Fra: Kalle [kallebm@mail.dk]
Sendt: 4. januar 2010 20:08
Til: 'ombudsmanden@ombudsmanden.dk'
Emne: 2010-01-05 Vedr. Gaderummet, J.nr.: 2007-4165-000. Anmodning om genoptagelse.doc

Vedhæftede filer: 2010-01-05 Gaderummet Kalle til Ombudsmanden. Anmodning om genoptagelse. Underskrevet.pdf; Bilag 1.2008-04-22 Svar fra Folketingets Ombudsmand.pdf; Bilag 2. 2008-06-20 Koebenhavns Byret. Udskrift fra retsbogen.pdf; Bilag 3. 2009-07-01 Statsforvaltningen i Hovedstaden. Vedr. Gaderummet. Ingen ulovligheder.pdf; Bilag 5. 2007-08-17 Gaderummet. AAbent brev til Socialforvaltningen vedr psykisk syge boere.pdf; Bilag 6. 2007-09-05 Koebenhavns Kommune. Besvarelse af spoergsmaal.pdf; Bilag 7. 2008-01-09 Socialforvaltningen. Svar til Gaderummet paa klage modtaget via ombudsmanden.pdf; Bilag 8. 2007-08-17 TV2 Lorry. Klip med Mikkel Warming. Balladen om Gaderummet .wmv; Bliag 4. 2007-05-02 Socialudvalget. Beslutningsprotokol om Gaderummet.pdf
underskrevet klage vedhæftet som pdf-dokument

 

Folketingets Ombudsmand

Gammeltorv 22

1457 København K

ombudsmanden@ombudsmanden.dk

 

Sendes også med post

 

5.januar 2010

 

Vedr. Gaderummet, J.nr.: 2007-4165-000,

 

Angående tidligere klage til Ombudsmanden og manglende svar grundet retsmæssig afløsning via fogedsag.

Genfremsættelse af klagen, med præcisering.

 

Undertegnede m.fl. har tidligere kontaktet Ombudsmanden grundet kritisable forhold ifm. Københavns Kommunes Socialudvalgs afvikling af den selvejende institution Gaderummet-Regnbuen. Vi mente ikke vi blev hørt af kommunen.

 

Ombudsmanden udvirkede dengang, at Københavns Kommune svarede på vores kritik, men da svarene ikke var tilfredsstillende, bad vi gennem endnu en præcisering af vores klagepunkter, Ombudsmanden udtale sin stilling til kommunens afvikling af Gaderummet. Men lige efterfølgende gik Kommunen i retten, hvorfor Ombudsmanden meddelte os:

 

”Ombudsmandens virksomhed omfatter ikke domstolene, herunder fogedretten (§ 7, stk. 2, i lov nr. 473 af 12. juni 1996 om Folketingets Ombudsmand). Som følge heraf behandler jeg normalt heller ikke sager eller spørgsmål der er under behandling ved domstolene.

Hvis fogedretten ikke kan tage stilling til dine indsigelser, henviser jeg dig til at vende tilbage og i den forbindelse præcist redegøre for hvilke forhold du ønsker at jeg skal tage stilling til. Jeg vil til den tid tage stilling til om jeg kan og vil foretage mig noget i anledning af din fornyede henvendelse.

Jeg foretager mig på det foreliggende grundlag ikke mere i sagen om Gade Rummet” (Bilag 1. 2008-04-22 Ombudsmanden til Gaderummet om Københavns Kommunes lukning af Gaderummet).

 

Fogedsagen er i dag afviklet. Gaderummet tabte den. Fogedsagen omhandlede alene spørgsmålet om udsættelse af vores lokaler, og ikke selv sagen om vores lukning, og kommunens behandling af os, som vi klager til Ombudsmanden over (Jf. s.23 i Bilag 2. 2008-06-20 Københavns Byret. Udskrift fra retsbogen

 

Gaderummet havde allerede da – grundet Ombudsmandens udtræden og grundet det akutte – rettet henvendelse til Statsforvaltningen med sin sag, men Statsforvaltningen fandt efterfølgende ikke grund til udtale af kritik af Københavns Kommune, jf. Bilag 3, 2009-07-01 Statsforvaltningen Hovedstaden. Vedr. Gaderummet. Gaderummet har diskuteret dette svar, og finder det på ingen måde fyldestgørende og retvisende for afviklingen af Gaderummet, da det heller ikke besvarer den kritik, som Gaderummet tidligere via Ombudsmanden, har rettet mod Københavns Kommune, men som endnu ikke er besvaret.

