Til Statsforvaltningen I Hovedstaden

Borups Alle 177, blok D-E

2400 København NV

hovedstaden@statsforvaltning.dk

 

 

                                                                                                                                   10.november 2008

 

 

 

Bemærkninger til Socialforvaltningens svar af 25.sept. 2008 på min klage af 1.juli 2008, j.nr. 2008-613/419

 

Jeg har modtaget svar på min klage fra Socialforvaltningen. Svaret indeholder informationer og begrundelser, som er helt nye for mig og Gaderummet, og som ikke tidligere har været fremført, og hvoraf flere af dem ikke er rigtige.

Jeg finder heller ikke, som hævdet af Socialforvaltningen, at der er ”en logisk sammenhæng mellem den i tilsynsrapporten indeholdte dokumentation og rapportens konklusioner i form af de 6 påbud, som tilsynsrapporten munder ud i”(Socialforvaltningen 25.sept. 2008, s.7). Jeg må derfor fastholde min oprindelige klage, lige som jeg har valgt at kommentere svaret fra Socialforvaltningen på tekstnær måde, jf. vedlagte 2008-11-10 Notat. Gaderummet om svar fra Socialforvaltningen af 25.september 2008.

Københavns Kommunes udtalelse i sagen, bekræfter mig I at kommunen har handlet i strid med gældende lovgivning og gældende retsgrundsætninger i forbindelse med den i klagen omtale tilsynsrapport og i forbindelse med den beslutning som Socialudvalget traf d. 2. maj 2007, om at trække godkendelse af Gaderummet tilbage og stoppe for det statslige tilskud til Gaderummet.

 

 

Sagsfremstilling

 

Udgangspunktet for min klage til Statsforvaltningen er tilsynets observation af to unge, hvoraf den ene omtales som ”svært psykisk syg” og den anden som ”alvorlig psykisk syg” (2006-11-06 UDKAST Socialfaglig tilsynsrapport 2006, s.4 og s.10). Tilsynet udtrykker på forskellig måde, at der er begået fejl.

Allerede i min første tilbagemelding, ”2006-12-06 Svar på tilsynsrapport af 6.november, Kalle Birck-Madsen”, beder jeg derfor om et identifikation af de unge og af problemet, så der kan handles i forhold til de unge og så problemet kan løses. Jeg skriver:

 

”Der er behov for, at Tilsynet identificerer den/de pågældende personer, samt fremlægger deres faglige vurderingsgrundlag, så der kan handles på det, og således at de unge der vedvarende har tanker om ”Er det mig, de mener?” kan få lidt hvile, og den pågældende unge en revurdering af indsatsen. Det må tages herfra sammen med den pågældende”(2006-12-06 Svar på tilsynsrapport af 6.november, Kalle Birck-Madsen, s.9).

 

Jeg fik ikke svar – heller ikke på mange senere anmodninger, både fra undertegnede og fra andre direkte involverede fra Gaderummet. Min tilbagemelding på tilsynsrapporten er aldrig blevet diskuteret eller kommenteret. Det gælder også tilbagemeldingen på tilsynsrapporten fra den daværende formand for Gaderummet, 2006-12-06 Kommentarer på Socialfaglig tilsynsrapport 2006 v/ formand Ole Henriksen, og fra den samlede personalegruppe, 2006-12-06 Tilbagemelding på Socialfaglig tilsynsrapport 2006 fra  medarbejdergruppen i Gaderummet, jf. også følgebrevet fra Gaderummet 2006-12-06 Gaderummet. Følgebrev til tilbagemelding på Socialfaglig tilsynsrapport). Det er kun noteret i følgebrevet fra tilsynet, at tilsynet har ”modtaget Gaderummets bemærkninger til udkast”( 2007-01-03 Tilsynet, Endelig tilsynsrapport .Vedrørende tilsynsrapport 2006 Gaderummet, 19 sider i alt, s.2). På mødet mellem Socialforvaltningen og Gaderummet d.12.december 2006, blev kun tilsynets påbud berørt, jf. referat 2006-12-12 Møde forvaltningen og Gaderummet vedr. opfølgning på Tilsynsrapport. Ref. v Jens A Nielsen. Jeg skal bemærke, at der ikke er ændret så meget som et komma i udkastet til tilsynsrapport fra 6.november 2006, der blot ved fremsendelsen i 2007, skifter status fra udkast til endelig rapport af 3.januar 2007. Det skal også bemærkes at følgebrevet fra tilsynet, ikke senere medtages af Socialforvaltningen i dens behandling af Gaderummets sag, lige som det ikke medtages af det politiske niveau, jf. tilsynsrapporten som den indgår i Socialudvalgets behandling af Gaderummet på møde d.3.maj 2007, jf. Bilag 3. Socialfaglig tilsynsrapport 2006, 17 sider uden følgebrev.

