Socialministeriet                                                                                                   
Holmens Kanal 22
1060 København K                                                         

  22. maj 2007

Gaderummet. Anmodning om frigivelse af midler og genindsættelse af det udelte arbejde for udstødte unge.

Københavns Kommune har opsagt aftalen med Gaderummet-Regnbuen af 23.december 2005. Baggrunden angives som værende manglende samarbejde om en tilsynsrapport fra sommeren 2006, og efterfølgende at angribe psykiatrien.

Kommunens vurdering ses ikke af Gaderummet som værende i overensstemmelse med de faktiske forhold. Det er vores opfattelse, at forvaltningen har givet mangelfulde og fejlagtige oplysninger til Socialministeriet. Eksempelvis har forvaltningen den ukorrekte opfattelse, som formidles i Tilsynsrapporten 2006, at Gaderummet ”anbefaler de unge, at holde op med at tage medicin uden at det er drøftet med en psykiater”. If. aftalen, jf. brev fra Socialministeriet, 1.februar 2005, j.nr. 911713-0368, s.5 om ”Godkendelsens ophør”, skal der forud ændringer af arbejdet gå drøftelser mellem kommunen, Socialministeriet og bestyrelsen, hvilket ikke har fundet sted. Tilsynet har med sine fordringer ønsket at ændre Gaderummets udelte arbejde, der foregår gennem ”den åbne dør”, til et bestemt arbejde for nogen unge og på bestemt måde. Dette har sat Gaderummet i en umulig situation. Ved at følge tilsynets krav, ville vi grundlæggende skulle ændre på den praksis, vi er godkendt til; Ved at søge dialog med Tilsynet om udviklingen af arbejdet, er vi endt i den nuværende situation! Gaderummets tilståede økonomi er minimal overfor vores opgaver, og kun i kraft af meget privat støtte, herunder naturaliestøtte af enhver art fra enkeltpersoner og grupper, haves en arbejdende midte for huset. Støtten er givet, hvis den ikke er søgt således, ud fra det udelte arbejde, at alle er velkomne i huset, men at der specielt skal være plads til de unge, der ikke har andre steder eller er smidt ud derfra. Dem uden nogen. Dem som andre ikke kan lide!

Vi skal derfor bede om at kommunens ophævelse af aftalen kendes ugyldig, og at midlerne frigives, så brugere, boere og personale ikke tages som gidsler i en situation, hvor de har skabt et sted og arbejder ud fra et legitimt grundlag, men som ugyldiggøres fra et andet nyt grundlag. Et grundlag hvor unge er forkerte, og ikke længere kan komme her som dem de er.

Vi mener ikke det er anstændig politik fra kommunens side, at bede os om at rive vores eget velfungerende arbejde ned, når det løser sine opgaver som det er sat til, og løser dem indenfor sit godkendelsesgrundlag. Midlerne er meget små. Vi har ikke meget råderum i forvejen, alligevel kommer menneskene triveligt videre. Se også videoen fra kommunens informationsmøde d.14.maj 2007, bilag 6, og interviewet med Alina Djakowska fra Gaderummet om psykiatri og fattigdom, bilag 7.

Velfungerende – men Tilsynsmyndighed ønsker anden organisation.

Huset Gaderummet har igennem hele processen været velfungerende, trods forhindringer, og er det stadig. Det har ikke forandret sig fra sit godkendelsesgrundlag, søger stadig med ”den åbne dør” på udelt måde at løse sine opgaver sammen med husets brugergruppe.

Når Københavns Kommunen ved sit Tilsyn ønsker at ændre Gaderummet til en anden institutionstype, frem for at pege på hvor vi kan styrke det nuværende arbejde, så stilles en konflikt op, som Gaderummet ikke kan løse.

Efterfølgende

Efterfølgende med start medio december 2006 og frem har Gaderummets bestyrelsesformand – sammen med bestyrelsesmedlem advokat Laue Traberg Smidt – så gået enegang mod Gaderummet, vendt alt om, skabt strid og kiv. Vi finder ikke, at de har nogen juridisk eller moralsk dækning for deres handlinger. Og begge er efterfølgende blevet ekskluderet af et enigt Gaderum.

Forvaltningen er blevet informeret herom trin for trin, herunder om mistillidsvotumet fra den samlede medarbejdergruppe. Men har undladt at tage det ind i sin sagsbehandling, og alligevel valgt at opfatte Ole Henriksen og Laue Traberg som tegnende bestyrelsen i Gaderummet-Regnbuen. Det er forstemmende at se hvad forvaltningen har stillet lokaler og bistand til for Laue Traberg Smidt og Ole Henriksen, se referat af møde d.16.maj 2007 v/Maya Thisted.