 

Jeg forstår svaret fra Statsforvaltningen af 2009-07-01, således, at afvisningen af vores klage begrundes gennem to forhold:

1. at der ikke kan udsættes noget på den egentlige tilsynsmyndighed

2. at tilsynsrapporten er sendt til bestyrelsen efterfølgende til høring

I begge forhold vægter Statsforvaltningen, at kommunen ”har vide rammer” for afgørelsen, også for vægtningen af vurderingen af forskellige oplysninger, men ”så længe der lægges vægt på saglige forhold” (citat fra Statsforvaltningen, s.12-13 i Bilag 3).

 

I udpegningen af de i Gaderummet ”psykisk syge, en stærkt psykisk syg og en alvorlig psykisk syg”, som er den centrale kerne i Gaderummets sag, er der intet sagligt belæg og kriterium fra kommunens side omkring noget fejlbehandlet eller manglende psykiatrisk bevågenhed fra Gaderummets side.

 

Gaderummet har fra sin start rettet ønske om identificering af de udpegede ”psykisk syge”, men fik ingen tilbagemelding eller dialog, trods det var alvorlige anklager om svigt og tillidsbrud mod de påståede syge.

 

Alligevel 4 måneder senere, så indgår det i beslutningsgrundlaget for lukningen af Gaderummet, som det centrale, jf: ”Gaderummet har endvidere i et brev af 18. april 2007 til Socialforvaltningen som svar på Hvidovre Hospitals henvendelse om samarbejdsproblemer, rettet angreb mod overlæge Henrik Rindom. Dette bestyrker forvaltningen i, at Gaderummet med den nuværende ledelse ikke vil være i stand til at etablere et godt samarbejde med behandlingspsykiatrien”, (Jf. s.2 i Bilag 4, Beslutningsprotokollen 2.maj 2007, ordinært møde, Socialudvalget Københavns Kommune).

 

Dette forhold – det psykiatriske forhold - er ikke belyst i vores sag af kommunen. Samme Rindom er med fra start til slut. De unge der påstås at skulle være svigtede, vanrøgtede eller andet, er behandlet efter gældende forskrifterne af Gaderummet, uden bemærkning fra samme Rindom, og var de egentlig også ”psykisk syge” som hævdet, og var de også fejlbehandlet? Derfor er identifikationen afgørende, da det såkaldte eller påståede svigt da vil findes til anden side, men ikke omkring de psykisk syge i Gaderummet. Og billedet udtrykt, at der ”rettes psykiater frem for psykolog”.

 

Tidligere spørgsmål til Socialforvaltningen:

 

Jeg har tidligere stillet følgende konkrete spørgsmål til forvaltningen. Forvaltningens svar, der er nedenfor, afviser svar herpå.

 

”Gaderummet skal derfor igen bede om, at de omtalte to ”svært/alvorlig psykisk syge”, som Tilsynet ”observerer” i Gaderummet, og som jeg skulle have forsømt ved at fratage dem deres lægeordinerede medicin, at disse personer identificeres overfor mig, da det er mit behandleransvar der beklikkes, og hvor jeg uden svar ikke kan handle på de påpegede eventuelle problematiske forhold – og/eller begrunde at der ikke er gjort fejl. Påstanden om fejl ud i det vanrøgtede er i vidt omfang i offentligheden blevet brugt til at lukke Gaderummet, og så tvivl om mine motiver og færdigheder til mit arbejde.

Det jeg anmoder om er følgende:

                                     1. Kommunens bekræftelse på, at man har modtaget Gaderummets indsigelser og korrektioner til Socialforvaltningens udkast til socialfaglig tilsynsrapport 2006.

                                     2. Hvorledes disse indsigelser og korrektioner er blevet behandlet af forvaltningen, herunder om forvaltningen har søgt at få afklaret de divergerende opfattelser/udsagn. Hvis forvaltningen ikke har fundet grundlag for at afklare denne betydningsfulde usikkerhed om, hvad de faktiske forhold var, skal jeg anmode om en begrundelse herfor.

                                     3. Aktindsigt i de akter, der omhandler Tilsynets interview og grundlaget for vurdering af samtalen med de to unge, der opholdt sig i Gaderummet under Tilsynets besøg.

