisationers overlevelse og formålseffektivitet” (Hasenfeld 1983:250). Hvor ”klienter udgør kritiske ressourcer” (Ibid:250). Hvordan klienten spiller sin rolle får derfor væsentlig betydning.

En psykiatrisk behandlingsinstitution kunne se ud til, at indeholde en ”handlingens disciplin” (Goffman 1967:138). Det ser ud som om at sindslidende bliver en lille brik i en større plan, i organisationens ”menneskeforandrende teknologi”, hvor det er hensigten at ”ændre klientens individuelle egenskaber, for at forbedre deres velbefindende” (Hasenfeld 2003: 20-21). Således bliver vrede eller anden adfærd, som ikke anses som moralsk korrekt adfærd, forsøgt tilpasset til institutionens rammer, gennem en kategorisering, hvori der ligger krav til individets moralske udvikling.

Relationen kan ses som en udveksling som er med til at klientgøre individet, igennem de ”moralske afgørelser”, der ligger indlejret i organisationens struktur (Hasenfeld 1983: 268-275). Psykiatrisk organisationer indeholder to dimensioner. 1. dimension er at mennesker er deres råstof (Ibid:15) og 2. dimension betyder at de indeholder en ”menneskedefinerende teknologi. Hvilket vil sige at de ”tilstræber at transformere klienterne, ikke ved at ændre deres personlige egenskaber, men derimod ved at tildele dem en social etiket og en officiel status, som fremkalder ønskelige reaktioner fra andre sociale enheder” (Hasenfeld i Hasenfeld: 20).

Hasenfeld beskriver hvordan en person, gennem diagnosen/prognosen får en kategorisering. Han beskriver dette som en rolle som klient, hvori der ligger en moralsk og social status. Denne status får klienten altså allerede ved indgang til organisationen, hvor han er modtager af organisationens tilbud. Individet beskrives som et råstof som bliver tilskrevet sociale værdier. Den asymmetriske relation kan beskrives ved, at individet ved adgang til behandlingen skal være samarbejdsvillig, men samarbejdet er defineret på organisationens præmisser, hvilket gør det enkelte individ til et kvasimedlem (Hasenfeld 2003:249).

4.1 At blive et moralsk individ

I rollen som kvasimedlem vil klienten ikke blive informeret om visse forhold ved institutionen (Hasenfeld 2003:249). Omkostninger ved psykiatrisk behandling tydeliggøres ikke og de eksplicitte krav til behandlerens rolle, som fagperson, bliver implicitte, men usagte krav, som resulterer i at behandleren stiller flere krav til patienterne. Dette kan hænge sammen med de professionelle kompetencer, som kræver et ”effektivt show” (Goffman 1983 [1959]:43).

Lipsky (1980) beskriver klient/behandler relationens reciprokke karakter, ud fra en udveksling af magt. En udveksling, der ikke bygger på respekt, men på de involverede parters magt-positioner og strategier for handling. En reciprok relation kan ifølge Lipsky (1980) forstås som en relation mellem behandler og klient, hvor der foregår en udveksling, der bygger på, at den enes forsøg på kontrol vil øge omkostninger for den anden (Lipsky 1980:58). Relationen er her ikke defineret ved respekt, men ud fra en envejs magt, hvor den ene af grupperne har kapacitet til at føre beslutninger ud i livet, og hvor ”the character and terms of the relationsship are substantially affected by the limits of the job” (Ibid:59).

Relationen er ikke funderet i respekt, men på en “ikke-balance” og behandlerens ansvar for den anden part. Behandlerne er begrænset af  ”social norms of proper behavior toward other people and by recognition that power should be accompanied by responsibility, particularly when clients are identifiably (indeed defined as) socially or economically needed” (Ibid:58).  Men da dette ansvar bygger på omsorg, der hænger sammen med kontrol, vil magten kunne udføres ud fra andre adfærdsdirektiver, end de som eksisterer i andre sociale eller kulturelle rum. Her udøves, som beskrevet af Freidson (1973), en ”professionel magt”, som hænger sammen med professionalisering, som er en ”proces, gennem hvilken en organiseret beskæftigelse, sædvanligvis, men ikke altid, i kraft af at gøre krav på en særlig indviet kompetence og på omsorg for kvaliteten af dens arbejde og dens ydelser til samfundet, opnår eneret, til at udføre en bestemt form for arbejde” (Lipsky 1980:22). Relationen er asymmetrisk og synes ikke mulig at ændre, da behandlingen bygger på en viden, der kunne synes ufuldstændig, i kraft af at klienter her anses for at være ikke-variable og ustabile (jf. National strategi for psykiatrien). Men denne ufuldstændighed, synes det psykiatriske felt at kunne vende til fuldstændighed, da en psykiater har den højeste grad af professionel magt. Gennem diagnosen bliver klienter variable og stabile.

