Socialpsykologisk fristed for udstødte unge

Gaderummet, Rådmandsgade 60
2200 København N; Tlf.3581 5555
www.gaderummet.dk
info@gaderummet.dk

Alt om presse og Socialudvalg

Gaderummets bestyrelse
Preben Brandt, dr.med.
Formand for Rådet for Socialt Udsatte
mob.4028 2186, pb@udenfor.dk

Line Lerche Mørck, lektor i psykologi DPU
Janus Malcolm Pedersen, advokat
Maya Thisted, medarbejderrepræsentant ekstern lektor
Peter Hauerslev, medarbejderrepræsentant
Anton A. Jørgensen, boer-repræsentant
Peter Mosegaard, brugerrepræsentant
mob.2276 2112 petermosegaard@gmail.com

Elektronisk brev:

11. februar 2008

Kære Fonde, kære fond

En fælleshenvendelse vedr. Gaderummet. Et nyt paradigme i socialpolitik under heftig nedskydning. Akut anmodning.

Gaderummet har tidligere søgt Deres fond om midler til fortsættelse af vores socialpsykologiske arbejde med udstødte unge. Men hvortil De ikke hidtil har kunnet støtte. Vi håber med denne henvendelse, at De vil revurdere vores arbejde med Gaderummet, og at Deres situation gør det muligt for Dem at støtte os denne gang.

Trods at Gaderummet er kommet i et stort modsætningsforhold til Socialudvalget i Københavns Kommune – som aktuelt på 9.ende måned indefryser Gaderummets midler fra Socialministeriet - mener vi stadig, at Gaderummet har et nyt relevant fagligt koncept for ungearbejde med de mest vanskellige unge i en enhver generation.

Fonde fra mange forskellige sider har også været positiv overfor vores arbejde, men har også ønsket at konflikten med kommunen først skulle løses. Vi håber at De kan revurdere dette, da striden kerne er kommunens pålæg om principiel tvangsmedicinering af unge i Gaderummet, dvs. tvangsmedicinering uden for det psykiatriske hospitals rammer – et pålæg vi mener er klart retsstridigt. Folketingets Ombudsmand er også inde i vores sag.

Den aktuelle strid med Socialudvalget, og al den mudder der herfra er kastet på Gaderummet, fordi det ikke vil rette sig ind efter retsstridig praksis, passer desværre ind i billedet af en faglig konflikt, hvor psykiatrien presser på for at stadfæste sit hidtidige område og samtidig udvide med generel medicinering af en ny gruppe i samfundet.

De aktuelle skandaler på kommunens bosteder

Det ses aktuelt gennem den nærmest endeløse række af skandaler i Københavns Kommune over årelang overmedicinering, ulovlig magtanvendelse og nedværdigende tale til brugere af kommunens støttede bosteder. Samme psykiater, der her forsvarer at det ikke er til at undgå fejl, ”for sådan er virkeligheden”, var Gaderummets psykiatriske konsulent, indtil han marts 2007 meddelte kommunen, at han ikke fik opbakning til udvidet medicinske praksis i Gaderummet – hvorefter at kommunen maj 2007 smækkede pengekassen i. Jf. debatindlæg i Jyllands Posten 1.oktober 2007. Den katastrofale lukning v/ Kalle.

Fra Gaderummets side er det derimod blevet tydeligt, at det ikke er det medicinske, men derimod det socialpsykologiske der skal opprioriteres, hvis de pågældende unge skal have mulighed for at udvikle et selvbærende liv.

Se TV2 Nyhederne fredag d.8.februar: Kommunen chikanerer værested, samt vores kronik i Jyllands Posten d.6.februar 2008: Sagen om den ulovlige lukning af Gaderummet.

Et nyt paradigme: det socialpsykologiske

Gaderummet har udviklet et nyt paradigme til den eksisterende social- og psykiatripolitik, hvad angår unge der både udstødes af samfundet, men også af deres egne sociale sammenhænge eller af hinanden. Det angår de unge der havner i bander, prostitution, stofmisbrug og kriminalitet, og som efterfølgende samles op af kriminalforsorgen og psykiatrien. De fleste, mere end 80 %, vender efter straf og behandling tilbage til deres oprindelige miljø eller til gaden. Givne samfundskonturer synes at have meget lille indflydelse på, om det lykkes at få flere eller færre tilbage til et almindeligt selvbærende liv. Det afgørende synes at være, om der er specifikke sociale og behandlingsmæssige tilbud til de unge, hvor de kan involvere sig på udviklende måde.

Gaderummet har en mere end 20 år gammel historie, med udgangspunkt i gratis psykologisk rådgivning og anden hjælp for mindrebemidlede unge, der er havnet i krise og nød. De sidste 12 år er arbejdet blevet afviklet gennem et døgnåbent være- og bosted med fri tilgang til psykologisk og social hjælp. Vores resultater er, at unge i 4 ud af 5 ”håbløse” tilfælde retter sig op, og både får et selvbærende og et aktivt liv.

Gaderummet har formået at nå unge i gruppen af alvorligt udstødte unge, som det ellers ikke nogen steder har været muligt at nå med resultater til følge. De findes i vores lokaler, og vil – modsat da de var på gaden – gerne indgå i vilkår, der kan give dem et liv. Det er de samme unge, der på gaden skyr socialarbejdere og sundhedspersonale – men som i Gaderummet er med til at åbne dørene for sundhedspersonale, når de med jævne mellemrum har brug for kontakt med dem. Sandelig den omvendte verden.