                                     4. Navnene på de to unge mennesker, der blev interviewet, og som skulle være henholdsvis ”svært psykisk syg” og ”alvorlig psykisk syg”

(Bilag 5, 2007-08-17 Gaderummet til Socialforvaltningen om vedr. de psykisk syge boere”).

 

Svar 1 fra Forvaltningen:

 

”Forvaltningen stiller sig helt uforstående over for ovenstående kritikpunkt. Det er naturligvis en særdeles relevant oplysning i forbindelse med tilsynsbesøget, at tilsynet taler med to unge, som de vurderer som psykisk syge. De pågældende er i beskrivelsen anonymiseret så de ikke er genkendelige, hvilket er normal praksis i forbindelse med tilsynsbesøg. Det kan i øvrigt oplyses, at de pågældende tilsynsmedarbejdere har mange års erfaring inden for behandlingspsykiatrien og det socialpsykiatriske område” (s.4 i Bilag 6, 2007-09-05 Københavns Kommune. Besvarelse af spørgsmål).

 

Svar 2 fra Socialforvaltningen:

”At de unge i tilsynsrapporten er anonymiseret, så de ikke er genkendelige, er i overensstemmelse med almindelig anstændig praksis. Af samme grund kan forvaltningen naturligvis heller ikke efterfølgende give oplysninger om de pågældendes identitet. I øvrigt spørger tilsynet aldrig efter navn ved samtale med brugere” (Bilag 7, 2008-01-09 Socialforvaltningen. Svar til Gaderummet på klage modtaget via 0ombudsmanden).

Jeg mener at kommunen dækker over noget, der ikke er retvisende. Og at der i dette centrale tilfælde, drejer sig om et usagligt kriterium respektive inhabilt kriterium. Dette er muligvis grunden til at den ene og den anden psykiske syge, blev til endnu flere såkaldt psykisk syge, som Socialudvalgsmedlemmer og Socialborgmester gik offentligt frem med, for når der intet konkret var – ellers havde man måttet skride til handling - måtte det opfindes uden for dagsorden.

 

Socialborgmesteren sagde følgende d.17.august 2007 i TV2Lorry:

”Problemet med den nuværende leder er, at det lidt har været russisk roulette. Det er gået rigtigt godt i mange tilfælde, men når det går galt, går det rigtigt galt, og vi har konkrete eksempler på unge som er blevet frarådet at tage deres medicin, som kan være endt i et massivt hashmisbrug, uden at der er blevet grebet ind”

(TV2Lorry 17.august 2007. Balladen om Gaderummet. Bilag 8. Mikkel Warmings udtalelser er vedhæftet,  hele udsendelsen her: http://tv2lorry.dk/moduler/nyheder/showregvideo.asp?dato=17-08-2007&cID=1&vId=379245).

Lignende udtalelser er også gengivet andre steder.

 

Dette forhold som Socialborgmesteren udtaler sig om, at der er konkrete eksempler på unge, har vi ikke fået oplyst, men bekræfter altså at kommunen har kendskab til sådan, uden at undertegnede eller andre ansatte i Gaderummet, har fået kendskab til det – ingen henvendelse, kontakt eller høring i forhold til de pågældende konkrete unge, som skulle være vanrøgtet - og som lægges til grund for lukning. Jeg mener ikke det kan være rigtigt at vi/Gaderummet lukkes på grundlagt af nogen ”konkrete unge”, som vi ikke kan få identificeret, få noget at vide om, eller få lov at kommentere på, hverken de oprindelige to ”stærkt psykisk syg og alvorlig psykisk syg”, som heller ikke selv får mulighed for at blive hørt, trods at der er konkrete ønsker herom. Vi er lukket på noget vi ikke ved hvad er, og som vi på 3. år ikke kan få oplyst, og vi forstår ikke det kan være så svært for kommunen, at fremlægge da saglige ”beviser”, når de hævder at være i besiddelse af sådanne.

 

 

Jeg vil derfor gerne have svar på hvem de påståede ”psykisk syge”, og hvori jeg i mit faglige virke har fejlet? Både de pågældende personer og jeg lever stadig, og synes ikke helt, det er gået rigtigt for sig, og er rimeligt belastet af forholdet. Og vi er her alle stadig til nærmere identifikation.

 

 

Med venlig hilsen

 

Gaderummet

Kalle Birck-Madsen

Bogtrykkervej 25, st. th.

2400 København NV.

kallebm@mail.dk

Mob. 2487 9126