Hej Eva og Steen

 

Jeg har kigget på det fremsendte, og mine forslag til ændringer er sat ind. Har markeret med gult, hvor der er en tilføjelse (eller noget til diskussion), og med pink, hvad der så skal ud. Det er ikke ret meget. Kommentarer er med gråt.

 

Nederst/bagerst har jeg har skrevet nogle overvejelser omkring underteksten og formålet, der er sprunget ud af det. Her ->

 

Bedste hils

Kalle

 

 

 

Referat fra den stiftende generalforsamling for foreningen HELLEBRO – Helle for unge hjemløse (på Ellebro), den XX. XXX 2015:

 

 

Dagsorden:

 

 1)             Valg af dirigent

 2)             Valg af referent

 3)             Redegørelse for baggrunden for foreningens stiftelse

 4)             Forslag til vedtægter

 5)             Forslag til kontingent

 6)             Udpegning af formand for bestyrelsen

 7)             Valg af foreningens bestyrelse

 8)             Valg af revisor

 9)             Eventuelt

 

Ad 1:

Som dirigent valgtes Eva Riedel.

 

Ad 2:

Som referent valgtes Eva Riedel.

(Samme person kan ikke være dirigent og referent. Så kan lovligheden af mødet betvivles.)

 

Ad 3:

Antallet af unge hjemløse er markant stigende.

Som konsekvens heraf ønsker foreningen at skabe en platform for frivillige, hjælpeorganisationer, Københavns kommune, Aberdeen og andre interessenter, for at hjælpe unge hjemløse på Haydnsvej 2, 3.sal.

HELLEBRO er et værested/aktivitetshus med udstrakt brugerindflydelse og plads til op til 150 brugere.

Aberdeen, er udlejer af lejemålet, og har doneret 2 års lejefrihed fra marts 2015 til marts 2017. Inden for denne periode skal foreningen arbejde på at skabe en selvbærende økonomi baseret på fondsmidler til den fælles drift og til de enkelte aktiviteter.

 

Enkeltpersoner og organisationer kan søge penge til aktiviteter i huset, men det skal konfirmeres med huset, at man gør det, og hvad det kommer til at betyde.

 

Ad 4:

Foreningens vedtægter blev godkendt.

 

Ad 5:

Forsamlingen fastsatte kontingentet til kr. 100 årligt for et medlemskab af foreningen.

 

Ad 6:

Eva Riedel blev af Aberdeen Asset Management A/S udpeget som formand for bestyrelsen.

 

Som menige medlemmer af bestyrelsen valgtes ved skriftlig afstemning:

 

 **

 

Som suppleanter:

 

 **

 

Ad 7:

 

**, valgt som revisor.

 

Ad 8:

Intet.

 

 

 

 

 


 

 

 

Vedtægter for foreningen HELLEBRO

 

§ 1. Navn og tilhørsforhold

Foreningens navn er: HELLEBRO – Helle for unge hjemløse på Ellebro

 

Foreningens hjemsted er Københavns Kommune

 

§ 2. Formål

 

1. Foreningen HELLEBROs formål er at give rum og yde støtte til hjemløse unge.

Eller

2 .Foreningen formål er at give rum og yde støtte til unge hjemløse, herunder unge i sårbare og udsatte positioner. 

 

ønsker at støtte og fremme [*].

 

§ 3. Organisation

 

Foreningen HELLEBROS overordnede ledelse er generalforsamlingen, som består af medlemmer med gyldigt medlemsbevis.

 

Formanden for foreningen udpeges af Aberdeen Asset Management A/S. Ved foreningens stiftelse har Aberdeen Asset Management A/S udpeget Eva Riedel som formand. Aberdeen Asset Management kan ved meddelelse til den øvrige bestyrelse udskifte formanden.

 

Ud over formanden består bestyrelsen af et medlem fra SAND og et medlem fra Gaderummet og to menige medlemmer som vælges af generalforsamlingen.

 

Generalforsamlingen vælger herudover:

 • 2 suppleanter for de menige medlemmer af bestyrelsen

 • 1 revisor

 

Valg af bestyrelsens menige medlemmer sker for en periode på 2 år. Revisor og suppleanter er på valg hvert år.