Det passerede fra Ole Henriksen og Laue Traberg Smidts side har tydelig karakter af en illegitim ”overtagelsesforretning” af en selvejende institution, men det er enten ikke blevet agtet fra forvaltningens side og/eller det har passet ind i forvaltningens egen plan om at ændre Gaderummet ud over dets oprindelige godkendelsesgrundlag.

Løsningsforslag

At Gaderummet-Regnbuen indplaceres i en særlig ordning, jf. Socialministeriets tidligere udmelding, at ”pædagogiske metoder kan godkendes hvis de er fagligt forsvarlige, selv om de afviger fra de metoder, som anvendes i tilsvarende amtskommunale tilbud”, således at vi får mulighed for en reel dialogproces med kommunen om udviklingen af arbejdet såvel for husets brugere som for kommunen.

Det er denne dialogposition og dét at være samarbejdspartner i udgangspunktet, der for udstødte unge gør Gaderummet til deres sidste eller til det første sted, på vej ind i samfundet igen. Forhindres dette i Gaderummet, tabes hele gruppen, for den er allerede tidligere stødt ud af alle andre typer institutioner på landkortet – uden held med deres integration og dermed deres forandring ud af marginaliteten.

Med venlig hilsen

Husmødet

Kalle Birck-Madsen

Daglig leder Gaderummet-Regnbuen

Bilagsliste næste side

Bilag 1: Gaderummet. Brev til Københavns Kommune, og Socialudvalget, 6.maj 2007

Bilag 2: Gaderummets svar på tilsynsrapporten. Medarbejdergruppen og daglig leder har hver især svaret, lige som Ole Henriksen har det.

2006-12-07 Følgebrev til tilbagemelding til tilsynet, v Ole Henriksen, formand

2006-12-06 Kommentar til tilsynsrapport, v Ole Henriksen

2006-12-06 Tilsynsrapporten. På vegne af den samlede medarbejdergruppe

2006-12-06 Tilbagemelding på Tilsynsrapport, v daglig leder Kalle Birck-Madsen.

Det skal bemærkes, at der ingen uoverensstemmelse er mellem Ole Henriksens svar og andre svar fra Gaderummet. Al mulig misinformation fra Ole Henriksens side produceres senere, efter at Ole Henriksen har rodet sig ud i inhabilitet, og ikke vil medvirke til ophævelse heraf.    

Bilag 3. Mistillidsvotum fra den samlede medarbejdergruppe, inkl. Ole Henriksens skrivelse til Gaderummet

                      2007-01-22 En samlet medarbejdergruppe: Mistillidsvotum til Ole henriksen

2007-01-21 Ole Henriksen om medarbejdergruppen

Bilag 4: Gaderummets proces på bestyrelses- og generalforsamlingsniveau 28.januar til 28.februar 2007 med Ole Henriksens inhabilitet, intimidering og løgn, hans eksklusion fra Gaderummet, samt eksklusionen af Laue Traberg Smidt.

2007-02-28. Gaderummet. Generalforsamlingsudtalelse, Slutdokument 

2007-02-05 Pressemeddelelse, Efter stormen kom afklarende ro 

2007-01-28 Bestyrelsesmødebeslutning 28.januar 2007. 

Bilag 5. Mailkorrespondancen fra Laue Traberg Smidts side, herunder Laues producerede oplysninger om revisorproblemer.

2007-03-07 Korrespondance Laue Traberg SMidt til Maya Thisted

2007-02-23 Korrespondance Laue T Smidt til undisclosed-recipients og svar vedr. revisorer

2007-02-21 til 23-02-2007. Korrespondance Laue T Smidt om møde med Maya

2007-01-27 til 01-28. Korrespondance Laue Traberg Smidt til Maya Thisted

Bilag 6. Videooptagelse af kommunens informationsmøde med gaderummets unge

Bilag 7. KaosTV. Video om Gaderummet. Interview med Alina Djakowska om psykiatri og fattigdom.

Bilag 8. Ubesvaret mail til Aftenshowet og Deadline, 1.maj 2007

Bilag 9. Gaderummet. Knud Foldschack til Københavns Kommune, 23.marts 2007, Socialforvaltningen

Bilag 10. Referat af møde for bestyrelsen på forvaltningen, d.16,maj 2007 v/Maya Thisted