KOLLEKTIVE FORFORMER: FORTIDIGT, NUTIDIGT & FREMTIDIGT

- oplæg 6. Kritisk Psykologiske Seminar, Skovlunde, februar 1987
- af Kalle Birck-Madsen, cand.psych. Rådgivningsgruppen Regnbuen, Studenterhuset (1)

Det følgende er et forsøg på at komme et skridt nærmere tematiseringen af det for samfundsvidenskaben centrale genstandsniveau, nemlig det ’fælles samfundsmæssige’; eller med denne artikels begreb: det kollektivt-personlige.

Dette er et genstandsniveau, der - hvad der er at vente - er fraværende inden for traditionelle/borgerlige overvejelser; men hvad værre er så glimrer det også ved sit fravær inden for megen kritisk psykologisk teoribygning og praksisudvikling.


Indledning 1
I. Problemet om genstandsbestemmelse 2
II. Problemet om divergerende genstandsfelter 4
III. Kollektive forformer, fortidigt, nutidigt og fremtidigt 11
Afslutning: Konsekvenser for videre teori- og praksisudvikling. 18

Indledning.

I første omgang var fremtidsdimensionen i dette oplæg ikke taget med; den blev kun markeret af nogle prikker. Og historien om dette fravær skal kort trækkes frem, idet den fortæller noget væsentligt om den nutid, som oplægget tager sit udgangspunkt i.

Historien starter med planlægningsgruppens valg af ”Kollektivitet og samværsformer” som tema for dette Kritisk Psykologiske Seminar. Som tema står dette for en gammel drøm om, også sammen, at kunne arbejde med de konkrete problemstillinger, der lader dueligt nyt opstå, fremfor at måtte forblive ved nytematiseringer af problemstillinger, der allerede har antaget konfliktkarakter, fx. terapi, mænds opportunisme, kvindeundertrykkelse, aids mv. Hermed ikke ment fra planlægningsgruppens side, at der ikke ud af konfliktstillinger kan drages ny fremadrettet erfaring, men kun at fokus på konfliktstillinger som spontan-effekt kan ha’ en indfangethed i det nærværende, samt af tilsvarende kortsigtede løsningstiltag her overfor; og dette så meget desto mere når/hvis det kategorielle grundlag er skævt, ufuldstændigt eller uudviklet.

Men stående med temaet ”Kollektivitet og samværsformer”, så melder konfliktkarakteren sig imidlertid igen spontant. Kollektivitet! Hvad fanden er det for noget? En følelse, en stemning, en udviklingsretning; og hvor findes det? I kollektiver? - langt fra næppe! Samværsformer - derimod - er over alt og har at gøre med samfundsmæssigt liv overhovedet; og mere endnu: det har at gøre med kvaliteter af samfundsmæssigt liv at gøre.

En spontan præcisering af forholdet mellem kollektivitet og samværsformer kan derfor lyde således: hvor kollektivitet altid udtrykker sig gennem samværsformer, så behøver samværsformer ikke nødvendigvis at udtrykke sig igennem kollektivitet - lige det modsatte kan være tilfældet. Og med de eksisterende samværsformer sådan i det små og globalt set, er det også dette sidste, der må siges at være det aktuelle, det nærværende.

Der blev her tænkt på den nuværende globale og individuelle ødelæggelse af menneskelige livsbetingelser, og hvor også konsekvenserne af den hidtidige måde at producere sammen på, er begyndt at vise sig klart: lige fra omformning, opløsning og ødelæggelse af enkeltniveauerne i atmosfæren - ozon, ilt og kuldioxid problemerne - over forurening af vores Jordiske naturbetingelser - forsuring og ødeland - til en begyndende opløsning og destruktion af den menneskelige reproduktionsevne, hvor Aids som det foreløbigt sidste har meldt sig; - men hvor det vel også kun er et simpelt spørgsmål om tid inden vores arveanlæg bliver det centrale problemfelt, der kalder på en teknisk løsning for, at vi videre skal kunne fungere statskapitalistisk.

Til ovenstående, der kan bestemmes som den vertikale konfliktakse, kommer så yderligere den horisontale konfliktakse, der er den socialt-menneskelige kamp om at overleve - fremtidigt måske leve! Det er problemerne med at få/ha’ et arbejde, brugbare betingelser og at kunne få det til at hænge sammen med resten af ens liv; at kunne uddanne sig, få sunde og frie boligforhold, penge til at leve for osv osv - alt i alt problemstillinger, hvor de fleste i dag har alle, færre mindre, isoleret fra det virkelige liv alene eller sammen med få andre.

Alt det her store og stygge og svært håndgribelige, der i planlægningsgruppen viste sig omkring temaet ”Kollektivitet og samværsformer”, betød for os, at kollektivitet meldte sig som noget uudviklet - og heraf begrebet om kollektive forformer. Og med det gys, som en fremskrivning af det nuværende samfundsmæssige føder, blev der ikke mere indhold til fremtidsdimensionen end en prikagtig markering heraf. Men hvor forståelig et sådant gys så end er, så efterlader det ikke fremtiden mere brugbar end før. Tvært imod skal der anderledes radikale bestræbelser for at realisere en mulig menneskelig fremtid - mens den stadig er her!

Af ovenstående grunde er fremtidsdimensionen føjet til i titlen til dette oplæg - lige som det er bibeholdt at søge en indkredsning af forformer for kollektivitet. Håbet er at komme et lille skridt nærmere kollektivitet som sådan - den kraft der alene lader den nuværende destruktionsretning ændre kurs.

I. Problemet om genstandsbestemmelse.

Det første problem, der melder sig er, hvad kollektive forformer egentlig er for noget. Hvad er det for en genstand begrebet herom refererer til.