5. Institutionens ”totale karakter”

Kan man på samme måde forstå den nutidige psykiatriske behandlingsinstitutions totale karakter, gennem det omfattende visiteringsarbejde, som synes at skabe ”moralske mure” mellem behandler og klient? Er kategoriseringen, den dag i dag, med til at bibeholde en spænding, mellem to verdener, og skal disse verdener nærmere anskues som en moralsk barriere, end som hos Goffman som en fysisk eller social barriere?

Den totale institutions totale karakter, omfatter, følge Goffman, at der skabes en barriere mod socialt samspil eller interaktion med omverden (Goffman 1967:12). Ved denne sociale eller fysiske barriere adskilles klienten fra sit netværk og fra det hverdagsliv, som gav personen en stabil base og hvori han eller hun forstod sig selv, gennem forskellige roller. Disse ophæves eller omdefineres, ifølge Goffman, ved anbringelse på en total institution (Ibid:12).

Ved den moralske eller etiske barriere skabes en grænse mellem mennesker i forhold til regler, som man følger indenfor en specifik kulturel ramme, hvilket bygger på en idé om hvilke handlinger, der er rigtige i en specifik situation.

Trods en udvikling, indenfor behandlingspsykiatrien, som gør ideen om en total institution til noget der fandtes i fordums tid, synes visiteringens rolle, stadig at skabe en relation, der former en handlingsramme for klienten, der begrænser den personlige selvbestemmelse. 

Den sociale indledning til klientens moralske karriere begynder ved klientens sygehistorie, som definerer klientens problem og samtidig ligger man i behandlingen vægt på de vanærende oplevelser som, klienten har haft. (Goffman 1967:101) Allerede ved Optagelsesprocessen finder de første krænkelser sted, idet at journalføring omdanner subjektet til et objekt. Individets personlige handlingsøkonomi bliver begrænset, idet at aktiviteter og rutiner tilrettelægges til mindste detalje (Goffman 1967:34).

Selv om en behandling i dag ikke fordrer en indlæggelse, så er visitering et uundgåeligt aspekt. Således kan man sige at diagnosen på samme vis som den totale institutions fysiske rammer ”skaber og opretholder en vis spænding mellem den hjemlige verden og institutionens verden” (Goffman 1967:19). Den hjemlige verden kan forstås som subjektets habitus overfor institutionens doxa om morralsk korrekt adfærd. Pga. de sociale positioner vil behandleren have den ”suveræne” magt.

Og på denne måde kan man sige, at det psykiatriske behandlingsideal, gennem visitering, opretholder institutionens ”totale karakter”, da den på samme vis skaber en ”vedholdende spænding” som kan siges at være ”en strategisk løftestang i manøvringen af klienterne” (Ibid:19). Løftestangen forstås som de krav om villighed og ansvar, som afgør om patienten kan få selvbestemmelse og kan inddrages i behandlingen.

Således kan man sige, at den totale institutions sondring, mellem den hjemlige verden og institutionens verden, som er en fysisk sondring, er blevet erstattet af en psykisk sondring. Kommunikationsrammen mellem behandler og klient, bliver asymmetrisk, da førstnævnte har magt til at kategorisere den anden. Klientens sociale verden bliver på denne måde en modsætning til behandlerens moralske verden. Den ”vedholdende spænding” kan ses som tilpasning versus ikke-tilpasning. Og måske om patientens frygt for kontrol eller udelukkelse.

 

 

5.1 Distriktspsykiatriens rolle – mindre fremmedgørende?

Den sociale eller moralske identitet som søges skabt gennem forskellige krav til en klient i behandlingspsykiatrien, skaber et socialt tilpasset individ, som forstår at handle med en social front og følge regler. Men institutionen er på samme tid med til at underkende klientens autonomi, da de ikke som i deres hjemlige verden har mulighed for selvvalgt udtryksadfærd og ikke kan sige fra, hvis noget går dem imod eller være med til at vælge aktiviteter. De kontrolleres i retning af den rigtige udvikling og undertrykkes på denne måde. Samtidig med at det som psykiatrien har til hensigt at minimere, social udstødning og diskrimination (jf. Mental Health conference, 2005) finder sted netop her, i form af de nye lokale kategorier. Samtidig finder krænkelser sted, da ”klienten må deltage i aktiviteter, der er symbolsk uforenelige med hans oplevelse, af sig selv” og da ”Bestemte handlingsmuligheder/reaktioner underkendes.” Dette skaber en kulturel forskydning, da man fjerner visse adfærdsmuligheder og ”ballade” ses som psykiatrisk tilbagefald eller moralsk tilbagegang eller manglende villighed til at deltage, i det sociale spil (Goffman 1967:31-38).