 

Først på møde i forvaltningen d.14.marts 2007, kommer det til samtale mellem Gaderummet og Socialforvaltningen om tilsynsrapporten fra 2006. Gaderummet deltager med advokat Knud Foldschack som bisidder. Gaderummet præsenteres på mødet for et ikke fremsendt papir fra Hvidovre Hospital, jf.  2007-03-02 Brev fra Hvidovre Hospital om samarbejdet med Gaderummet, som kritiserer Gaderummets holdning til samarbejdet med psykiatrisk konsulent Henrik Rindom.

 

Efterfølgende fremsender Gaderummet sit svar på den Socialfaglige tilsynsrapport fra 2006, jf. 2007-03-23 Gaderummet. Skrivelse til forvaltningen, v advokat Knud Foldschack. Og d.16.april 2008 modtager Gaderummet bekræftelse fra tilsynet, jf. 2007-04-16 Tilsynet. Vedrørende handleplan for henstillinger og påbud i tilsynsrapport 2006. Konflikten må opfattes som løst.

 

 

 

Socialudvalget fratagelse af Gaderummets midler

 

Alligevel fratager Socialudvalget på udvalgsmødet d.3.maj 2007 Gaderummet sin bevilling. Det hedder:

 

”Der kan konstateres, at Gaderummet ikke har efterlevet de 6 påbud, som er indeholdt i forvaltningens tilsynsrapport. Gaderummet har endvidere i et brev af 18. april 2007 til Socialforvaltningen som svar på Hvidovre Hospitals henvendelse om samarbejdsproblemer, rettet angreb mod overlæge Henrik Rindom. Dette bestyrker forvaltningen i, at Gaderummet med den nuværende ledelse ikke vil være i stand til at etablere et godt samarbejde med behandlingspsykiatrien”(2007-05-02 Socialudvalget Beslutningsprotokol).

 

Og i kommunens udtalelse af 25. september 2008:

 

”Efter et langt forløb i slutningen af 2006 og begyndelsen af 2007 måtte Socialforvaltningen imidlertid konstatere, at Gaderummets ledelse og medarbejdere ikke var indstillet på at efterleve de givne påbud”, s.4.

 

”Det var desuden Socialudvalgets samlede vurdering, at Gaderummets bestyrelse og daglige leder ikke havde sikret, at Gaderummets drift var i overensstemmelse med kommunens godkendelse af stedet. Det vedrørte bl.a. den manglende efterlevelse af påbuddene i Socialforvaltningens tilsynsrapport og det forhold, at Hvidovre Hospitals psykiatriske afdeling pga. samarbejdsvanskeligheder havde opsagt samarbejdsaftalen med Gaderummet”. s.4.