Og der er her umiddelbart to muligheder:


Fortid og nutid er her med aktuelt, og fremtiden potentielt som en mulighed i formen forform og/eller kollektiv.

Men skal ovenstående resultat rummes i sin helhed, så er det værd at bemærke, at nutiden kvalificeres gennem en logisk modsigelse af både at være ikke-kollektiv og kollektiv på samme tid - afhængig af om den nærmes nedefra, ud fra det foregående, eller oppefra via det fremtidigt mulige. Vi får et ”nu”, eller mere præcist stilles vi i og med et nu, der som vores eget udgangspunkt ikke vil vide af sig selv: både kollektivt og ikke-kollektivt er det. Altså:


Konsekvensen heraf er først og fremmest, at vi ikke med karakteren af vores nuværende udgangspunkt kan fastholde hele vores genstand, eller vores genstand i sin indre fylde; den kan siges at knække over i to gensidigt udelukkende genstandsfelter.


II. Problemet om divergerende genstandsfelter.

På det nye problem, der her har meldt sig, vil det ikke være en løsning simpelt at vælge det ene eller det andet genstandsfelt, da vi så ikke kan fastholde totaliteten af vores genstand på entydig måde. Og hvis vi skulle vælge, hvad kunne så kvalificere vores valg? Næppe andet end vilkårlige argumenter er der til rådighed, idet vi ikke - på nuværende tidspunkt - ved om de er genstandsrelevante.

Det første om entydighed kommer ud fra, at vi bevæger os på et begrebs-logisk niveau. Og det skal være en påstand, at problemet om entydighed løber man altid ind i, når en genstand søges nærmet begrebs-logisk eller -analytisk. Til overvindelse heraf er det værd at hæfte sig ved, hvordan dette problem traditionelt er blevet taklet.

Den mest eminente taskenspiller - Hegel - fortjener opmærksomhed på dette punkt. Hegel ”løser” problemet gennem konceptet om ’negationens negation’. Men dette er ikke en reel livspraktisk løsning, da det som effekt har, at der kan finde abstrakt udvikling sted - og abstrakt udvikling findes kun gennem antagelsen om ”en eller anden substans” (i sidste instans Hegels verdensånd), der ligger bagved, ovenover eller udenfor det konkrete, men som egenhændigt hjemsøger og styrer det konkretes bevægelse. Denne problemløsningsmetode kan der snurres meget om. Det skal undlades. Vi vælger ikke denne guddommelige vej. Men til gengæld skal to filosofiske/videnskabsteoretiske traditioner, der begge omgås problemet, hvorfor de også begge havner i Hegels taskenspilleri som konsekvens, berøres.

Det er for det første den hermeneutiske tradition, hvor man søger at nå sin genstand via successive tolkninger. Men det bliver blind tolkning, hvor tolkninger, der også kan begrundes i genstanden selv, forbliver ugjort land, idet genstanden selv, ikke lader sig fastholde qua det selvmodsigende eller det cirkulære i eget udgangspunkt.

Det er for det andet den positivistiske tradition, hvor konceptet om det målelige sættes som a priori dom for videnskab. Empiriske forhold sættes vilkårligt på begreb, og deres sammenhænge søges så afklaret i forsøget på at afdække lovmæssigheder ved de givne forhold. Sandsynlighedsbegrebet er her stedfortræder for den logiske modsigelse i eget udgangspunkt.

Hvor den hermeneutiske tradition fremmaner en herskabsvidenskab - det drejer sig om via successive tolkninger at beherske sin genstand fra et standpunkt udenfor - så kan den positivistiske tradition siges at føde en kontrolvidenskab, idet det gælder om at kunne styre sin genstand under givne (beherskede) betingelser. Men værd er det at bemærke, at begge disse videnskabsperspektiver forudsætter eller kræver magt over den genstand, der er på tale for ens aktivitet. Og dette fordi de henviser sig selv til at kredse om genstanden. Dette betyder igen, at kan man ikke produktivt løse problemet om en genstandsbundet overvindelse af det selvmodsigende i ens eget udgangspunkt - det standpunkt hvorudfra der gås til genstanden - så reproduceres en magtdiskurs eller en ditto afmagt, afhængig af det givne styrkeforhold til andre positioner.

Det andet problem, der var forbundet med opståelsen af to genstandsfelter, var vilkårlighedsdimensionen. Og der er næsten tradition for, at man kaster sig over en overvindelse heraf - fremfor at stille spørgsmål ved om videnskab nødvendigvis er relateret til magt og magtens reproduktion gennem forsøg på herskab og/eller kontrol eller gennem ren uforfalsket magtudøvelse.

Men søges vilkårlighedsdimensionen taklet, så sker det enten gennem etikken/morallæren i et forsøg på at få knæsat en evig-relativ fornuft eller ufornuft, sandhed eller falskhed; eller gennem forsøg på at trænge ind i den målelige materies ”inderste”, her under også en stadig satsning på forfinelse af målemetoder.

Den første - etikken eller morallæren - er i dag i klemme i almen forstand, idet religionen, der er dens medium, har tabt sin overgribende magt qua dens adskillelse fra staten i de udviklede statskapitalistiske lande. Og dette til fordel for hver sin Gud - lille eller stor. Og det holistiske ALT eller ALTING er da også sat på dagsordenen med vældig kraft.

I forsøgene på at trænge ind i materiens ”inderste” har Bohr’s opdagelse, at betragteren interagerer med eller påvirker dét, der skal måles, markeret et vendepunkt. Og for det nuværende mere præcist: en milepæl - for i forsøgene på at komme videre herfra er det store INTET kommet frem, nemlig at der i sig selv ikke er noget; alt som en konvention, intet er.

