Gaderummet – Regnbuen     Socialpsykologisk fristed for udstødte unge                      Tlf. 3537 4735

Nørrebrogade 56, Baghuset, 4.&5.sal                                                     E-mail: socpsyk@post6.tele.dk

2200 København N.                                  www.gaderummet.dk                                                    Fax. 3537 4736

Nyhedsbrev december 2003

 

Side 1: Situationsbeskrivelse, generalforsamlingsindkaldelse, arbejdsmøder, jul og økonomi.

Side 2-3: Beslutningen i Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen d.12.november 2003

Side 4: Til alle støtter af Gaderummet: TAK!

 

 

Situationsbeskrivelse.

Gaderummet står overfor et skarpt hjørne mht. fortsættelse. For at kunne fortsætte de næste 2 år, og videre frem, og få udløst midler til arbejdet fra Kommunen og Socialministeriet, skal stedet etablere sig som en selvejende institution, og lige så skal der realiseres nogle krav til arbejdet, dets stand og afrapportering, i en lovlig og anvendelig bolig, som endnu ikke er fundet, og dette indenfor en tidsfrist af 1.februar 2004.

Det er en bevægelse fra rendestenshøjde til ……?

Vi er langt fremme i denne proces, og kravene synes også mulige at realisere, hvis noget relevant boligmæssigt falder på plads. Men det er også en proces, der skal medtænke at stedet ikke taber sin brugergruppeflade og dennes perspektiver af syne, men udvikler den mod større individuel handleevne hos de enkelte. Det er en proces, som ikke altid lykkes: enten tabes personerne eller personerne taber kontrollen over institutionen. Og frem for en ”løftet organisation”, der ved deltagelse kaster flere handlemuligheder fra sig til de enkelte, til reel samfundsmæssiggørelse og behovsbefrielse, fås en etableret institution, der på et kollektivt niveau kan mindre end den oprindelige.

Invitation til arbejdsmøder torsdage klokken 17-19.

Spørgsmålet er derfor også, hvordan et ”løftet gaderum”, skal se ud, og ikke kun hvordan kommunens krav tilgodeses. Alle pip, totalteater, ytringer, erfaringer eller deltagelse er velkomne og kærkomne, på alle tidspunkter, men torsdage kl.17-19 vil vi prøve at få dem diskuteret sammen, til handling. Der er folkekøkken efter mødet, ligesom hver tirsdag og de 2 sidste mandage i måneden. Torsdagen den 22. januar er mødet Gaderummets generalforsamling. Informationer om møderne og om processen med kommunen kan ses på www.gaderummet.dk under ”Nyheder” og ”Torsdagsmøder”.

Generalforsamlingsindkaldelse.

Til medlemmer af Gaderummet. Du inviteres hermed til

Ordinær Generalforsamling i Gaderummet Torsdag den 22. januar 2004, kl. 17.00 –

og til ekstraordinær Generalforsamling torsdag d.29.januar 2004, kl.17.00

Dagsordenen er ifølge vedtægterne:

1. Valg af ordstyrer og referent.

2. Bestyrelsens beretning over det forløbne år.

3. Forelæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab.

4. Fastlæggelse af kontingent for den kommende periode.

5. Punkt til behandling: Bestyrelsen foreslår, at foreningen nedlægges og dets værdier overføres til den nye selvejende institution Gaderummet-Regnbuen.

6. Indkomne forslag. Forslag fra bestyrelsen: Foreningens sidste handling er at arbejde for etableringen af et brugerråd under den nye selvejende institution Gaderummet-Regnbuen

7. Valg af 5 bestyrelsesmedlemmer. Punktet bortfalder hvis punkt 5 vedtages.

8. Eventuelt.

Eventuelle forslag til generalforsamlingen bedes sendes til Gaderummet senest d. 16. januar.

På bestyrelsens vegne Kalle Birck-Madsen

Vi håber så mange som muligt vil komme til generalforsamlingen.