 

Jeg mener, at Socialudvalget ikke kan fratage Gaderummet sine midler – beslutningen i Socialudvalget d.2.maj 2007 - da den ikke har dokumenteret, at Gaderummet ikke har levet op til sit godkendelsesgrundlag. Gaderummets imødekommelse af rapportens påbud, som Gaderummet modtog kvittering for, modsiger klart kommunens påstand, at Gaderummet ikke skulle være indstillet på at imødekomme disse krav. Det skal bemærkes, at kommunen i sin udtalelse totalt undlader at kommentere Gaderummets imødekommelse af tilsynsrapporten - ganske som ved beslutningen tilbage i maj 2007 – selvom den er nævnt i et langt afsnit på side 1 i min oprindelige klage. Netop pga. imødekommelsen levede Gaderummet op til sit godkendelsesgrundlag, og kommunen har således ikke haft hjemmel til at trække godkendelsen af Gaderummet tilbage under de faktiske omstændigheder, hvor Gaderummets handleplan tilsyneladende er holdt uden for, uden nærmere begrundelse. Kommunen kan i øvrigt ikke dokumentere at Gaderummet ikke skulle leve op til sit godkendelsesgrundlag, hvilket er en betingelse for at kunne trække godkendelse tilbage.

 

Det skal bemærkes, at skrivelsen fra Hvidovre Hospital aldrig er blevet diskuteret. Der har ikke været dialog om den, trods at Gaderummet til Socialforvaltningen fremsendte yderligere kommentarer til den til Socialudvalget, jf. 2007-04-18 Gaderummet. Tilbagemelding vedr. samarbejdet med Hvidovre Hospital.

Ligeledes kan det konstateres, at Socialudvalgsmedlemmer går i pressen fra d.24.april 2007 og frem, jf. brev 1 2007-04-25 Gaderummet. Til Socialudvalget vedr. Gaderummet. Uvederhæftighed, samt brev 2 2007-04-25 Gaderummet. Til Socialudvalget vedr. Gaderummet. Thor Grønlykkes udokumenterede påstande. Det er udtalelser, som Gaderummet handler aktivt på, da der savnes dokumentation, men vores skrivelser besvares ikke.

 

Kommunens beslutning med henvisning til spørgsmålet om samarbejdet med Hvidovre Hospital, er ikke lovlig, da kommunen dels ikke kan dokumentere sin påstand om, at Gaderummet ikke skulle leve op til sit godkendelsesgrundlag, dels da kommunen ikke har ført en såkaldt forhandling med Gaderummet om spørgsmålet, forinden godkendelsens ophør, hvilket er en betingelse for at trække en godkendelse af et bosted tilbage.

 

Genaktualisering af det centrale problem

 

Når Socialudvalgsmedlemmer efter tilsynets tilbagemelding til Gaderummet d.16.april 2007, alligevel vælger at genfremsætte kritik af min og Gaderummets praksis og tilgang til psykisk syge unge, så aktualiserer det, at jeg gives dokumentation for, hvad der skulle være gået galt i Gaderummet omkring de konkrete psykisk syge unge. Det forhold, at også Socialborgmesteren i pressen senere fremfinder yderligere unge, som det lægges mig til last, at jeg skulle have fejlbehandlet i Gaderummet, synes jeg yderligere styrker, at jeg må have krav på at blive gjort bekendt med, hvad man mener, der er sket af forkerte ting. Jeg mener, at jeg må gives mulighed for at svare på kritikken, og ikke bare skal se mig jagtet som fredløs i kommunen og i pressen og andre steder, hvor det med udgangspunkt i det af Socialforvaltningen ubesvarede i tilsynsrapporten fra 2006, lægges mig til last, at jeg har gjort alvorlige fejl, jf. sidste udtalelse fra Socialudvalget, der citeres for, at jeg er ”inkompetent”(2008-06-24 P4. Socialudvalget om Gaderummet.).

I svarbrevet fra Socialforvaltningen d.25.sept 2008 svares der generelt, og ikke specifikt, på min anførte kritik af den Socialfaglige tilsynsrapport 2006: 

”Det skal understreges, at denne oplysning (at der er psykisk syge i Gaderummet, min tilføjelse) ikke i sig selv kan betragtes som en kritik af Gaderummet. Forvaltningen har hele tiden været klar over, og har også accepteret, at der opholdt sig psykisk syge unge i Gaderummet.