Summerer vi op for de ovenstående ikke-livspraktiske - og dermed upraktiske - tilgange til en løsning på problemet om divergerende genstandsfelter, så kan vi sige, at de alle lader vores tema om ”kollektive forformer; fortidigt, nutidigt og fremtidigt” gå op i enten magt/afmagt eller ALT/INTET. Og endvidere at det til grundliggende herfor er, at anskueren/betragteren/subjektet enten tænker sig som stående udenfor, overfor sin genstand eller på lige så illusorisk måde forestiller sig at være centrum for det hele, dét hvor ud fra alt udgår.

Vi må ud af dette. Og alligevel står vi også i verden med dette som vores udgangspunkt! Hvordan kommer vi ud? Simpelt ved at vende os mod det Marx’ske projekt, der netop søger at bryde med ovenstående ”bevidsthedsfilosofi” eller binaritetstænkning, der kan illustreres tredimensionelt således:


Det er ikke nok bare at vælge den ’materialistiske’ vej indenfor dette udgangspunkt - hvilket var Feuerbachs vej. Vi må helt ud - for at komme ud af vores udgangspunkt! - i en praksisfilosofi, hvor vores udgangspunkt i sin modsigelsesfuldhed får praktiske ben at gå på i forhold til den genstand, som vi allerede står i og med. Vi må derfor snakke om historisk bevægelse og udvikling. Og dette er Marx’ standpunkt, lige såvel som det er løsningen på problemet. Bohr’s ”epokegørende” opdagelse - i borgerlig forstand - indenfor det naturvidenskabelige område ligger allerede hos Marx 75 år før i relation til den samfundshistoriske proces: at vi selv er en del af vores genstand. Og de eneste duelige udsagn er derfor udsagn om historien i genstandene vores. Dette er også det positive - det almene - i begrebet om videnskab, at der kun findes én type videnskab: den historiske videnskab.

Og fører vi den historiske dimension ind i vores udgangspunkt, så er det ikke længere nødvendigt at nøjes med relative magtudsagn om alt som intet - der i sin strømlinede udgave i dag er den eksistentielle abstrakte syntese af østlig filosofi og vestlig erfaring (:narcissistisk paradigmeproduktion) - men vi kan begynde at åbne vores genstand indefra.

Den opgave, der derfor stiller sig, er at koble vores eget udgangspunkt fra via en begrundet transformation af dets iboende præmisser til fordel for en oparbejdning af genstandens eget standpunkt og dettes perspektiviske udviklingslogik. Det drejer sig mao. om at spejle genstanden historisk-logisk; spejle hvordan den er bygget op, og hvordan den til stadighed bygger sig selv op på ny gennem aktiviteten herom. Og i den grad dette lykkes, kan der tales om almene betragtninger på vej; betragtninger der muliggør duelig konkret arbejdsvirksomhed, som bevidst formidlet udvikling af historiske sagsforhold i egen iboende interesse.

Vores opgave kan derfor bestemmes som standpunktstransformation - hvilket også er den mest upåagtede af Marx´ tre metoder [2] ; og det er også implicit dette om det ”upåagtede”, der har været begrundelsen for så megen forudgående lir om før-marxistisk teorioparbejdning og praksisudvikling, da det ”hele” i al sin væsentlighed netop drejer sig om ikke at falde tilbage herpå. Skematiserer vi vores opgave/proces så får vi:


Og de tre instanser, der indgår er:

1: Der er dem, der formulerer en opgave og udøver en aktivitet i forhold hertil;

2: Der er de forudsætninger af teoretisk og metodisk art, som der gås til opgaven med; og

3: Der er opgaven eller genstanden selv [3] .

Og det er den begrundede - og historisk-empirisk rekonstruerbare - formidling af disse til en arbejdsgenstand for een, for os, som det drejer sig om at praktisere. Og for at der ikke skal herske nogen tvivl, så er standpunktstransformation både en metode til at komme ud af eget udgangspunkt og et teoribegreb for, hvordan en genstand udvikler sig fra én logisk form til en historisk anden/-næste.

Udviklingslogisk kan genstanden for arbejdsvirksomhed skematiseres som følger:


Ovenstående tetraede er at finde hos Marx - det allermest centrale sted, hvor Marx bestemmer arbejdet [4] - og det skal her postuleres, at netop denne er den til grundliggende struktur for samfundsmæssig-menneskelig udvikling og for den bevidst formidlede skaben historie, og dette både i sociologisk og i personlighedsmæssig forstand. Det som vi med tetraeden kan lægge bag os, er bevidsthedsfilosofiens manglende begreb om realhistorisk udvikling, idet binaritetstænkning kun tillader bestemmelse af spændingsophobning, spændingsudligning, ophobning på ny osv osv. Det er altså denne (udviklings)model, der lades bag os:


Vi  har nu nogle centrale ”byggestene” til en løsning af problemet om divergerende genstandsfelter. Og vi tager fat på det ved at bringe vores genstandsfelter sammen. Vi formidler dem med hinanden (bygger videre på model 3):


Modsigelsen i midten - markeret af forholdstegnet ’ // ’ - er vores udgangspunkt, hvor ud fra vi stiller spørgsmålet om kollektive forformer.

Og dette er statskapitalismen bredt betragtet. Og først og fremmest, Men dette er samtidig også et standpunkt indenfor eller i samfundshistorien. Disse to bestemmelser kan nu ses at fange hver sin side i vores udgangspunkt: samfundshistorien som en kollektiv proces - det er af betydning for andre, hvordan jeg griber mit liv an, og omvendt - medens statskapitalismen med dens magtstruktur til at sikre, at kapitalen kan reproducere sig selv som kapital [5] ,

kan siges at være en ikke-kollektiv proces per excellence. Disse to bestemmelser giver os samtidig - hvad vi tidligere har måttet stille krav om - et bestemt udviklingsforhold i vores genstands logiske opbygning, idet statskapitalismen er særlig form for samfundshistorie.