Gaderummet er ikke kommet sovende til sine resultater. Det har arbejdet målrettet med udvikling af løsninger for restgruppen af unge, som ellers i tidlig alder havner på pension eller som aldrig kommer ind på arbejdsmarkedet. Og vi finder også at det er lykkedes at udvikle et videnskabeligt koncept for arbejdet. Se til eksempel:

-         Forelæsninger DPU. Marginalisering og psykiske forstyrrelser, efterår 2007

-         Økonomien og de faglige udfordringer, artikel november 2006

-         Projekt Indre Lænke – en undersøgelse af social fastlåsthed blandt marginaliserede unge. Forskningsprojekt, september 2006

-         Socialpsykologisk fristed for udstødte unge, marts 2005

Kommunal opprioritering af medicinsk psykiatrisk tvangsbehandling

Gaderummet har vist, at det er muligt at arbejde med gruppen af stærkt udstødte unge. De unge søger frivilligt vores arbejde, og samtidig bidrager de unge med omsorg, støtte og ansvar overfor hinanden, overfor huset og overfor Gaderummets lokalkvarter.

Men Socialforvaltningen har fået en idé: Gaderummet skal ændres til et ordinært socialpædagogisk sted, hvor medicin bruges i stedet for social og psykologisk hjælp. Samtidig skal tilgangen fra gaden fjernes. Kun visiterede unge kan komme indenfor, ud fra en i forvejen fastsat åbningstid. Ingen af Gaderummets nuværende unge, tidligere unge eller kommende unge vil kunne bruge et sådant Gaderum til noget: De gamle og nye brugere står til at falde tilbage til det oprindelige liv på gaden. Det kan brugerne også selv læse sig til, og de har med Gaderummet som deres eneste sted også handlet i konflikten.

Velfærdsministeriet

Gaderummets midler kommer fra Sats-puljen i Socialministeriet/Velfærdsministeriet. Midlerne administreres af kommunen, som også skal føre tilsyn med arbejdet. Gaderummets sag starter med et sådant tilsyn sommeren 2006. Tilsynet syner et velfungerende hus og arbejde, men formår med sine efterfølgende udokumenterede påbud samtidig at fjerne al behandlingsindsats i Gaderummet, samt afskaffe Gaderummets åbne dør, under henvisning til, at Gaderummet ikke lever op til god psykiatrisk standart, hvor psykisk syge unge skal have påtvungen medicinsk behandling.

Fra Gaderummets side mener vi, at vi klart lever op til vores ansvar, og mere til. Og at kommunens krav er lovstridig, da der ikke er lovhjemmel til ”ambulant tvang”, dvs. tvangsmedicinering uden for det psykiatriske hospitals rammer. Desuden er Gaderummet oprindeligt godkendt til også at være et medicinfrit alternativ for de unge, der ikke ønsker eller ikke kan profitere af medicinsk psykiatrisk behandling. I Gaderummet hæfter vi os ved, at Socialudvalget begår aftalebrud overfor Socialministeriet/Velfærdsministeriet, og at vi derfor har relevant mulighed for at få omgjort kommunens beslutning. Det vil tage lidt tid, men det forudsætter også at Gaderummet kan fortsætte sit arbejde – hvilket vi ikke kan uden økonomiske midler – da vi ellers ikke kan gøre krav på at få vores midler tilbage. Det er til at komme igennem dette skarpe hjørne, at vi tillader os at forstyrre Dem med en ansøgning.

Her står striden i dag

Kommunen har senest sat fogeden på os, efter først i 9 måneder at have forsøgt at skræmme os ud af huset, både brugere og personale. Men kommunen vil tabe sin sag, da dets tilsynsrapport – som vi søges lukket på – er lovstridig, og samtidig udtrykker et aftalebrud i forhold til oprindelige godkendelsesskrivelse. Men kommunen har en økonomisk magt, som Gaderummet slet ikke har.

En paradigmekonflikt

Vi mener at det er en paradigmekonflikt, som Gaderummet er havnet i. Og at en fjernelse af Gaderummets åbne arbejde, blot betyder at en ny gruppe i samfundet, udstødte unge, vil blive taklet med medicinsk behandling og pædagogisk overvågning, trods at dette fortsat vil ødelægge deres liv med livslang behandling og nødvendig social systemstøtte til følge.

Fondsstøtter i 2007 og 2008

Ulla og Frode Nielsens Fond: Støtte til Gaderumme, januar 2008

Susi og Peter Robinsohns Fond: Støtte til Gaderummet, december 2007

Ulla og Frode Nielsens Fond: Støtte til Gaderummet, september 2007

BG-Fonden: Fadderskab til Gaderummet, januar 2007

 
Link for al økonomi og revision
 
Med venlig hilsen

Gaderummet v/

Kalle Birck-Madsen, mob.2487 9126.

Peter Mosegaard, mob.2276 2112

SE.nr.1819 4279.  Og bank: Arbejdernes Landsbank reg.5361,kontonr.0415718; samt:

Danske Bank reg.0274, kontonr.0766399.