 

§ 4. Generalforsamlingen

 

Bestyrelsen indkalder generalforsamlingen med mindst 14 dages varsel gennem foreningens eget blad, ved brev eller annoncering i dagspressen.

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af marts måned.

Dagsorden for ordinær generalforsamling skal indeholde følgende punkter:

 

 1. Valg af dirigent

 2. Formandens beretning

 3. Fremlæggelse af regnskab, budget og kontingent

 4. Indkomne forslag. (Forslag skal være modtaget på sekretariatet senest en uge før generalforsamlingen).

 5. Valg (Jf. § 3)

 6. Eventuelt

 

§ 5. Foreningens HELLEBROS bestyrelse

 

Foreningen HELLEBROS daglige ledelse forestås af bestyrelsen (Jf. § 3).

Bestyrelsens formand er udpeget af Aberdeen Asset Management A/S, og de øvrige medlemmer af bestyrelsen konstituerer sig selv som næstformand og kasserer. Bestyrelsen uddelegerer den daglige drift til en daglig leder.

Bestyrelsen udarbejder husregler, regnskab og budget.

 

(Brugerstyringen fjernes helt ved at lægge også udarbejdelsen af husregler op i bestyrelsen. Bestyrelsen har alligevel det sidste ord! Jeg synes mere det hører hjemme i et repræsentantskab for de organisationer, som er der i det daglige arbejde.

Nu er et repræsentantskab af organisationer og for enkeltpersoner ikke specificeret i vedtægterne, men skal det, kan det gøres med følgende formulering:

Bestyrelsen arbejder for, at organisationerne i huset, med brugerne, indgår i et repræsentantskab, som kan fremme forslag til behandling i bestyrelsen, og som bestyrelsen omvendt kan rådføre sig med i beslutningsprocesser. Repræsentantskabets første opgave, er at udarbejde forslag til hussorden. )

 

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

 

Bestyrelsen kan sammensætte samarbejdsgrupper af medlemmer, der kan fungere som idéudviklingsforum for foreningen.

 

Tegningsret for foreningen har formanden i forening med et andet bestyrelsesmedlem.

 

 

 § 6. Medlemskab

 

Som medlem kan enhver optages, som tilslutter sig (har interesse i at støtte) foreningens formål. Medlemskab løber (er bindende) for et år ad gangen.

 

§ 7. Kontingent/finansiering

 

De årlige kontingenter godkendes af generalforsamlingen.

 

Foreningen HELLEBRO søges herudover finansieret ved sponsorstøtte samt bidrag for offentlige/private virksomheder, fonde, øvrige foreninger/institutioner og private personer.

 

§ 8. Vedtægtsændringer

 

Vedtægtsændringer kræver et flertal på ¾ af generalforsamlingens fremmødte medlemmer samt godkendelse fra Aberdeen Asset Management A/S.

 

§ 9. Ekstraordinær generalforsamling

 

Indkaldelse sker, hvis et flertal af bestyrelsen ønsker det.

 

Indkaldelse sker, hvis 1/3 af medlemmerne ønsker det.

 

Indkaldelse sker under samme betingelser, som anført i §4.

 

Dagsorden skal motiveres.

 

§ 10. Regnskab

 

Regnskabsåret for Foreningen HELLEBRO er kalenderåret.

 

§ 11. Opløsning

 

Opløsning af foreningen kræver godkendelse fra Aberdeen Asset Management A/S samt et flertal på ¾ af generalforsamlingens eller den ekstraordinære generalforsamlings fremmødte medlemmer.

 

Opløsningen skal herefter godkendes på en efterfølgende ekstraordinær generalforsamling.

 

Ved opløsning af foreningen skal foreningens midler overdrages til almennyttige formål.

 

 

Foreningen HELLEBRO er stiftet på generalforsamling afholdt den xx. xxx 2015.