Skematiserer vi dette gennem en model for hver først:


Vi står i prikkerne i midten; den ene model er tegnet åbent, den anden lukket; men det har sine grunde, hvad der nu skal gås ind på.

Vi tegner dem sammen, og indplacerer også samtidig bevidsthedsfilosofiens ”projekt” heri:


Nu er siderne - den logiske modsigelse i vores udgangspunkt - placeret i vores genstand som et udviklingsforhold. Spørgsmålet er, hvad der realhistorisk har produceret netop dette bestemte udviklingsforhold. Det er problemet om præmisserne for dets opståen og dets samfundshistoriske almengørelse.

Løsningen herpå er byttet som et socialt forhold mellem individer. Udviklingen af den midterste stat-kapital- blok er bestemt hos Marx, og formlen er:

byttet := kapital - penge - vare - verdensmarked,

hvilket er trinene i, hvordan bytteprocesser tager sig ud, når de almengøres og almengører sig. Tegner vi byttet og effekterne af byttets almengørelse på - sammen med de tidligere bestemmelser om magtens reproduktion indefra - så får vi følgende:


Til ovenstående model 10 er også tilføjet flere ting:

Der er knyttet en tråd mellem historie og produktion, og mellem samfund og kooperation, hvilket giver sig ud fra, at samfundshistorien grundlæggende er kooperativ produktion af livsfornødenheder gennem genstandsmæssig arbejde. Men der er også knyttet en tråd mellem stat og kollektivisme på den ene side, og på den anden side mellem kapital og individualisme. Disse sidste tråde giver sig ud fra, at statskapitalismen - som subjekt - trækker såvel historie-produktionen som samfunds-kooperationen med ind under en valoriseringslogik (:værdisættelse) - og dette qua byttets almengørelse samfundshistorisk. Perspektivet heri er det globale bytte, det er verdensmarkedet.

Dette perspektiv om et verdensmarked i kraft af statskapitalismens almengørelse er ikke nyt; det har været under opbygning/udfoldelse siden århundredeskiftet. Og derfor er der også tegnet en nærværende global cirkel på model 10, idet dette næste verdenshistoriske trin til stadighed vokser frem af det nuværende. Det er så at sige en simpel logisk mulighed heraf - og det er også den eneste mulighed for det fremtidige indenfor logikken af byttets almengørelse. Centralt er her, at denne logiks almengørelse også etablerer en verdensstat overfor et verdenssamfund - fremfor verdenshistorie som de forenede producenternes kooperative skaben af egen historie. Hvad byttet alene kan, når det får lov at almengøre sig, er derfor at reproducere en generel dimension af noget over og noget under (:den vertikale konfliktakse) og en ditto horisontal overforstillethed individerne imellem. Vores eksistensform under statskapitalismen kan derfor siges at være fordoblet: vi er både private borgere og offentlige statsindivider på een og samme tid. Og det er også indenfor denne fordoblede form for samfundsmæssigt liv, at logikkerne af herskab og kontrol er anvendelige til en fastholdelse - måske udvidelse af magten på kort sigt. Hellere magt end afmagt - kunne man sige. Men selve denne akse peger ikke ud over sig selv, idet den ikke tillader andet end at lade det enkelte individ gå op i sig selv som objekt og verdensstaten som subjekt.

Opsummerende kan vi nu sige, at byttet - og dettes udviklede former - ikke bringer kollektivitet til veje. Og endvidere at byttet ej heller er en forform herfor. Indenfor byttets former forsvinder derfor kollektive forformer, og dermed også kollektivitet som udviklingsretning, ud af blikfeltet.

Med ovenstående er vi endvidere nået til et centralt omdrejningspunkt i kritisk psykologisk forstand, idet den sociologiske model/teoribegreb, der er fremherskende indenfor forsøget på at skitsere et samfundsmæssigt grundlag for en videnskabelig psykologi (Osterkamp og Holzkamp [6] ), i sine grundlagsbestemmelser forbliver indenfor byttet og dermed også indenfor den statskapitalistiske form. Og dette på den måde, at stat og privatejendom konciperes som opstået samtidig med udviklingen af den samfundshistoriske proces - fremfor en koncipering af dem som et indre udviklingsprodukt af samfundsformen for menneskelig eksistensopretholdelse.

Nu er det måske lidt meget at postulere, at Osterkamp og Holzkamp ”konciperer” stat og privatejendom som et udviklingsprodukt af ”noget som helst”. Mere korrekt er det at sige, at deres begrundelsessammenhæng er fraværende - stat og privatejendom falder så at sige ’ned fra himlen’. Og den går altså ikke.

Hvad vi skal trække ud af dette er, at Osterkamp og Holzkamp begge mangler (at anticipere) et udviklingstrin; og dette er også det udviklingstrin, som den foregående analyse har bragt frem som fraværende, som endnu manglende; nemlig det udviklingstrin - af strukturel art - og dettes efterfølgende former, hvor igennem kollektivitet sætter sig igennem.

III. Kollektive forformer, fortidigt, nutidigt og fremtidigt.

Det udviklingstrin, som vi søger, er også det trin, der foregår byttet, men hvor ud fra at byttet er en mulighed.