 

 

 

 

6. Konklusion

På baggrund af denne opgave synes der at tegne sig et billede af, at psykiatriens behandlingsramme, med afsæt i visitationen, umuliggør et menneskeligt perspektiv, hvor personlig selvbestemmelse og brugerinddragelse kan realiseres med succes.

Derimod synes den psykiatriske behandlingsramme at skabe ”moralske mure”, mellem behandler og klient, da psykiatriens fremhævelse af biologiske forhold bliver styrende i forhold til om klienten inddrages i forskellige beslutninger eller aktiviteter. Villighed og ansvarlighed bliver garanter for en ”succesfuld klient”, på vej mod den rette udvikling. Og på den måde synes der at være fare for at den psykiatriske forståelsesramme kommer til at placere et uretsmæssigt stort ansvar på individet

Man kan spørge hvilket individ der formes på baggrund af sanktioner og kontrol, og hvordan et individs habitus, eller personlige autonomi, skulle kunne styrkes gennem en evig kamp om respekt i en tvungen relation. Hvis diagnosen og kravet om ”den villige klient” bliver springende punkt i forhold til om individet kan få selvbestemmelse, eller reel brugerinddragelse, synes de med færrest ressourcer at blive tabt i selvsamme system, som søger at hjælpe dem.

 

Nu er denne opgave optaget af de negative aspekter ved den psykiatriske behandlingsramme, men man må naturligvis også have blik for, at psykiatrisk behandling producerer masser af tilfredse kunder, for hvem behandlingen altså på én eller anden måde ”virker”.

 

Men på trods af dette er der stadig områder hvor psykiatrien står tilbage for det ”menneskelige aspekt.”

Jeg vil lade dette citat af Goffman, lede tankerne hen imod en udvikling mod en bedre psykiatri, hvor sociale og psykologiske forhold tænkes på ny:

 

”Vor status er bakket op af denne verdens solide bygninger – men vor oplevelse af personlig identitet har ofte til huse i murværkets sprækker” (Goffman 1967:235).

 

Det solide, diagnosen, synes ikke at give hele svaret og den psykiatriske institutionens rammer kan ikke rumme de sociale og psykologiske aspekter. Således synes ”murværkets sprækker”, som kan ses som det uskønne, begrænsningerne, ved psykiatrien at være vejen til systemets udvikling mod en ny identitet.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Litteratur

 

 

Bjerge, bagga & Bodil Selmer (2007): Det sociale arbejdes daglige praksis – perspektiver på brugerinddragelse og retssikkerhed. Aarhus Universitetsforlag

 

 

 

Elsass, Peter & Kirsten Hastrup (1986): Sygdomsbilleder. Nordisk forlag, A.S. Copenhagen

 

 

 

Foucault, Michel (2006): History of madness. Routledge London & New york.

 

 

 

Goffman, Erving (1967): Anstalt og menneske. Jørgen Paludans Forlag. København. London.

 

 

 

Goffman, Erving 1983 [1959]: The representations of self in everyday life. Penguin Books.

 

 

 

Hasenfeld, Yeheskel (1983): Mennesket som råstof – Borgerservicerende organisationer i moderne samfund. Århus: Forlaget Klim.

 

 

 

Jensen, Nils (1996): Verdener til forskel. Aalborg Universitetsforlag

 

 

 

Johansen, Katrine Schepelern (2007) Kategorisering i psykiatrienpatienter med anden etnisk baggrund end dansk i Integration – Antropologiske perspektiver. Karen Fog Olwig & Karsten Pærregaard.(red). Museum Tusculanums Forlag. København S

 

 

 

Jærvinen, Margaretha & Nanna Mik–Meyer (2003) At skabe en klient – Institutionelle identiteter i socialt arbejde. Hans Reitzels Forlag. København.

 

.

 

Lipsky, Michael (1980): Street Level bureacracy – Dilemmas of the Individual in Public services. Russell Sage Foundation. New York.

 

 

 

Mik-Meyer, Nanna (2004) Dømt til personlig udvikling – Identitetsarbejde i revalidering.

Hans Reitzels Forlag. København.

 

 

Vendsborg, Per (1998): Distriktspsykiatri – nu og i fremtiden. Psykiatrifondens forlag. København.

 

Internetsider

http://www.sst.dk/Udgivelser/2009/National%20strategi%20for%20psykiatri.aspx.

http://www.regionsjaelland.dk/regionensopgaver/psykiatrien2/Sider/default.aspx