Københavns Kommune

Tilsynsenheden

Bernstorffsgade 17, 4.sl

København K

 

 

 

 

                                                                                               Den 6. december 2006

 

 

 

 

 

 

Kommentar til tilsynsrapport: Sagsnummer 319632, Dokument nr. 1921047.

 

 

Materiale til brug for kommentaren.

 

1.     Dagsorden for ordinært møde onsdag d. 29. oktober 2003, FAU 569/2003 j.nr. 569/2003. Upagineret side vedrørende tilsyn.

2.     Aftale om socialpsykiatrisk tilsyn.

3.     Aftale om sundhedsfagligt tilsyn

4.     Orientering om bekendtgørelse om godkendelse af og tilsyn med private opholdssteder og private botilbud.

5.     Misbrugs/behandlingspolitik for Gaderummet-Regnbuen

6.     Årsrapport vedrørende Embedslægeinstitutionens tilsyn med boenhederne i handicap- og psykiatriområdet i Københavns kommune 2005.

7.     Københavns Kommunes godkendelse af Gaderummet som socialpsykologisk tilbud for udstødte unge, herunder godkendelse af Gaderummet som privat botilbud, jfr. Servicelovens § 94a. J.nr. 289391.

 

I forsøget på en afklaring af tilsynsrapportens tilblivelse samt brug af fortrykt manual, anmodede jeg om, at rapporten blev underskrevet af de personer som udførte tilsynet, herunder fremkom der et postulat om at regler krævede, at evt. påbud blev fremlagt underskrevet af en direktør og en kontorchef. Foranlediget heraf anmodede jeg om at få indblik i netop disse regler af hensyn til retssikkerheden. Svaret herpå er ” at du tidligere er blevet orienteret om lovgrundlaget for tilsynets virksomhed i ovennævnte brev”, ikke ét ord om de konkrete regler, der henvises til vedrørende svaret på min anmodning om en foreløbig underskrift til trods for at man netop henviser til at sådanne eksisterer. Jeg går derfor ud fra at B.R. ikke har udarbejdet særlige regler, men følger Socialministeriets orientering om bekendtgørelse (jf. 4), og i den står der intet om særlige forskrifter vedr. underskrift i forbindelse med påbud.

 

I aftalen om socialpsykiatrisk tilsyn står ”til støtte for gennemgangen benytter tilsynet en fortrykt manual”, det er formentlig denne fortrykte manual, som tilsynsrapporten er skrevet ind i. Ved gennemgangen i Gaderummet blev der flere gange sagt at tilsynet ikke havde nogen påbud, senest d. 15. august 2006. Tilsynsrapporten skulle derfor være nem at færdiggøre og fremsende. Det tog dog over tre måneder at færdiggøre udkastet. Dette sidste kan skyldes, at der iflg. dagsordenen (jf. 1) siden med ”Det forstærkede tilsyn” skal gennemføres vurderinger, som ikke umiddelbart kan henføres til det fortrykte tilsynsskema. Vedtagelsen er sket i 2003 og orienteringen (jf. 4) er udarbejdet i slutningen af 2004, hvor der ikke på nogen vis er omtalt et skærpet tilsyn, dvs. at B.R. ”må” have udarbejdet et sådant nyt sæt regler, disse regler har jeg udbedt mig resultatløst.

 

Kommentarer til selve rapporten.

 

Ad. 1. Side 2 mulige emner. Et tilsyn skal dreje sig om det konkrete sted og ikke om noget ikke-eksisterende, hvorfor jeg ikke forstår hvad den ”såkaldte historiebeskrivelse” skal gøre godt for, det kan kun være et tilsyn af det som er godkendt iflg. godkendelses- skrivelsen. Iflg. Orientering (jf.4) ad godkendelsen. Godkendelsen skal meddeles skriftligt, og opholdsstedets pædagogiske metode og målsætning skal fremgå af godkendelsen. Denne skriftlige godkendelse er afsendt d. 23. december 2005 med j.nr. 289391 (jf.7) og bygger på vedtagelserne i FAU, som bygger på konsulentkompagniets redegørelse, hvoraf Gaderummet-Regnbuens arbejdsmetode og målsætning fremgår. Denne kan ikke ændres uden at ”Københavns Kommune skal underrettes”, ”herunder ændringer af de pædagogiske principper”. Dette betyder at tilsynet også skal respektere disse pædagogiske principper.

 

Ad. 2. De nye lokaler i Rådmandsgade 60 er opbygget efter forskrift for lovliggørelse til brug for Gaderummet-Regnbuens målsætning. Tilsynet skal således være opmærksomt herpå ligesom man skal være opmærksom på, at der er godkendt en misbrugspolitik (jf. 5) som Gaderummet-Regnbuen følger.