Byttet kan siges at forudsætte magt over noget privat (:privatejendom) enten personer imellem indenfor et kollektiv eller imellem kollektivgrupper. Og den eneste måde, som dette historisk har kunnet opstå på - uden at forudsætte en magt, der står over den samfundsmæssige produktion i formen stat - er, at kollektiverne imellem og personer her indenfor er blevet splittet, adskilt og isoleret fra hinanden pga. et ydre naturtryk; at samfundsenhedens samlede subjektagtighed mao. ikke har været tilstrækkelig til at overvinde naturmæssigt stillede problemer gennem forbund om en udvikling, formulering og løsning af dem på lang sigt. Problemer er blevet til konflikter, hvor de involverede er blevet tvunget til først og fremmest at søge at sikre sig selv og egen socialt-nære gruppe på kort sigt. Og disse individuelle sociale interesser har det så ikke senere været muligt - globalt set - at overvinde gennem en strukturel udvikling af samfundsformen. Tvært imod har de individuelle sociale interesser udviklet sig til særinteresser, og i sidste instans til klasseinteresser. Og en stat - en magt over samfundet - har kunnet finde fodfæste, men er også blevet nødvendig for at holde sammen på det nu illusoriske fællesskab. Nutidens proletariat af lønarbejdere har i forlængelse heraf ingen samfundsmæssig særinteresse - men til gengæld en stat at slås med, at krænge af sig.

Det, der foregår byttet, er derfor at bestemme som brud på fællesheden. Og mao.: at samfundsmæssige differentieringsprocesser ikke har kunnet gribes i deres egenskab af fælles problemer, fænomener, felter eller genstande; eller også har måden, hvorpå de er søgt grebet, ikke været tilstrækkelig til, at de har kunnet udvikle sig til kollektiv-personlig arbejdsvirksomhed de involverede imellem.

Opgaven er nu en bestemmelse af den struktur - mere præcist: af samfundsformens selvsamfundsmæssiggørelsesproces - der er bærende medium for samfundshistoriens reproduktionsproces. Med denne opgaveformulering bliver den gamle - og cirkulære - diskussion om ’et for’ eller ’et imod’ eksistensen af et empirisk forefundet urkommunistisk samfund hine gamle dage sat ud af kraft. Og dette til fordel for en begrundelse af det forhold, at når det samfundsmæssige har sat sig igennem i historisk målestok - hvad Holzkamp kalder etableringen af ”uafsluttet proces af stigende samfundsmæssiggørelse” som udviklingsretning, så omstrukturerer systemet sig efter denne nye funktion. Og en bestemmelse af denne omstrukturering er også det, som Holzkamp springer over, forbigår.

Men mere endnu! Denne omstrukturering til samfundsformen for menneskelig eksistensopretholdelse producerer i sig selv en kvalitativ ny udviklingsretning, hvad vi tidligere har sat på begreb med selvsamfundsmæssiggørelse, som kollektiv-personlig udvikling af selvbestemmende arbejdsvirksomhed. Dette sidste ”mere” forbigås også af Holzkamp.

Ovenstående kan afvises som skolastik. Men det tilgrundlæggende problem kommer man dog ikke uden om. Nemlig at kritisk psykologisk teoriudvikling stadig efterlader en kategoriel tom plet i sine grundlagsbestræbelser: den kategorielle oparbejdning af den praktiske formidling mellem kollektivt arbejde og personlig virksomhed - og dette såvel på det sociologiske niveau af samfundsmæssige kollektiver/kollektivgrupper imellem som arbejdets almengørelse gennem personlig virksomhed, som på det psykologiske niveau af de involverede personer heri (:indenfor deres kollektiv) som virksomhedens almengørelse gennem kollektivt arbejde. 


Den struktur, som det derfor kommer på tale at arbejde med, er strukturen af ’kollektivt arbejde-praksis-personlig virksomhed’, hvor praksis er at se som den samfundsmæssige kooperationsproces; det er en struktur af arbejdsvirksomheder og disses stadige reproduktion som praksisformer for kollektiv-personlig eksistensopretholdelse - praksisformer, der for udviklingen af selvbestemmelse gribes i perspektivet almen arbejdsvirksomhed.

Hvordan ovenstående struktur er bygget op og bygger sig selv op, er det muligt at rekonstruere via de naturhistorisk udviklede former for det samfundsmæssiges gennemsætning herindenfor og udover til den nye kvalitet af samfundsformens selvsamfundsmæssiggørelse.

Det er et større arbejde begrundet at rekonstruere ovenstående struktur ud fra studiet af dyr-menneske-overgangsfeltet. Og det skal forbigås her. Det følgende får derfor primært postulatkarakter - hvor det dog kun er den fælles debat om selve rekonstruktionsgrundlaget og en fremvisning af selve den historisk-logiske udledningssammenhæng, der kvalitativt kan bringe problemstillingen videre [7] .


Går vi til dyr-menneske-overgangsfeltet så kan følgende struktur fremvises (storgruppe-familie dimensionen, hvis forform er familie-flokken, er fra Holzkamp):


Ovenstående kollektiv med dets delkollektiver, kollektivgrupper og personer i bestemte situationer, sammenhænge og positioner i forhold til hinanden må være - og tidligere have struktureret sig - således, at det i sig selv er duelig for selvsamfundsmæssiggørelse. Det er en synlig struktur af fælles forhold bundet op af lyst til at dele liv, være virksom, og at arbejde med det. Det kan siges på den måde, at strukturen spontant muliggør selvbestemmelsesudvikling ved at kollektivet kaster kraft af sig til den enkelte og omvendt. Det er det stadige møde kollektivister imellem om at gøre verden beboelig.

Og det er også ovenstående struktur, der er at se som kollektive forformer, hvorigennem der realiseres kollektivitet, når samfundsmæssige differentieringsprocesser i deres problemkarakter udvikles og løses gennem forbund om de problemstillinger, der stiller sig for en videreudvikling af stadig større selvbestemmende værensfylde (:det bevidst formidlede greb om arbejdsvirksomhedens selvsamfundsmæssiggørelse såvel kollektivt som personligt). Alt dette er kollektive forformer for i dag.