 

 

 

 (Bestyrelsesmedlemmernes underskrifter)

 

 

 

 

Kommentarer:

 

Jeg synes vi er nødt til at snakke mere om underteksten til HELLEBRO, altså præciseringen af formålet om at ”hjælpe unge hjemløse”. Det er også spørgsmålet om husets identitet, og hvorigennem unge hjemløse får øje på os, og støtter uden om os, får lyst til at støtte huset. Det er også igennem denne, at menneskene i huset, dels griber hinanden, dels udkæmpet konflikter om vejene frem, samt om hvordan problemer skal løses, og om de hører hjemme i huset eller ikke.

 

Her er de undertekster, der skal følge navnet HELLEBRO, som jeg har kunnet finde. Jeg ved ikke alle forslag, der kom på Åbent Hus, men de er at tilføje. Snakken herom optager mange, så jeg synes det er vigtigt, at alle kan blive hørt og vi får snakket om det.

 

-         Helle for unge hjemløse

-         Sted for hjemløse og udsatte unge

-         Dag og fristed for unge hjemløse

-         Være og aktivitetssted for unge hjemløse

-         Fristed for udsatte og hjemløse unge

-         Helle og fristed for udsatte og unge hjemløse

 

Jeg er selv i tvivl om, hvad der er den bedste undertekst, måske er den ikke kreeret endnu.

Den kan gøres med neutrale ord, for ikke at skubbe nogen væk – men kan dermed også blive svær at fylde ud - eller den kan gøres med kant, så det er tydeligt, hvad det er man vil arbejde for, og hvordan.

 

Kigger jeg på forslagene ud fra det økonomiske aspekt, at gøre sig selvbærende indenfor en 2 årig periode, så har jeg svært ved at se tilstrækkelige støttemuligheder, hvis det kun omhandler ”unge hjemløse”.

Jeg skriver her ud fra tidligere erfaringer, hvor jeg i årtier har søgt mange fonde, og været heldig. Men de senere års udvikling, har også betydet færre fonde med færre midler, inden for det sociale område. ”Unge hjemløse” er ikke et sesam-ord, der bare åbner for støttemuligheder, på lang sigt.

Jeg kan håbe, at jeg tager fejl, men hvad er andres erfaringer og forestillinger her?

 

Så hvis ord som ”udsat”, ”sårbar” eller lignende kan komme ind som præcisering af ”unge hjemløse”, snævres støttemulighederne ikke ind, men udvides.

Dette er så min forestilling pt., og bunder i, at perioden før hjemløsheden, og tiden efter, og hvor længe man er hjemløs, er meget forskellig fra ung til ung. Og det er en proces, hvor hjemløshed i de fleste tilfælde, også medfører store social og psykiske belastninger, og tit forskellige institutionstilknytninger. Løsningen af hjemløshed er typisk heller ikke bare en bolig! Men det kan være en start. Det at komme væk fra gaden, er alt anden end en nem proces. Og det er arbejdet hermed, om og hvordan det lykkes med de enkelte unge, at huset vil blive vurderet støtteværdigt, brugbart for den enkelte mm. – eller ikke.

 

De samme overvejelser må gøres på ord, der skal præcisere stedet. Ord som ”sted”, ”dagsted”, ”aktivitetssted”, ”fristed” og ”helle” slår forskellige associationer an, hvor et og samme ord for nogen er positivt ladet, men negativt ladet for andre. I Gaderummets tilfælde brugte vi ordet ”fristed”, men det gik kun fordi det blev knyttet til ”socialpsykologisk”, som begreb for den faglige måde arbejdet med de unge blev grebet an på. Det blev til gengæld en stærk alliance! 

 

En tredje akse hvad angår præcisering af formålet, er overvejelser over husets indlejring i lokalområdet, og hvordan dette er benævnt. Hvad kan huset bidrage med, og hvad kan vi invitere til?

Jeg er heller ikke her afklaret på, hvad jeg synes vil være bedst at komme fra start med. Og det kræver egentligt også en analyse af vores lokalområde, som vi ikke endnu har gjort. Men vi skal være klar over, hvad det er vi signalerer, eller vil signalere.

 

I starten har vi ikke praksis at falde tilbage på, kun vores intentioner og ord om dét, vi gerne vil skabe. Derfor er ord lidt vigtige lige nu, og at vi ved hvad hinanden snakker om, når de forskellige ord bruges.

 

Kalle