Tilsynets kritik rettede sig imod, at Gaderummet ikke i tilstrækkelig grad havde sikret sig, at de unge med psykisk sygdom kom i psykiatrisk behandling. Efter tilsynets vurdering var årsagen hertil, at der hos medarbejderne i Gaderummet var en anden opfattelse af medicinsk behandling end den, der gælder i behandlingspsykiatrien”(s.6).

Det bemærkes yderligere fra Socialforvaltningen:

”At de unge i tilsynsrapporten er anonymiseret, så de ikke er genkendelige, er i overensstemmelse med almindelig anstændig praksis. Af samme grund kan forvaltningen naturligvis heller ikke efterfølgende give oplysninger om de pågældendes identitet. I øvrigt spørger tilsynet aldrig efter navn ved samtale med brugere”(2008-09-25 Socialforvaltningen til Gaderummet, s.6).

Jeg mener ikke, at Socialforvaltningen kan undslå sig et svar, som tilfældet er, da der i allerhøjeste grad kan fremvises problemer med tilsynsrapporten på netop dette område.

Kommunen kan i øvrigt ikke dokumentere at Gaderummet ikke skulle leve op til sit godkendelsesgrundlag, hvilket er en betingelse for at kunne trække godkendelse tilbage. Det ses ifølge de nærmere fastsatte regler i bekendtgørelse om godkendelse af bosteder, udstedt i medfør af serviceloven, hvor en kommune tilbagekalde en godkendelse af et bosted, som Gaderummets, hvis den finder at stedet drift er væsentligt ændret fra sit godkendelsesgrundlag, og forinden skal kommunen føre en forhandling med det pågældende bosted, med henblik på at bringe driften i overensstemmelse med godkendelsesgrundlaget. Denne forhandling er, ifølge den tilhørende vejledning, til for at sikre at en flytning af beboerne i videst mulige omfang undgås.

Kommunens påstand at Gaderummet ikke skulle leve op til sit godkendelsesgrundlag er ikke i overensstemmelse med sagens faktiske omstændigheder. Kommunen har heller ikke siden kunnet dokumentere at det forholdt sig således. Kommunen har således slet ikke haft hjemmel i loven til at trække godkendelse af Gaderummet tilbage, under de givne omstændigheder der var på tidspunktet, i og med at Gaderummet levede op til sit godkendelsesgrundlag. Derfor mener jeg klart at beslutningen er ulovlig.

Det er kommunen der har ansvaret for sagens afgørelse og rigtigheden af baggrunden for den, og må derfor også kunne dokumentere sin påstand, men det har kommunen ikke kunnet. Kommunen har således også tilsidesat det gældende undersøgelsesprincip, da Gaderummets imødekommelse af rapportens 6 påbud, som må menes at være klart væsentlig, ikke er medtaget i en fastlæggelse af sagens faktiske omstændigheder.

Også på den baggrund, mener jeg at der er grund til at antage at kommunen har handlet i strid med loven og gældende retsgrundsætninger.

 

Fastholdelse af klage over Socialforvaltningens tilsyn af Gaderummet

1.

Jeg mener der er klare faktuelle fejl i den socialfaglige tilsynsrapport fra 2006 på det område, hvor tilsynet syner Gaderummet ud fra sine godkendelsespræmisser, og tilsynsrapportens beskrivelse af de faktiske forhold i Gaderummet, herunder hvad angår de "observerede stærkt og alvorligt psykisk syge unge". Jævnfør min tekstnære kommentering af Socialforvaltningens svar af 25.sept. 2008, 2008-11-10 Notat. Gaderummet om svar fra Socialforvaltningen af 25.september 2008.

Det kan ikke være rigtigt at Gaderummet ikke kan få oplyst substansen i den kritik der fremføres, og dermed ikke kan kommentere eller handle på kritikken, som det påkræves - og som oven i købet lægges til grund for en beslutning om afvikling af Gaderummet.