Strukturel kollektiv-personlig udvikling i duelig forstand som en udvikling af den samfundsmæssige kooperation kan bestemmes således:


I ovenstående skitse må basis-overbygnings-forholdet tænkes liggende som et horisontalt udviklingsforhold. Og stående et hvilket som helst sted i strukturen af kollektive og personlige forhold, er det kun muligt at komme nærmere en kollektivgruppe, der kan reproducere sig selv som et samfundsmæssigt kollektiv ved at gribe de forhold, der er fælles arbejdsvirksomhedsgenstande, da dette er det eneste der muliggør langsigtet ophævelse af ens umiddelbare kortsigtede behov, interesser og motiver i kollektiv-personlig forstand, altså i omfattende og overgribende samfundsmæssighed.

Centralt er det at være opmærksom på, at de sidste modeller (model 11 til model 13) tilhører samfundsformens selvsamfundsmæssiggørelse, hvorfor de strukturer, der her fremhæves med samfundshistorien, selv har undergået og til stadighed undergår en udvikling. Set fra i dag er det de potentielle strukturer, der trænger sig på for en samfundsmæssig almengørelse til verdenshistorie - en overgang der i forhold til samfundshistorien er at se som en udvikling fra plan til rum.

Men det er også de strukturer, der - lige fra antikken - eksisterer i en magtsammenhæng, hvor byttet og dettes udviklede former har overlejret dem, trukket dem med som uudviklet.

Det er endvidere de strukturer, hvor ud fra at brud på fællesheden må konciperes; yderligere hvordan disse brud sætter sig igennem som samfundsmæssige adskillelser/spaltninger samfundshistorisk med antikken respektivt den asiatiske produktionsmåde; og endelig hvordan disse selvstændiggør sig for at ende op med den fordoblede form for samfundsmæssig eksistens, som vi lever i og med i dag under statskapitalismen. Hvis dette lyder abstrakt, så er det værd at huske på, at det endnu ikke er lykkedes at skrive samfundshistorien ud fra kategorien om samfundsformationer. Ikke underligt, da der med formationsbegrebet skabes en typologi - fremfor bestemmelser af indre udvikling - der blænder, idet (fx.) kapitalismen ikke er et indre udviklingsprodukt af feudalismen, for feudalismen er kun et ydre betingelsesgrundlag for kapitalen!

I det følgende skal der ikke gås nærmere ind på en bestemmelse af den samfundshistoriske udviklingsproces. Derimod skal vi prøve at runde af med nogle overvejelser over byttet ud fra ovenstående skitser; og i forlængelse heraf prøve at indkredse, hvorledes problemet om kollektivitet stiller sig i dag livspraktisk.

Vejen fra brudt fælleshed til byttet er en vej, hvor en nærværende situation, sammenhæng eller et moment indenfor et kollektiv eller positioner kollektiver imellem ikke kan gribes af de berørte heraf som arbejdsvirksomhedsgenstande. Og er der ikke en ydre mere væsentlig struktur herom, der fastholder det problem, der hermed stiller sig, så adskilles de involverede med en dimension af fremmedhed imellem sig. Det er en fremmedhed, der har de differentieringsprocesser til grund, der er et fælles anliggende på den ene side, men som på den anden side også har stillet de berørte overfor hinanden med hver sin identiske - men i sig selv - ufuldstændige og halve del af helheden. Det er processer af dimensioner af ligheder, forskelle og sammenhænge, som der ikke længere finder forbund om, hvorfor deres væsentlighed som problem forbliver ubegrundet, uafklaret. Den faktiske væsentlighed vil så (senere) vise sig som en bestemt konfliktspænding. Og er det på dette udviklingstrin ej heller muligt at gribe og kollektivt-personligt almengøre den for konfliktspændingen overgribende arbejdsvirksomhedsstruktur, så selvstændiggør fremmedheden sig - og bliver til en fremmedbestemthed. Søges dette (nye) problem løst eller må det løses indenfor betingelserne kan det kun ske gennem en stadig tilpasning til hinanden under gensidig anerkendelse af fremmedbestemtheden - af dette abstrakte tredje - der står imellem. Og de berørte bliver til instrumenter for hinanden i deres omgang hermed; - og skridtet til socialt fjendskab og endelig samfundsmæssig isolation er betrådt - med mindre der er en kollektiv struktur, der i sin udvikling trækker problemet, dets væsentlighed frem til udvikling gennem forbund. I sin aktive formulering kan dette kaldes at ”holde den usminkede sandhed for øje”, hvilket frigør energi til arbejdsvirksomhed omkring mere grundlæggende nødvendige praksisformer. Hvis en sådan aktivitet ikke er mulig, så bliver det en binaritets-logik, der socialt og individuelt formidler konfliktspændingen mellem de berørte, der både er adskilte og bundet sammen på een og samme tid.

Binaritets-logikken på det sociale plan er byttet. Byttet kan udligne spændinger, men ikke løse problemet - det kan kun en strukturel udvikling af de samfundsmæssigt uudviklede forhold, der foregår byttet; men udlignes spændinger via byttet trækkes dimensioner af forskelle, ligheder og sammenhænge ind i en struktur af magt over de berørte. Omvendt er de berørte allerede individuelt stillet afmægtige, og da byttet ikke udveksler sig selv - det gør virksomhedens brugsværdiforventning (Haug) - så er det subjektive betingelsesgrundlag for samfundsmæssig formidling via byttet at finde i en magtbestemt kerne i personlighedens selvbestemmelsesudvikling, hvad vi skal begrebsliggøre med fascination.