Gamle kendere af Gaderummet bedes lette numsen og møde op, og nye skal bare komme.

 

-         Offentligt møde torsdag d.18.december, kl.17 om ”De selvejende institutioners lange march gennem de kommunale myndigheders forhindringer” v. leder for Centret for Frivilligt Socialt Arbejde, Klaus Maigaard.

-         Julefrokost d.19.december klokken 18.

-         Juleaften d.24.december eksisterer også. 

-          

Modsat sidste år har vi endnu ikke fundet midler til at dække udgifterne for ovenstående, eller til at komme igennem december måned, hvorfor alle bidrag er kærkomne. Vi har reg.1551 ,  kto.766399.

 

 

 

 

 

 

 

 

Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget

BESLUTNINGSPROTOKOL  fra ordinært møde onsdag den 12. november 2003

Sager til beslutning:         14. Status for Gaderummet (Bilag), FAU 588/2003 J.nr. 569/2003

 

INDSTILLING OG BESLUTNING

Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller til Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget,

at Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget beslutter at forsætte med at yde økonomisk støtte til Gaderummet

at Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen skal forsøge at finde egnede og lovlige lokaler til Gaderummet i Københavns Kommune

at Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget giver Gaderummet frist til d. 1. februar 2004 til at blive godkendt af Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen

at Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget giver Gaderummet frist til d. 1. marts 2004 til at blive godkendt af Civilretsdirektoratet

at Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget beslutter, at give Gaderummet et engangsbeløb på 345.924 kr. til ekstra udgifter i sidste halvår af 2003

alternativt

at Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget beslutter at ophøre med at yde økonomisk støtte til Gaderummet med udgangen af 2003, da Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen ikke kan godkende Gaderummet som opholdssted for voksne jf. Serviceloven § 91 jf. §94a.

at Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget beslutter, at give Gaderummet et engangsbeløb på 345.924 kr. til ekstra udgifter i sidste halvår af 2003

at vedlagte beredskabsplan godkendes og ibrugtages

at Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen laver et tilbud for Gaderummets målgruppe ud fra samme budgetmæssige ramme som angivet i satspuljeaftalen med Socialministeriet, når den økonomiske støtte til Gaderummet ophører. Koncept på tilbuddet forelægges Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget inden Socialministeriet kontaktes med henblik på en aftale om, at de reserverede midler til Gaderummet overføres til dette tilbud.

Familie- og Arbejdsmarkedsudvalgets beslutning i mødet den 12. november 2003

Kontorchef Anders Kirchhoff og socialfaglig konsulent Unna Madsen deltog under punktets behandling.

Udvalget tiltrådte indstillingens 5 første at'er.

Familie- og Arbejdsmarkedsudvalgets beslutning i mødet den 29. oktober 2003

Punktet blev udsat.

 

RESUME

Gaderummet har siden 1. maj 2002 haft et krisebudget på 100.000 kr. per måned jævnfør tidligere beslutning i Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget (FAU 90/2002) fulgt op af møde i den politiske følgegruppe april 2002. Konsulentkompagniet og Gaderummet anmoder nu om at få anvist yderligere midler.

Bevilling fra Socialministeriet (satspuljemidler) afventer, at forudsætningerne (selvejende institution med juridisk holdbar bestyrelse, nye godkendte lokaler m.v.) beskrevet i satspuljeaftalen med Københavns Kommune, er opfyldt.

5. salen i Gaderummet brændte d. 5. april 2003. Gaderummet fungerer nu på 4. salen. En verserende retssag omkring lovligheden af at benytte lokalerne til overnatning er netop afsluttet i byretten. Dommen lyder på, at Gaderummet skal fraflytte lejemålet straks. Sagen er anket til landsretten.

Civilretsdirektoratet meddelte d. 12. september 2003, at de ikke vil godkende Gaderummet før Københavns Kommune har godkendt Gaderummet jf. Servicelovens § 91 (regler for godkendelse af opholdsteder for voksne), og i den forbindelse har indgået en samarbejdsaftale vedrørende tilsynet.

Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen kan ikke godkende Gaderummet som opholdssted for voksne jf. Serviceloven § 91 p.t. blandt andet på grund af, at Gaderummet ikke har myndighedernes godkendelse til at bo på stedet, og da stedet indholdsmæssigt ikke lever op til lovens krav.

Gaderummet har jævnligt været behandlet på Familie- og Arbejdsmarkedsudvalgsmøder i knap 2 år. Den politiske følgegruppe opstillede marts 2001 en række fokuspunkter for Gaderummet, som Gaderummet skulle leve op til, men som Gaderummet samlet set ikke lever op til endnu.

 

 

 

 

 

 

Til alle støtter af Gaderummet-Regnbuen

 

Hermed en stor tak til alle jer, der har støttet os igennem årene. Uden denne støtte havde vi aldrig overlevet i dagligdagen, i skærpede situationer eller klaret os frem til i dag.

 

Følgende har doneret pengebeløb i 2002 og 2003:

Julestøtte fra Vineyard

Inner Wheel distrikter Hellerup, Virum, Kastrup, Hillerød, Herlev og mange enkeltpersoner.

Københavns kommune

Socialministeriet 15M-puljen og Tips & Lotto

Ulla og Frode Nielsens Fond

Dansk socialrådgiverforening

Sankt Joseph Søstrene

Birte Drescher, Inner Wheel København

 

Ligeledes en stor tak til alle (fag)personer og virksomheder, der gratis har hjulpet med al mulig bistand og rådgivning. Og en stor tak til Stella og Helle og andre fra Blågård Kirke for deres velsmagende mad. Ligeledes en stor tak til SøKonditoriet på Nørrebrogade 12 for al den megen velsmagne brød, uge efter uge. Samt en stor tak til alle de privatpersoner og foreninger, der er kommet forbi med møbler, sengetøj, service og meget mere. Med jeres hjælp er en svær hverdag kommet til at forløbe meget nemmere, og er overhovedet også kommet til at hænge sammen.

Endelig de varmeste tanker til alle de enkeltpersoner, som med deres virke har bidraget til at bære vores arbejde ind i det politiske felt, således at vi samtidig har kunnet fastholde og udvikle vores faglighed.

Tak for jeres hjælp.

 

Økonomi generelt: meget anstrengt.

 

På papiret har Gaderummet med den kommunale bevilling fra marts 2003 en god økonomi, om end den også hviler på frivillige bidrag for at fungere. Igennem år 2002 og 2003 har vi endvidere kun modtaget midler ud fra et nødbudget, hvilket ikke har rakt til det basale i dagligdagen. Og slet ikke til at holde vores ting ved lige. Vores tidligere så stolte computersystem og –netværk er nærmest blevet nedgraderet flere gange, for når en pc-er gav op, har den måttet erstattes – hvis overhovedet muligt – af en anden nødtørftigt sammenflikket ældre model. Det gælder også på alle andre områder, desværre. Vi har søgt mange fonde, men er sjældent kommet i betragtning.

 

Men vi har overlevet, og har et håb om at det sidste skarpe hjørne omkring en lovlig bolig også falder på plads.

 

Så kære støtter igennem årene: I har været med til at gøre livet lettere for både de daglige brugere, men også for udstødte og marginaliserede unge som bruger stedet som sidste bastion, inden det går helt skævt. I er med til at gøre en stor forskel i mange menneskers liv.

 

 

Initiativgruppen Gaderummet

Gaderummet hviler på en medlemsforening, der vælger bestyrelse og afholder generalforsamling. Vi har brug for alle medlemmer, hurtigst muligt. Medlemsforeningen er din garant for basal brugerstyring i Gaderummet, og du må meget gerne støtte med dit medlemskab. Det koster kr. 50,- om året, og indsættes på giro reg 1551, kto. 0000766399 med angivelse af navn, adresse og fødselsdato.