 

Ad 3. side 4. ”Tilsynet talte med mange af de unge, hvoraf en var 17 år gammel”. At tale med en person er ikke det samme som at konstatere, at personen er en beboer. Pågældende 17.årige har overtalt sin fader og fået lov til at benytte sig af – og læse lektier i Gaderummet-Regnbuen, da der ikke var plads hertil hjemme. Pågældende var også inde i en kriminel løbebane. Pågældende fik ikke sin 9.ende klasse, men via lektielæsningen fik han sin 10.ende klasse med flotte karakterer, og er nu i gang med en uddannelse som pladesmed med lærekontrakt.

 

Ad. 4. ”Enkelte var dog, efter vores vurdering, svært psykisk syge”. I godkendelsen er beskrevet, at selv psykotiske har ophold i Gaderummet-Regnbuen, og dette er som skrevet godkendt af FAU.

Gaderummet-Regnbuen overholder det af FAU vedtagne omkring unge under 18 år og om unge med psykiske lidelser.

 

Ad. 5. Side 6: Gaderummet-Regnbuen befinder sig i permanent ombygning, idet stedet hele tiden indretter sig på brugernes behov og ønsker, hvilket giver sig udtrykt i form af at de to tekøkkener ikke anvendes som tekøkkener, men indrettes til overnatning. De unge som kommer til Gaderummet-Regnbuen har et liv præget af kaos, dette slår igennem overalt i Gaderummet-Regnbuen, selv om der flere gange i ugen ryddes op i f.eks. gården, så medbringer de unge, hvad de finder brugbart, dog ikke tyvegods (brugbart kan f.eks. være noget, der kan omsættes til penge). Dette viser sig i møblementet og computerne, og viser de unges parathed til klare sig med, hvad de kan finde.

 

Ad. 6. Ud fra dette kompleks arbejder Gaderummet-Regnbuen netop med at styrke den unges selvtillid og evne til at bo i egen bolig. I det at styrke selvtilliden indgår, at der er enkelte der medbringer f.eks. hunde (på tidspunktet af tilsynene var der i alt tre hunde, fordelt på to boere).

Samlet er Gaderummet-Regnbuen i stadig forandring og kan derfor aldrig blive færdiggjort. Der er kun ét køkken som bruges.

 

Ad. 7. side 9. Netop Gadesygeplejersken anbefales i Embedslægernes årsrapport (jf. 6), og ses derved at være fulgt.

Angående påbudene må det være mig tilladt igen at henvise til FAU´s godkendelse og anmode Tilsynet om ikke at optræde som politikere, men som politikkernes loyale embedspersoner, der udfører det som pålægges dem.

 

Ad. 8. side 12. I Serviceloven betragtes enhver over 18 år som selvstændigt individ. Gaderummet-Regnbuen kan ikke med serviceloven samt Grundlovens tekst om privatlivets fred pånøde den unge at tage kontakt til sine pårørende. Hvis den unge på den ene eller anden måde antyder for os, at der er ønske om at kontakte sine pårørende, sker det helt naturlig i samarbejde med den unge.

 

Ad. 9. Side 14. ”Tilsynet vurderer, at personalet har brug for viden om medicin og administration heraf. Man skulle tro at, en sådan vurdering ligeledes var at finde i Embedslægernes årsberetning (jvnf.6), men den findes ikke, og det skyldes, at Gaderummet-Regnbuens ikke administrerer medicin, og heller ikke må have medicin uden navn liggende.

 

Ad. 10. side 15. FAU har godtaget Gaderummet-Regnbuens misbrugspolitik (jf.5), og den følges strikt i Gaderummet-Regnbuen. Der tolereres intet MISBRUG. Den unge lærer at bremse sit hashbrug, men hvis den unge er hashmisbruger ved ankomsten til Gaderummet, tager det lidt tid at neddrosle m brugen af hash til et niveau, hvor den unge kan indgå i almindelig dagligdag med andre unge.

 

Ad. 11. side 17. Gaderummet-Regnbuens godkendelse betyder også, at FAU har accepteret at anvendelsen af ”socialfagligt og pædagogisk udannet personale” ikke finder sted. Angående tilbud er det meget svært at vide, hvilke steder der har hvilke tilbud, da den siddende regering foretager så mange ændringer og så hastigt, at kommunens sagsbehandlere har svært ved at følge med, endnu sværere er det for medarbejdere udenfor den kommunale struktur og allersværest har brugerne det.

 

Alt i alt må jeg karakterisere udkastet til en tilsynsrapport som uanvendelig, de tilsynsførendes udtalelser om noget ikke eksisterende og et evt. påbud må følge godkendelsen. Som i øvrigt stemmer overens med Socialministeriets orientering (jf.4) om at ”pædagogiske metoder kan godkendes, hvis de er fagligt forsvarlige, selv om de afviger fra de metoder, som anvendes i tilsvarende amtskommunale tilbud”.

 

 

 

Ole Henriksen, mag.art.

Formand Gaderummet-Regnbuen