Udvekslingen af isolerede fællesheder via bytteformer producerer mao. strukturelle modsigelser de involverede imellem og i de berørte; modsigelser der er de involverede fremmed som kerner af magt, hvorfor de også aktivt kan besættes symbolsk-sanseligt. Magten over disse kerner gi’r i sig selv herskabs- og kontrolmuligheder - men vel at mærke kun indenfor i forvejen for begrænsede eksistensbetingelser. Og hvad der er kommet til syne her er bevidsthedsfilosofiens ”udviklings-”tankeform. Den er sit eget skæve problem.

Hvad der er centralt at fastholde er, at enhver virksom fælleshed, der ikke udvikles til arbejdsvirksomhedsgenstand, kan trækkes ind i en bytteformslogik med en dertil svarende fascinationsspænding i den individuelle personlighed. Dvs. at dét ikke at almengøre og udvikle det fælles virksomme, overlader det til statskapitalismen at gøre det modsatte.

Køns-dimensionen er et eksempel herpå. Fremfor videreudvikling af den kollektive struktur for kønnenes reproduktion på basis af den naturlige arbejdsdeling - der vel næppe er andet end at føde som avle børn - er samfundshistorien blevet forlenet med en køns-modsigelse, der reproduceres gennem alskens former af personlig uudviklethed, herskabs- og kontrolbestræbelser over for såvel sig selv som andre fæller af modsat eller samme køn; en køns-modsigelse, der med betingelsesgrundlaget for dybdepsykologien og den nye psykoterapibevægelse kan realisere sig som en køns-antagonisne direkte i subjektets eget selvbestemmelsesperspektiv: det er tvekønnetheden som privat arbejdsgenstand.

Den moderne/æstetiske forelskelse har ovenstående til grund. Forelskelse og praktisk nyttemulighed - i en eller anden grad - muliggør parforhold og familiestrukturer. Men disse former er tragisk nok ikke forformer for kærlighed og solidaritet. Det er tværtimod kun det, at fællerne sammen formår at holde de livspraktiske problemer i stadig bevægelse hen imod en samfundsmæssig løsning af dem, der er bredere end deres forelskelse, parforhold eller familiedynamik; og dette samtidig med arbejdet på at overflødiggøre selve besættelsen som motor for samværsformerne. De fascinationskerner, der er i en forelskelse - og for dennes videre forløb frem - fortæller ikke andet end om identiske tab af fælleshed. Men dette kan også være meget. Og megen livskraft kan frisættes, hvis der finder forbund sted om dette i samfundsmæssig forstand; altså forbund om generobring af nogle identiske/analoge strukturer af subjektiv værensfylde, der for de berørte er blevet tabt, efterladt fortidigt, stjålet.

Hvis ikke dette dobbeltarbejde lykkes - eller kan lykkes - så henvises man til at leve i en aktivt afgrænsende kernefamiliestruktur eller alene gennem en åben-tom eremitform. Disse - i bund og grund restriktive - alternativer har pudsigt nok megen strukturlighed med familie- og individualiserings-logikkerne fra dyr-menneske-overgangsfeltet, hvorfor de i samfundsmæssig forstand er gennemgangsstrukturer. Og mere endnu: det er strukturer der i sig selv ikke er samfundsmæssige i kollektiv forstand, heller ikke med de personer, som de gennemleves med! Som gennemgangsstrukturer er de kun samfundsmæssige i personlig forstand i den grad, at deres betingelsesgrundlag er ophævet i en større kollektiv sammenhæng.

Vi forlader byttet og køn. Og vender os - til slut - mod hvordan kollektivitet stiller sig livspraktisk i dag. Den eksisterende struktur er at bestemme som klassekollektivgrupper af individer, hvor betingelsesgrundlaget er gennemskåret af løn-arbejdsforhold og af familie-fritids-forhold, der endvidere er uddelegeret til to adskilte rum/livssfærer.


For en enkelt-person kan dette skematiseres således:


Og hvad der kommer ud af dette er, at de former som det gælder om at gribe og bevidst formidle sit liv med, er de former, der ligger ud over eller bag ved som uudviklet ved de aktuelle praksisformer, som man opretholder sin eksistens igennem, idet det er den strukturelle almengørelse af disse som arbejdsvirksomhedsgenstande, der alene ladet udvikling finde sted på ikke-statskapitalistisk måde. Ophævelsen af løn-arbejdet, kernefamilien og fritiden kan altså ikke ophæves gennem disse selv, men kun ved at udvikle strukturen bag: den konkrete utopi kan denne kaldes.

Det er også ovenstående forhold af kollektive forformer på den ene side overfor selvstændiggørelsen af bruddene (:statskapitalismen projekt), der ubemestret til stadighed trækker en spaltning af venstrebevægelsen med sig i en revisionistisk og en reformistisk side: enten at gå ind på systemets præmisser eller stille sig udenfor. Og begge er lige håbløse, umulige og falske - for kun gennem overflødiggørelse af præmisserne for brud er det muligt at komme ud af den fordoblede form, som livet i dag fornedres i. Hvad der derfor er duelige mål - på kort som på langt sigt - er mål, der i deres perspektiv trækker kollektive forformer med sig frem. Det er strukturel udvikling af forholdet mellem person og kollektiv, og mellem kollektivgrupper horisontalt - som overflødiggørelse af gennemgangsstrukturerne (løn-arbejde, kernefamilie, fritid)’s iboende begravelsessigte. Dette er ikke andet end en livspraktisk begrundet kvalificering af perspektiverne for den kommende kollektivitet.

Afslutning: Konsekvenser for videre teori- og praksisudvikling.

Her til sidst skal der gås ind på nogle af de konsekvenser, som det ovenstående får for praktisk teoriarbejde. Og i forlængelse heraf også, hvad det er for forskellige forhold, der gør, at det er så små-umuligt i dag koncentreret at arbejde med disse, så at sige, allermest væsentlige genstandsniveauer.