Gaderummet har således ikke haft mulighed for at kommentere på baggrunden for den kritik som tilsynet giver om de to psykisk syge, eller handle konkret på den kritik som tilsynet afgiver – at sikre de pågældende unge psykiatrisk behandling. Derfor mener jeg det er højst usagligt, dels at kritisere Gaderummet på denne baggrund, som Gaderummet ikke kan få lov at kommentere eller handle på, og dels at afgøre tilsynsrapporten som endelig, uden at have klargjort rapportens indhold nærmere. Dette synes ulovligt, da det er i strid med princippet om ikke at tage usaglige hensyn, og fordi det lægges til grund for en beslutning om afvikling af Gaderummet. Jeg mener her at kommunen har tilsidesat sin oplysningspligt og endvidere har taget usaglige hensyn ved beslutningen om afvikling af Gaderummet. Gaderummet kender til dato ikke substansen i den kritik vi er blevet besluttet afviklet på baggrund af – de to observerede psykisk syge som tilsynet mente ikke fik den rigtige behandling af Gaderummet. Det kan ikke være rigtigt at man kan blive lukket på en sådan uoplyst baggrund.

2.

Derudover vil jeg mene, at tilsynsrapporten også indeholder graverende konceptuelle fejl, som Socialforvaltningen ser helt bort fra, da den vælger at fratage Gaderummet sine midler. Det drejer sig om:

- en mistolkning af Gaderummets godkendelsesgrundlag, og

- at Gaderummet skal praktisere "ambulant psykiatrisk tvang", hvilket jeg vil mene er et reststridigt pålæg at stille til Gaderummet.

Jeg finder det desuden fornødent at vedlægge yderligere bilag til Statsforvaltningens behandling af min klage.

3.

Det angår en klage over forvaltningens tilsyn fra en bruger i Gaderummet. Den pågældende bruger i Gaderummet havde samtale med tilsynet. Vedkommende har skrevet sine iagttagelser ned efterfølgende. Den vedlægges til afklaring af de tilsynsførende observationer om ”de stærkt og alvorligt psykisk syge”, og til nærmere belysning heraf.

Den vedlægges med fordring om, at den ikke videresendes til kommunen, da pågældende bruger ikke er tryg ved, at Socialforvaltningen svarer hvis de ved hvem han er. Den fremsendes derfor kun i papirudgave.

4.

Endelig skal jeg fremsende yderligere 3 bilagspapirer, som jeg finder relevante i forbindelse med min klage.

- Det angår en analyse af en til anden side fremført kritik af Gaderummet og af undertegnede, som det heller ikke har været muligt at få dokumenteret, jf. 2008-09-15 Kalle, Gaderummet. Udtalelser om Gaderummet vedrørende ”at få det skidt af behandlingen i Gaderummet, medicinstop, blive psykotisk og smadre sin lejlighed”. Det er et vue over, hvad der har foregået i Gaderummet, skrevet gennem patienthistorier.

- To skrivelser fra en bruger af Gaderummet, som netop er i Gaderummet grundet Gaderummets praksis og godkendelsesgrundlag, jf. 2008-10-21 Karsten Olesen, Gaderummet. Psykofarmaka og bivirkninger og 2008-10-27 Karsten Olesen, Gaderummet. Mere om bivirkningerne ved de tvivlsomme lykkepiller. Det er ikke uden problemer bare at medicinere unge, der står i problemer. Og det må tages alvorligt, ellers synes jeg Socialforvaltningen begår endnu større retsbrud end allerede tilfældet.

 

5.

Jeg vedlægger desuden mit brev til Ombudsmanden, jf. 2008-01-20 Gaderummet til Ombudsmanden vedr. manglende identifikation af psykisk syge, hvor jeg imødegår Socialforvaltningens svar af 9.januar 2008, men som Socialforvaltningen blot genfremsætter/genciterer i sin sidste skrivelse af 25.sept 2008 til Statsforvaltningen og til undertegnede.

Jeg står selvfølgelig til rådighed med yderligere oplysninger.

Med venlig hilsen

Kalle Birck-Madsen, cand.psych.

Daglig leder Gaderummet

Rådmandsgade 60

2200 København N.

kallebm@mail.dk