Først til de praktiske konsekvenser.

Overordnet drejer det sig nu om at afdække de teoretiske genspejlinger af de forskellige praksisformers bevægelse, som individer formidler deres liv med det sociale igennem. Det er afklaring af disse formers mulige udvikling til selvbestemmende arbejdsvirksomhed; og dette er også en bestemmelse af hvilke logiske trin en sådan udvikling gennemløber.

Det kommer i al sin væsentlighed til at dreje sig om bestemmelse af selvbestemmelsesudvikling for de berørte og involverede - ikke kun af niveauet for handlefærdighedsudvikling - både personligt som i dens kollektivgruppemæssige formidling; og omvendt. Et gammelt dogme indenfor kritisk socialpsykologi må her nuanceres kraftigt: at fremfor abstrakt at snakke om/operere med individets modstilling samfundet under kapitalismen, så må der gås ind på det bestemte forhold af modstilling og medstilling, der karakteriserer enhver livspraktisk sammenhæng, hvor det er selve forholdet der teoriledet må bringes videre med modstillingens praktiske overflødiggørelse. Enhver praksisform under kapitalismen kan siges at eksistere qua et sådant forhold, hvor det er bestemmelsen af det særegne herved, der karakteriserer praksisformen som specifik kapitalbestemt samfundsmæssig arbejde. For terapi er dette forhold til eksempel individuel overforstillethed det sociale - ud fra, at det der går forud, er personlig løsrivelse og henvisthed til givne kollektivgruppemæssige betingelser.

Hvad den kritiske psykologi derfor først og fremmest har brug for er oparbejdning af en bæredygtig sociologisk teori, samt af en videreudvikling af de psykologiske funktions-analytiske bestemmelse, der allerede haves, hen imod bestemmelser af kollektiv-personlig selvbestemmelsesudvikling.

Går vi til det besværlige ved at gribe kollektivitet via de kollektive forformer - så støder vi først og fremmest på os selv og vores praksismuligheder: at i den grad disse ikke er bundet ind i forhold til bredere kollektive rum, eller der stresses op - indenfor et begrænset rum af lønarbejde/studier, familie og fritid uden at der findes kraft til at bryde det - så vil ens spontanbevidsthed være bundet op i den binære kode, hvor man spontant tænker og handler ud fra poler: at stå udenfor, overfor sine betingelser og nære kære, og samtidig længes efter dem. Hertil er der også den undertrykkelse - de fascinationskerner af magt - som det biografiske bagland er blevet forlenet med. Alt dette har sine generelle betingelser i statskapitalismen, hvor kortsigtede og langsigtede interesser sættes under pres og til stadighed rives fra hinanden - med de kortsigtede, der får lov at fylde det hele, på cyklisk måde uden nogen sinde reelt også at blive tilfredsstillet fuldt ud. Til dette kommer også, at staten siden 1950-erne stadig mere aktivt søger at strukturere de sociale rum - og disses integrative udvikling - fra oven.

Men dette pres mod det enkelte individ er også svært at imødegå aktivt, hvis der ikke er begreber til at gribe, hvad der måtte være af kollektivitetsmuligheder indenfor rækkevidde. Og i praksis vil det da også være muligt at holde disse problemstillinger stangen, enten gennem en aktiv satsning på karriere og en lykkelig privat familie, eller så længe det stadig synes muligt for een at reintegrere en løn-arbejdsfunktion og en ditto familiefunktion. Til gengæld må man så acceptere den stille udvikling af resignation - og af angst, der som bekendt æder sjæle op.

Kollektivt-personlige begreber er derfor nødvendige.

                                                                                                                                                        ¤

[1] Denne artikel er en lettere omskrevet version af et oplæg holdt på 6. Kritisk Psykologiske Seminar, Skovlunde, februar 1987. Den fortællende og hurtigt argumenterede stil - snarere end den begrundende - er bibeholdt. Og de mange løse ender, der kommer ud af dette, er ej heller søgt lukket: dels er dette ikke muligt umiddelbart, og dels er det håbet, at de kan inspirere til videre kritisk refleksion over, hvad det er for en tankeform og begrebsdiskurs, der fremover må udvikles for en duelig løsning af problemer.

For en, nærmest eksemplarisk, kritik af denne artikel, se Ejvind Risgaard: "Lyksalighed?!", Forum Kritisk Psykologi nr.6-7, 1990.

[2] De andre metoder - eller snarere `metodologier` - er standpunktsrelatering og transsocial relatering, jvf. W.F.Haug: "Bestimmte Negation", Das Argument nr.74/1972 - oversat til dansk i Philosopfia nr.1-2-3, 1979.

[3] Jvf. s.45 i W.F.Haug: "Vorlesung zur Einführung ins Kapital", Pahl-Rugenstein 1976.

[4] S.193 i MEW 23 / s.303 i Karl Marx 70, Kapitalen, 1.bog 2, hvor der står: "Arbejdsprocessens elementære momenter er 1. den formålsrettede aktivitet eller arbejdet selv, 2. arbejdsgenstanden og 3. arbejdsmidlerne (arbejdsredskaberne)".

[5] Kapitalen er sit eget formål og motiv = ikke-duelig-arbejdsvirksomhed.

[6] Det gælder særligt Osterkamps rekonstruktionsarbejde i "Motivationsforschung I og II", Campus 1975 og 76, men også Holzkamps i "Grundlegung der Psychologie", Campus 1983.

[7] For udledningsgrundlaget, se undertegnede i "Terapi, samfundsform, subjektivitet", KUA 1986, samt kapitel 6 i Kompendium 1.